Spoorwegramp te Mechelen

met categorie:  

Heden morgen telefoneerde ons Bureel te Mechelen ons, dat er bij 't inkomen der spoorhal van Mechelen een spoorwegramp was voorgevallen.

We snelden ons aanstonds ter plaatse en vernamen hetgeen volgt:

De gewone trein 222, die om 6 u. 49 uit Antwerpen naar Brussel vertrekt, en om 7 u. 28 te Mechelen binnenloopt, moet onderwegen gareeren om den sneltrein Amsterdam Parijs door te laten - trein 112 - welke de statie van Antwerpen om 7 u. 12 uitstoomt.

Die laatste trein moet te Mechelen aankomen om 7.33.

Een van beide treinen werd op een verkeerd spoor gezet, want de sneltrein botste op den gewone trein. Deze twee laatste wagons werden vernield. Naar luid van 't eerste bericht waren er 2 dooden en verscheidene gekwetsten.

Een tweede bericht luidt: de locomotief van den doorgaanden trein is op de twee laatste rijtuigen van den gewonen trein gesprongen er door doorgezakt.

De twee wagons liggen in puin, verspaanderd en versplinterd; een warboel van ijzeren en houten brokken en glazen scherven.

Het mag haast een wonder heeten dat het verkeer met Brussel openbleef.

Deze morgen rond half acht, stond de gewone trein 222 uit Antwerpen toegekomen, in de statie van Mechelen, huist voor den ingang van gemeide statie, rechtover het goederenmagazijn. Om 7 u. 40 vertrok die trein van Mechelen naar Brussel, juist op hetzelfde oogenblik rijdt de expresstrein voor Parijs, nr 112, eveneens komende van Antwerpen, de statie van Mechelen binnen, en tengevolge van een valsch signalement op een verkeerd spoor gekomen, en is met groot geweld gebotst op de laatste rijtuigen van de gewone trein.

De twee laatste rijtuigen zijn heelemaal verbrijzeld. De laatste wagen is heelemaal omhoog gekomen, en is met kracht neergestort op het voorlaatste rijtuig, zoodat de twee wagons heel en al ineengedrukt werden en van ’t voorlaatste rijtuig nog enkel het onderste nog alleenlijk de schoot is overgebleven.

De doode

Het gerucht liep dat er verscheidene dooden waren; die droeve mare was overdreven, toch is er een man op den slag dood gebleven, het is de genaamde Van de Poel, brigadier-voituurkuischer en wonende in Mechelen.

De gekwetsten

Buiten dit ongelukkig slachtoffer zijn er nog verschillende gekwetsten, waarvan wij hier de namen laten volgen:

  1. Verbeemen, Jean-Baptist, 75 jaar oud, en 2. Zijne vrouw, Emilie Valet, 67 jaar, wonende in he Achtzalighedenstraatje 8, te Mechelen. Beiden zijn licht gekwetst maar klagen van inwendige pijnen;
  1. Steymans, 39 jaar, wonende te St-Niklaas. De man is aan het rechterbeen gekwetst; hij vertoont eene gapende wonde boven de knie.
  2. Museele Jozef, 22 jaar, woonachtig te Borgerhout. Hij is gekwetst aan de beide beenen en insgelijks aan armen en handen. Zijn toestand boezemt geen gevaar in.
  3. Backx, ouderdom ons niet gekend, klaagt van pijnen in het onderlijf; hij is naar de kliniek van Mechelen overgebracht. De man woont in Mechelen.
  4. Olieslagers, wonende te Berchem, is gewond aan de linkerhand.
  5. Kuyper, van Rumpst, is erbarmelijk gesteld. De twee beenen zijn overreden, en zijn toestand is uiterst gevaarlijk. Hij is oogenblikkelijk en met de grootste omzichtigheid naar het gasthuis van Mechelen overgebracht.

Het parket te plaatse

Het Parket, per telefoon verwittigd, bevond zich spoedig ter plaats. Het bestaat uit de heeren Covents, procureur des Konings; Kempeneer, onderzoeksrechter; Noteleir, griffier.

De overheden

Al de overheidspersonen van Mechelen zijn ter plaatste aanwezig. Het voltallig statiepersoneel verricht uitmuntend zijner dienst. In en buiten de statie staat er eene groote massa volks. De gendarmen verrichten den ordedienst en kunnen de menigte goed op afstand houden.

Het treinenverkeer

Onnoodig er op aan te dringen dat die noodlottige gebeurtenis oorzaak is geweest van groote vertraging in het treinenverkeer. Nochtans, alles wordt in het werk gesteld om het ten beste mogelijk te regelen.

Het mag nog een buitengewoon geluk worden genoemd dat er niet meer reizigers hadden plaats genomen in de laatste rijtuigen, want het getal dooden en gekwetsten ware zeer zeker overtalrijk geweest.

(Lees verder onder deze afbeelding)

Nadere bijzonderheden

Zooals onze lezers gemakkelijk zullen begrijpen, zijn er in onze eerste inlichtingen eenige onwaarschijnlijkheden geslopen, wat toe te schrijven in aan de haast, waarmede wij getracht hebben het publiek in te lichten en dit op het oogenblik dat er betrokken personen zelven niet gansch op de hoogte waren van de juiste toedracht der zaak. De gewone trein bestond uit 10 rijtuigen, was om 6 u. 52 uit Antwerpen vertrokken en om 7 u. 14 de statie van Mechelen binnengeloopen, waaruit hij om 7 u. 40 moest vertrekken. Hij stond dus in de statie.

Om 7 u. 33 kwam de expresstrein uit Antwerpen naar Brussel (Zuid) en Parijs de statie binnengereden. Deze trein moest op het 5e spoor blijven staan. Het is op dit oogenblik dat het ongeluk is voorgekomen. Welke missing is er aan het signaal gebeurd, of welke is de oorzaak dat de signalen niet hebben gewerkt? Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Zeker is dat in alle geval dus de exprestrein uit Antwerpen komende, in plaats van op spoor 5 te komen, met nogal snelle vaart op linie 4 is gebold, met het gevolg dat eene vreeselijke botsing plaats greep met den gewonen trein die daar gegareerd stond.
Door den geweldigen schok was het laatste rijtuig stuk geslagen, en het voorlaatste werd opgetild en plofte neder op het laatste rijtuig, daarvan verbrijzelend wat nog was overgebleven.

Het is een heel aardig zicht hier in de Mechelsche statie; van het laatste rijtuig ziet men enkel den ijzeren schoot en een zijwand die nevens het rijtuig hangt dat er op is geklommen.

Er hadden hier gemakkelijk een vijftigtal dooden of gekwetsten kunnen zijn, doch, gelukkiglijk en bij toeval, bevonden zich in de twee achterste rijtuigen enkel drij personen.
Daar vond men den dooden en de twee zwaar gekwetsten; de andere gekwetsten zaten in de voorste rijtuigen en liepen hunnen verwondingen op door den ijselijken schok en door de ruiten die met geweld in splinsters werden geslagen.

Van den expresstrein werd enkel de locomotief beschadigd en deze trein is met eenige vertraging over Brussel naar Parijs kunnen vertrekken.

Onmiddellijk na de botsing werd een reddingsdienst ingericht door het statiepersoneel.

In de liefdetaak onderscheidden zich vooral: de heer statie-onderoverste Leermans, die tevens lid is van het Rood Kruis; heer Fosté, manoeuver; werkman De Wit; Poelaert, de kamionneur van de statie; de heer Smets, klerk van het goederenbureel, en gansch het personeel van het locomotievenwerkhuis.

De gekwetsten werden weggedragen naar de bureelen van de heeren statieoverste en onderstatieoverste, en daar verzorgd door de geneesheeren Neefs, Winkemans, Dieudonnée, Lamborelle, Teugels en Andries

Een tweede slachtoffer in stevensgevaar

Onder de gekweststen moeten wij nog vermelden de heer De Leeuw, Hollander; hij verkeert in hopeloozen toestand en zijne dood wordt alle oogenblikken verwacht.

Het eerste slachtoffer

Onder de weggebrachten was een doode, de rijtuigkuisscher Van de Poel, behoorende tot het personeel van de statie van Mechelen.

Men kan maar niet uitleggen of begrijpen hoe die man daar gekomen is. Hij reisde niet mede met den trein en werd toch als doode van onder de punen gehaald.
Het lijk van Van de Poel is naar het doodenhuis gevoerd.

De gekwetsten

In het gasthuis worden verzorgd: Mussele Jozef, wonende in de Sterlingerstraat, 87, te Borgerhout. Hij is handwerker van beroep en werkt in de zeepfabriek te Vilvoorde. Hij woont bij zijn moeder, die weduwe is. Hij werd over gansch het lichaam gekwetst.

Cuypers Calixte, van Rumpst, gehucht Vosberg, 40 jaar oud, en gehuwd werden de twee beenen gebroken. Hij is sondeur van beroep en is doodelijk gekwest.

In de kliniek zijn in verzorging: Backx Clement, uit Mechelen, wonende aldaar in de Nieuwe Beggaardenstraat, 54. Deze is gekwetst aan de beenen en heeft wonden ontvangen over gansch het lichaam.

De Leeuw, een Hollander, over wien men geen verdere bijzonderheden weet.

De andere gekwetsten zijn na verzorging huiswaarts gekeerd na hunne namen en adressen te hebben opgegeven.

Het verkeer is hersteld

Zooals begrijpelijk is, was het verkeer eenigzins in de war geraakt. Om 10 ure echter was alles in regel en de orde gansch hersteld. Alleen spoor 4 bleef belemmerd.

De heer Minister van ijzerenwegen ter plaats

Heet Van de Vijvere, minister van Spoorwegen, is persoonlijk ter plaatste van de ramp gekomen. Hij was vergezeld van de heeren de Wenkstern, dienstoverste, en De Graux, algemeenen bestuurder van den Trekdienst, te Brussel.

Er zijn twee dooden

Heer de Leeuw, de Hollander, die eerst niet onder de gekwetsten werd opgegeven, was vreeselijk gesteld en is in de schrikkelijkste pijnen in de cliniek bezweken.

De ramp heeft dus reeds de dood gekost aan twee personen.