100 jaar geleden klopte de Groote Oorlog aan de Mechelse voordeur

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets)

Het is steeds indrukwekkend om de grootste luidklok van Sint-Romboutstoren te horen galmen over de stad.  Salvator, die zowat 8000 kg weegt, heeft om 12 uur zijn bronzen stem laten horen.  En dit gebeurde voor een haast lege Grote Markt.  Nochtans mocht je vandaag, 25 augustus, wel een historische herdenkingsdag noemen.  Het is immers nét honderd jaar geleden dat onze stad voor het eerst met de Eerste Wereldoorlog te maken kreeg.  Nét een eeuw geleden voelde Mechelen de hete adem van de Groote Oorlog in de nek.  Op het stadhuis en elders hingen de vlaggen halfstok...

 

 

(vandaag kon de boeiende tentoonstelling 'Door de  Groote oorlog getekend' gratis bezocht worden in het Hof van Busleyden...)Overigens is deze tentoonstelling ook nog in september te bekijken.  Beslist de moeite!)

 

Een ooggetuigenverslag uit die tijd wil ik je niet onthouden.  Het is geschreven door koster van Sint-Rombout, Frans Verhavert in zijn boek 'De Duitschers te Mechelen'...  Het beschrijft de eerste augustusdagen van 1914...

 

 

Thans is het uur geslagen; het tooneel verandert, een bloedig getal verschijnt op de uurplaat des tijds: 1914 is daar!  Het donkere gevaarte opent eensklaps zijn zwangeren schoot...  Een oorverdoovende donder rolt zijn vreeselijke galmen heên en weêr over België.  Met een helsche razernij vallen vijandelijke drommen als wilde dieren langs het Luiksche in ons land.  Het verpletterend ijzer, het doorborend lood, vliegt huilend in de onweersduisternis rond, breekt duizenden menschenlevens, vernielt kerken en gebouwen met onschatbare meesterstukken der voorvaderlijke kunst, vermoord priesters, grijsaards, vrouwen en kinderen.  En te midden van dien storm staan onze dappere Belgische soldaten pal en vechten als leeuwen voor het behoud van de dierbaren Vadergrond.   (...)  Zoodra de tijding van de oorlogsverklaring te Mechelen bevestigd was, boden er zich een overgroot getal burgers aan om als vrijwilligers dienst in het Belgisch leger te nemen.  Het inlijvingsbureel zetelde op ons oud Stadhuis.  Groot was de geestdrift der jongelingen en mannen die zich kwamen aanbieden, men zong Vaderlandse liederen, men wuifde met hoeden en zakdoeken onder den kreet Leve België!  Leve ons dierbaar Vaderland!  Verschillende militaire klassen werden binnengeroepen.  Bijna overal werd het werk gestaakt, duizenden werkeloozen zag men langs de straten slenteren.  Vele vrouwen en kinderen liepen al weenend langs de straten: de droefheid werd algemeen.  Ook de burgerwacht werd opgeroepen.  Bij het naderen van den vijand werd op bevel der overheid te middernacht, den 20ste Augustus, al den schietvoorraad en de wapens binnengebracht.  Alles werd op een hoop geworpen op de binnenplaats der Halle.  Van dan af heeft de burgerwachts niets meer te verrichten gehad.  Onze achtbare Burgemeester, Mijnheer Karel Dessain, deed eenen oproep tot de burgers der stad, om een politiekoprs in te richten, daar het getal politie-agenten met die moeilijkde dagen ontoereikend was om de orde te handhaven, en ook daar er velen hunner in 't leger geroepen waren.  De eersten dag boden zich een 25tal burgers aan, en de volgende dagen nog een 50tal.  (...)  Op 14 Augustus werden, op bevel van den Belgischen Krijgsraad, eenige mitrailleuzen geplaatst op Sint-Romboutstoren, tegen het overkomen der vijandelijke vliegtuigen.  De Duitschers zullen dit geweten hebben, van daar hunne woede bij het beschieten van toren en stad...

 

 

En dan breekt de ochtend van 25 augustus aan:

 

 

Op 25 Augustus kwam onze beminde Koning Albert Mechelen een bezoek brengen; hij was afgestapt op het buitengoed van de heer Baron Empain te Battel.  In onze stad zat hij eenen Krijgsraad voor, die zetelde op het nieuw Stadhuis.  In den voormiddag beklom hij Sint-Romboutstoren, om de Duitsche legers, die langs den Leuvenschen steenweg naar deze streken afgezakt kwamen, in oogenschouw te nemen.  Bij de nederdaling werd hem door duizenden toeschouwers aan den voet des torens een ovatie gebracht; hooren en zien vergingen onder de kreten 'Leve België!  Leve de Koning!'  Denzelfden dag was het eerste bombardement gebeurd.  Mechelen werd vijf dagen geschoten....Op dinsdag 25 Augustus van 's morgens van kwart na vijf tot acht ure...

 

 

Het klinkt vol pathos... Maar dat heeft alles te maken met de tijdsgeest en het feit dat het boek net na afloop van de oorlog werd geschreven.  De wonden waren nog vers.

De Mechelse historicus Geert Clerbout beschrijft deze 25ste augustus natuurlijk ook in zijn uitstekende naslagwerk 'Oorlog aan de Dijle'.

 

 

De eerste Duitse verkenningstroepen werden in onze stad al gesignaleerd op vrijdag 21 augustus, één dag na de Duitse intocht in Brussel.  34 ulanen zijn toen Mechelen genaderd via de Leuvensesteenweg en trokken toen verder trekkend via de Zandpoortvest.  Via vesten, Veemarkt, Biest en Merodestraat trokken ze uiteindelijk naar de Liersesteenweg.  Maar de échte confrontatie volgt enkele dagen later.  Omdat onze toren werd gebruikt om het Duitse leger te bespieden, volgde op 25 augustus het eerste bombardement. 

 

Het bombardement begon iets voor halfzes in de ochtend.  De Mechelse binnenstad werd met lichte artillerie bestookt en er werd daarbij bewust gemikt op de kathedraal en de omgeving.

 

Geert Clerbout is ervan overtuigd dat het historische skelettorenuurwek één van de eerste slachtoffers van dit bombardement was.  Het is dus vandaag honderd jaar geleden dat het uurwerk vernield werd.  Honderd jaar na datum wil Romboutwordtwijzer dit uurwerk terugplaatsen.  Op 5 oktober mogen de Mechelaars zich uitspreken over de terugkeer van dit indrukwekkende, toen kapotgeschoten uurwerk.

 

 

Florimond Cleirens was hoedenmaker en woonde met zijn vrouw en drie kinderen op de Steenweg:  "Ik nam de kinderen in mijn armen, ze huilden en schreeuwden de hele tijd.  Mijn vrouw stond op het punt in te storten.  We hadden de kelder amper bereikt toen elk raam van ons huis aan diggelen vloog.  Een uur en tien minuten vreesden we voor ons leven.  Onze angst was zo groot dat het onmogelijk te beschrijven is".  Verschillende huizen op de IJzerenleen werden zwaar geraakt en helaas verloren ook twee inwoners het leven, het oudere koppel Sondervorst-Claes uit de Heembeemd.  De beschieting hield op rond acht uur 's ochtends   Even na het bombardement kwamen de eerste Engelsen in Mechelen aan.  Ze verlieten het fort van Walem om de schade van het Mechelse bombardement op te meten.

 

 

Geert vertelt in zijn boek ook dat Koning Albert naar Mechelen kwam afgezakt.  Voor die dag van 25 augustus had hij een zorgvuldig offensief uitgekiend.  Hij wou een massale bestorming van de Duitse posten op de verdedigingslinie Wolvertem-Elewijt-Kampenhout.  Maar men werd verrast door het bombardement en de Belgische soldaten konden de aanval pas na de beschieting inzetten.  Het werd géén succes.   De Duitsers stuurden versterking vanuit Leuven.  Ze keerden terug naar Mechelen, waar ze wel werden enthousiast werden onthaald door de bevolking.

Dezelfde dag werd ook een slag bij Geerdegem uitgevochten.  Beide kampen beschoten elkaar vier uur lang.  De Duitsers naderden onze stad tot amper één kilometer van de Brusselpoort, maar daarna trokken ze zich weer terug in Elewijt...

Onderluitenant Raoul Snoeck beschrijft de dag van 25 augustus als volgt:

 

De toren is zwaar beschadigd en vele muren zijn doorboord.  De mensen vluchten massaal weg, met gebogen hoofd.  De meesten wenen.  Ze nemen het kostbaarste en onmisbare mee.  de rest moeten ze achterlaten.  Zieken worden vervoerd in kleine wagentjes.  Mens en dier, alles vlucht, het is om medelijden te krijgen.  De mensen zijn buitengewoon angstig, toch worden we nog vertroeteld.  In het centrum juicht de Mechelse bevolking ons toe, en terwijl we door de agglomeratie trekken, krijgen we peren, pruimen, brood, koffie, enzomeer...  Wat een luxe!

 

De Mechelaars die in de stad blijven, zoeken een veilig onderkomen in de kelders.  De koning en zijn staf beslissen de stad te verlaten.  De legertop verlaat de stad de dag nadien, op 26 augustus... Koning Albert neemt die dag de laatste trein vanuit het staion van Mechelen-Nekkerspoel.  De chaos is compleet.  Mechelen is nu voorgoed in oorlogsmodus...

 

 

25 augustus 1914.

25 augustus 2014.

Salvator laat zijn stem horen.  En dat doet de grootste klok alleen bij héél bijzondere gebeurtenissen...

 

 

 

 

 

 

Hier Salvator aan het werk.

En hieronder een verslag van de toenmalige bombardementen...

Hier een verslag van de gevechten rond Mechelen (Zware gevechten in Hofstade en Schiplaken).

Gim, de mense zèn die gevechte kots beu.

Awel, Louis, zorgt gij dan eens voor een vrolijke noot en vertel ons eens wat meer over dat vliegveld in Hombeek tijdens Wereldoorlog I.

:-)

Gim, toen zat ik nog in de roei koeille. Maar als ge een lidkaart koopt bij Hoembeka krijgt ge dat allemaal thuis gestuurd. Just to now. :-)

Om al even mee te geven:  op 4 september wordt de zeventigste verjaardag van de Bevrijding herdacht in Mechelen.  Da's dan wel van die 'andere' oorlog natuurlijk...  Vanaf 14 uur wordt er vanalles georganiseerd...  Volg de website van de stad maar binnenkort...

 

Al bij al moet ik toch vaststellen dat er rond de eerste wereldoorlog bedroevend weinig georganiseerd wordt vanuit de stad Mechelen.

Goed dat de mensen van Mechelen Binnenstebuiten nog 4 prachtige gidstochten georganiseerd hebben, waarvoor bijzonder veel belangstelling was trouwens, want voor de rest is het huilen met de pet op.

Nochthans heeft Mechelen serieus geleden onder de beschietingen ( cfr bovenstaand artikel ) en de vier jaar bezetting door de duitsers.

Serieuze gemiste kans.

Gelukkig hebben we de foto's nog.

Maar in 2018 - op 11 november - om 11u00 houden we groot feest !

Want dan is het 100 jaar geleden dat de wapens zwegen.

Ja Gim, dat is ons groot geluk dat de wapens nu zwijgen. Allee, hier ten minste nog. Of ze in 2018 nog zullen zwijgen is een ander paar mouwen.

Ik begin te vermoeden dat G.L. ofwel ne glazen bol heeft of zich Nostradamus waant want hij voorziet Wereldoorlog III.  Blijft de vraag waar we zijn kwatrijnen kunnen lezen of raadplegen.

;-)

In het MAS daarentegen, foto van het huis de Blauwe op de kapotgeschoten  ijzerenleen.

Voor Marcanne...

@ Marcanne: ik wou je enkele zichten van de IJzerenleen in 14-18 sturen maar mijn e-mails komen steeds terug met de melding:

Delivery to the following recipients was aborted after 0 second(s):

...

IJzerenleen 1914 - Frank Myers Boggs

Ik heb nu eindelijk eens rustig uw uiteenzetting gelezen Jan. Mooi gedaan en af en toe met een krop in de keel. Ook al heb ik zelf van achtergrond helemaal niets met Mechelen te maken. 
 
Er was idd weinig volk op de grote markt, maar die er waren, kwamen voor de salvatorklok en om even stil te staan.  De klok wordt ruim gehoord in de gehele binnenstad. Dus wie dit hoorde zal er dan wel even bij stil gestaan hebben, ook al was dat dan niet op de grote markt. De klok blijft een bijzondere stem van onze toren die augustus 1914 doorstaan heeft!  Ze slaat trouwens sinds 2009 ook het uur.   Je kan de Grote Salvator hier nog eens beluisteren van op enkele verschillende plaatsen. 

https://m.youtube.com/watch?v=_4xO-BoNenE

 

https://m.youtube.com/watch?v=_4xO-BoNenE

Kennen de bloggers het verhaal van de "Vier Wilde treinen van Muizen" tijdens Wereldoorlog I ?

De wilde treinen - Een Belgisch geheim wapen