Wijk- en dorpsraden blijven niet bij de pakken zitten

Twee weken geleden maakte de schepen van wijk- en dorpszaken tijdens een infovergadering duidelijk dat het stadsbestuur de wijk- en dorpsraden wil afschaffen. Uit de uitleg van de schepen leidde ik af dat noch de schepen, noch de personeelsleden van de dienst wijk- en dorpszaken precies wisten hoe ze burgerparticipatie in onze stad dan zouden gaan organiseren. Bij veel toehoorders ontstond de vrees dat in Mechelen de inspraak van burgers in het beleid ten dode is opgeschreven. Weinig mensen geloofden het verhaal dat spontane initiatieven van burgers uit buurten en straten het inspraakdeficiet dat dreigt te ontstaan wel zouden oplossen. Ik berichtte hierover al op MechelenBlogt en het nieuws werd ook opgepikt door de pers.

Vorige week vergaderden de aparte wijk- en dorpsraden om te bespreken hoe het nu verder moet. Op de vergadering van de wijkraad centrum bleek alvast dat twee opties open zijn. Onze voorkeur gaat uit naar overleg met de stad om zo te komen tot een oplossing waarin de wijk- en dorpsraden blijven bestaan. Maar ook onafhankelijke adviesraden, los van de stad, behoren tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan een soort 'burgerinitiatief' met leden uit zoveel mogelijk geledingen van de Mechelse samenleving. Alleszins vonden we het bij de wijkraad centrum essentieel dat alle wijk- en dorpsraden in dit dossier aan dezelfde kar trekken. Een gezamenlijk overleg was dus nodig.

Gisteren, dinsdag, vond dat overleg plaatst tussen afgevaardigden van alle 12 wijk- en dorpsraden. De consensus was duidelijk: de Mechelse wijk- en dorpsraden willen graag verder werken, bij voorkeur binnen een stedelijk kader. Als officiƫle adviesraad dus. De voorgelegde beslissing om de wijk- en dorpsraden in hun huidige vorm af te schaffen, leidde tot veel ongenoegen bij de betrokken Mechelaars, maar ook tot strijdvaardigheid. Alle wijk- en dorpsraden zijn het volmondig eens over de waarde van de bestaande structuur van het participatiebeleid in Mechelen. Ze spraken de wil uit om die structuur te behouden, eventueel mits nieuwe en in overleg opgestelde werkafspraken.

Eerder gaf de schepen van wijk- en dorpszaken al aan dat ze nogmaals de wijk- en dorpsraden wilde ontmoeten. De wijk- en dorpsraden willen inderdaad heel graag in dialoog gaan met het stadsbestuur. Maar ze gaan niet stilletjes zitten wachten en zullen zelf de nodige initiatieven nemen in die richting. Volgende week weten we meer, na het volgende gezamenlijk overleg van de Mechelse Wijk- en Dorpsraden.

mmMechelen Feest zal werk maken van een feestencharter. Dit charter moet zorgen voor een groter draagvlak voor evenementen in de publieke ruimte, onder andere in de binnenstad. Samen met de oprichting van het evenementenloket moet dit charter maken dat Mechelen bruist, maar dat tegelijk maximaal gezocht wordt naar oplossingen voor mogelijke problemen.

"Iedereen wil dat Mechelen bruist, maar de inplanting van evenementen is echt niet eenvoudig. De gevraagde verhuis van de Kerstmarkt en de Wintertent en de begrijpelijke kritiek erop heeft dat nog eens duidelijk gemaakt. De vragen van bewoners en handelaars zijn soms moeilijk te verzoenen met de wensen van organisatoren. We willen opteren voor een positieve aanpak. Verwijten maken lost immers niets op. Door samen enkele afspraken te maken, kunnen we ongetwijfeld een stap vooruit zetten", aldus Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest.

De opmaak van zo'n feestencharter spoort samen met de ronde van mmMechelen Feest bij enkele adviesraden. In het voorjaar kan dit alles resulteren in een charter en de eerste fase van het evenementenloket. "Zo'n charter kan enkele afspraken bepalen: de gedeelde ambitie om Mechelen te laten bruisen, het spreiden van de locaties, het maximaal beperken van de hinder tijdens de voorbereiding, ... De concrete inhoud willen we samen bepalen", vervolgt Calvo.

Ook schepen van lokale economie Wim Jorissen gelooft in de meerwaarde van een feestencharter: "Ook de handelaars willen een bruisend Mechelen. Voor de lokale handel zijn evenementen zelfs een meerwaarde. Door met zijn allen enkele afspraken te maken, zorgen we voor een positief klimaat omtrent feesten in Mechelen. In februari staat het evenementenbeleid alvast geagendeerd op de handelsadviesraad".

Komend weekend vindt het tweede weekend plaats van Mechelen Houdt Je Warm. Na afloop van het eindejaar volgt dan een evaluatie met alle betrokkenen. "Voor de winter is de uitdaging gelijkaardig aan die voor de zomer: de krachten bundelen, draagvlak zoeken en zorgen voor feesten zoals een stad als Mechelen het verdient", besluit Calvo.

 

De wijk- en dorpsraden zijn nog maar pas naar waarde geschat en dus afgevoerd (mag ik hopen) of er wordt nu ook al een heuse feestencharterwerking in het leven geroepen. Jeetje... Een kerstmarkt een beetje deftig opstellen is dat nu echt zo moeilijk dat er moet gekozen worden voor met zijn allen veel tijd te verliezen aan non-discussies en allerhande "ik vind" bewerinkjes? Dit charter moet zorgen voor een groter draagvlak voor evenementen in de publieke ruimte, onder andere in de binnenstad. heet zoiets dan. Schrijnend. 

Zoals een bekend spreekwoord reeds lang zegt: veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven. Hier dus de mechelse zotten.... Het probleem is natuurlijk dat de politiekertjes denken dat wij nog zo "onnozel" zijn als ze graag zouden hebben. We zullen zien in de komende Mariamaand:-)

Akkoord met MarkT.

Wij kiezen en betalen onze lokale politici om de stad te besturen en om beslissingen te nemen.  Zelfstandig een Kerstmarkt inplannen zou toch in hun mogelijkheden moeten kunnen liggen, zonder dat wij als burgers de politici hun taken moeten komen uitvoeren.

Aan de ander kant worden wijk- en dorpsraden afgeschaft.

Terwijl van sommige projecten een Barnum-campagne verwacht wordt. Met het budget van een vlietenkelder (waarin niemand ooit is bevraagd) kan je meteen 15 van dergelijke projecten uitvoeren. 

 

"Voor de winter is de uitdaging gelijkaardig aan die voor de zomer: de krachten bundelen, draagvlak zoeken en zorgen voor feesten zoals een stad als Mechelen het verdient", besluit Calvo.

jawel mijnheer Calvo en al wie iets anders vindt dan u moet zwijgen, zoiets heet dictatuur! 

Malenie, kan ik alleen maar bijtreden. Remember tot 25 mei volgend jaar.