Dolk in de rug van wijk- en dorpsraden

rust zacht, burgerparticipatie mechelen
 
„Van die boer geen eieren.” Dat is wat de vertegenwoordigers van onze wijkraden, dorpsraden en buurtcomités gisteren dachten. Ze verlieten uit protest massaal de infovergadering over burgerparticipatie nog voor die beëindigd was. Katleen Den Roover, schepen van wijk- en dorpszaken, bleef met een halflege zaal achter. En met een flinke vertrouwensbreuk.

 
Het hele participatiebeleid van de stad wordt hervormd. We krijgen een nieuw inspraakbeleid in de maag gesplitst. Een „nieuw reglement”. Eentje waarin de burger geen centimeter inspraak heeft gehad. Zeker in DIT dossier verwacht je dat de schepen en de dienst wijk- en dorpszaken eerst een en ander doorpraten met de directe betrokkenen, de inwoners van de stad. Bij de wijkraad centrum gaven we vorig jaar in ons memorandum al aan dat er wel wat mocht veranderen én dat we vragende partij zijn om hierover in overleg te gaan. Maar wat we nu meemaken is een echte kaakslag. Want alles werd achter de schermen in elkaar gestoken. We kregen een INFOvergadering, geen INSPRAAKvergadering! En dat schoot, op zijn zachtst gezegd, in het verkeerde keelgat van de vertegenwoordigers van onze wijkraden, dorpsraden en buurtcomités. Nota bene mensen waarvan sommigen al 10 jaar meedraaien in allerlei participatiekanalen en die écht wel weten waar de problemen zich situeren. De vergadering van gisteren was bovendien een toonbeeld van hoe het niet moet. Niet alleen kregen we vooraf geen informatie, we vertrokken met meer vragen dan waarmee we toekwamen. Maar ja, we zullen het wel weer niet goed begrepen hebben, zeker?
 
Gisteren vernamen we dat de opdeling van Mechelen in 12 wijken en dorpen verdwijnt. In de plaats komen 4 gebieden: Noord, Zuid, Centrum en Rand (alle dorpen). Hiermee verdwijnen ook de wijk- en dorpsraden en het vast overleg tussen burgers, stadsdiensten en stadsbestuur.
 
Is het verdwijnen van de wijk- en dorpsraden dan zo erg? Op zich niet. Schepen Den Roover gaf het immers ook al aan, die raden zijn slechts een middel om inspraak te organiseren, geen doel op zich. Ze zei dat er „nieuwe methodieken” voor inspraak zouden worden gebruikt. En dat er gewerkt zou worden aan „meer representativiteit”. En dat er "meer aandacht gaat zijn voor inspraak van moeilijk bereikbare groepen”. Allemaal mooie doelstellingen, maar helaas kwam er geen zinnig woord over hoe dat zal gebeuren. We moeten maar wachten tot „het nieuwe reglement” er is.
 
En is er dan een deftig alternatief dat de leemte opvult na het verdwijnen van de bewonersraden? Ik vermoed van niet. Bij een wijk- of dorpsraad kijken ze meestal verder dan 1 buurt, 1 straat. Maar nu wordt het ieder voor zich. Bewoners zullen "zelf hun inspraak moeten organiseren". Dat wil zeggen dat we persoonlijk of met onze buurt, onze straat of onze vereniging inspraak moeten vragen in een dossier. En hopen dat onze gebiedsregisseur tijd en zin heeft om de zaak te verdedigen. Maar we verliezen hiermee de garantie om gehoord te worden én de garantie op een gemotiveerd antwoord. Ik zal er het „nieuw reglement” dat op stapel staat zorgvuldig op nalezen maar ik vrees dat we alleen nog inspraak zullen krijgen in feel-good dossiers die het stadsbestuur zorgvuldig voor ons selecteert. Wapaozde? Mijn buikgevoel zegt dat de alles-moet-weg-mentaliteit bij Dienst Wijk-en Dorpszaken ons 10 jaar terug in de tijd katapulteert.
 
Schepen Den Roover probeerde gisterenavond de brokken nog te lijmen. Ze stelde voor om binnenkort in de 4 nieuwe stadsgebieden (!) nog eens tekst en uitleg te komen verschaffen. Opnieuw alleen maar informatie dus. (Misschien deze keer ook over het „nieuw reglement”.) Niemand die dat slikte. Of gaat het stadsbestuur de politieke moed hebben om haar beslissing uit te stellen en eerst inspraak te organiseren … over inspraak?
 
 - - - - - - - -
Deze tekst geeft de persoonlijke visie weer van de auteur.

Dit is alleszins...euh 'pijnlijk' te noemen.  Dialoog met de burger betekent toch samenspraak?

Dialoog wél ja, alleen werd op deze informatievergadering ook de participatieladder voorgesteld, waarbij heel erg veel nadruk gelegd werd op de onderste ladder.

Het 'nieuwe reglement' (zo werden gisteravond de bewonersgroepen genoemd), zullen methodieken (lees: mail, gazet, verslag college (?) ....) aangereikt krijgen ter invulling van die laatste ladder (lees: ter informatie).

Dialoog gesloten.

 

 

 

Ik vernam net dat, toen ik al weg was, 4 mensen nog moeite gedaan hebben om een opening te maken naar een overleg. Maar dat werd van de tafel geveegd.

Verrassend, wat ik hier lees. Vorig jaar nog een boeiende vormingsdag in Heffen, en nu de stekker eruit... Benieuwd wat er verder gaat gebeuren, maar de schaalvergroting lijkt me alvast geen goed idee. Het opbouwen vanuit een niveau waar iedereen iedereen nog kent (of zou kunnen kennen) valt dan al vast weg, of een indeling in 4 dan nog zinvol is betwijfel ik, je kan dan al even goed (en allicht goedkoper) meteen voor het hele grondgebied werken. Ik blijf toch de voorkeur geven aan echt plaatselijke organen, het zou zelfs nog kleinschaliger mogen dan de vroegere 12. Dat de werking niet altijd overal even optimaal verliep en dat er  nieuwe methodieken uitgeprobeerd worden, ok, maar moet daarom het kind met het badwater weggegooid worden? Maar ik heb de uiteenzetting niet gehoord, enkel hier gelezen, misschien heb ik dingen gemist. Afwachten dus, maar ik heb alle begrip voor het ongenoegen.

Toch lastig om beleid te voeren blijkbaar: mondige burgers. Laat jullie niet afschepen mensen van wijk- en dorpsraden, dit is te belangrijk.

Veranderen, durven, doen :-) En het is nog maar het begin. Na 54 eurokes zogezegd voor Ivarem nu dit. Wordt vervolgd.....

Lijders krijgen steeds de leiders waarvoor ze zelf gekozen hebben, hoe onwaarschijnlijk het ook moge klinken. Geef er op 25 mei een forse klap op is meer dan ooit de boodschap.

Besten,

 

Zolang de "Stad" informatie geven (en dan nog alleen wat ze kwijt willen) blijft gelijkstellen aan participatie, is er van inspraak geen spraak.

Ik heb dit gezien in meerdere 'participatieraden' (Mechelen in Beweging, Sarph).

In de wijkraad Centrum was er dankzij de goede wil van de leden steeds inspraak binnen de wijkraad zelf. Spijtig werd deze niet vertaald in echte participatie in de "Stad".

Linda van Waeg

Als lid van Wijkraad Centrum kan ik deze visie alleen maar onderschrijven.  Ik wil er wel nog aan toevoegen dat de onderlinge relaties tussen het stadsbestuur en de dienst W&D enerzijds en verschillende inspraakorganen anderzijds, de laatste tijd sowieso al wat vertroebeld waren.  Er heerste al langer een gevoel van afbouw en inperking.  De afschaffing van de wijkkrant was zo een veeg teken, net als het terugschroeven van de inspraak in bepaalde projecten.  En het beleidsakkoord dat eind 2012 werd gepresenteerd bevatte ook al bedenkelijke elementen.  Een grote verrassing was deze dramatische tour-de-force van het stadsbestuur dan ook niet.

Wat ik misschien nog het ergste vindt is dat we na de verkiezingen meer dan een jaar in het ongewisse werden gelaten en dat de stad dit - zoals hierboven aangegeven - allemaal stilletjes achter de schermen heeft bedisseld.  Bij de ABV enkele weken terug wou de burgemeester nog niets zeggen over de krachtlijnen van het nieuwe beleid, zogezegd omdat de schepen ziek was.  Nu weten we wel beter... 

 

Beste,

ik ga er geen gewoonte van maken om als politieker op deze blog te reageren, voor een keertje doe ik het toch. Het nieuwe plan legt de klemtoon op buurtwerking, initiatieven van bewoners en participatie gebonden aan buurten en projecten. De meningen waren verdeeld.

ik merk aan de reacties die ik zelf ontvang dat er nood is aan verduidelijking en overleg. De komende weken zullen we werk maken van verduidelijking en zullen we met vele "raders" de koppen bij elkaar steken o.a. om de knelpunten te inventariseren.

Katleen Den Roover

Net hetzelfde gebeurt met de politiefusie Willebroek-Mechelen. De beslissing wordt stiekem achter ieders rug genomen en als het (voortijdig) uitlekt wil men het nog gauw doordrukken op de volgende gemeenteraad in december.

Ruimte voor enige inspraak of betrokkenheid van de politiemensen waarover het gaat? Nooit van gehoord. Integendeel. Pas als de onomkeerbare beslissing genomen is komen er werkgroepen met een opgelegde taak, schema, traject en einddoel (alles ligt immers al vast) om zogenaamde inspraak te organiseren. Een doekje voor het bloeden dus, of noem het schijn-inspraak.

Het typeert de politieke zeden in Mechelen.

Ik wacht met argwaan op de vergadering waarop de "raders" gaan worden uitgenodigd. Maar ik denk dat we duidelijk willen weten waar we ons kunnen aan verwachten.

Wordt het een INFORMATIEvergadering? Zinloos als het "nieuwe reglement" niet op tafel ligt. Een "nieuw reglement" dat we VOORAF hebben kunnen bestuderen. Zo kunnen we met enige kennis van zaken spreken. En eventueel advies geven over zaken die niet concreet zijn ingevuld.

Wordt het een OVERLEGvergadering? Dan wil dat volgens mij zeggen dat het "nieuw reglement" nog ter discussie staat. Dat het schepencollege de politieke moed heeft om de beslissing uit te stellen. En de garantie geeft dat de aanwezigen hun tijd niet komen verspelen.

 

en die straatcomites en buurtgroepen gaan plots oprijzen en alle sociale problemen oplossen, en ineens gaat de vroeger niet geengageerde burger zich mee in het initiatief werpen

 

EN ze leefden nog lang en gelukkig.....

 

Ik ben alvast tevreden dat de schepen bevestigt dat zij bereidt is tot het voeren van gesprekken met leden van de wijk- en dorpsraden. Dat is een begin.

Mevrouw de schepen lijkt nog steeds overtuigd te zijn dat veel is terug te brengen tot misverstanden en foute interpretaties. Alles kan en wij zullen dan ook heel aandachtig luisteren.

Maar na de toelichting zal het ook over inhoud moeten gaan.

Vorig jaar verscheen een interessant interview in het magazine Lokaal onder de titel “Betrek de burger al bij de voorbereiding van het plan”. Ik maak een bondige synthese van een aantal uitspraken die ook hier van toepassing of toepasbaar zijn.    

Voor de overheid zijn burgers en organisaties nog al te vaak wezens zonder kennis. En dat terwijl bewoners vaak wel een opleiding hebben genoten en ideeën hebben die je als verantwoordelijke op en slimme manier kunt gebruiken. Burgers vertrouwen en betrekken biedt veel voordelen. Wie kent het gebied het beste? Wie weet best wat een wijk nodig heeft?

Er zijn helaas nog veel te veel verkozenen die denken dat eens de verkiezingen voorbij, zij en zij alleen mogen bepalen wat er zal gebeuren, zelfs als dat in strijd is met het programma waarmee zij verkozen werden.

Om efficiënt te kunnen werken heb je voor je projecten een draagvlak van de burgers nodig . En om een voldoende groot draagvlag te creëren is het niet verstandig enkel met vrienden aan tafel te zitten. Daarmee hou je je alleen maar voor de gek. Mensen die tegen je plannen zijn houden je veel scherper en dan krijg je veel meer argumenten.

Hoe dikwijls worden mensen niet uitgenodigd voor een klankbordgroep maar daarna nooit meer geïnformeerd over de gang van zaken? Of ze mogen meedoen aan een stuurgroep en denken dat ze beslissingsbevoegdheid krijgen maar meestal is het een stuurgroep zonder stuur.

Beste verantwoordelijken, denk vanuit de burger, ga in zijn schoenen staan. Betrek of gebruik mensen met andere ideeën en laat hen eerst het probleem zoeken voor ze naar een oplossing op zoek gaan. Betrek hen bij je agenda.

Hoe meer je dat doet, hoe meer het vertrouwen zal groeien en hoe leuker het wordt. 

Mw. den Roover, uw heeft in uw betoog regelatig de term gebruikt en nu ook weer dat met juist participatie wenst, echter alle mogelijkheden die er nu zijn om juist dit doel te bereiken neemt u af, brengt overleg organen samen, waardoor ze verder van de burger komen te staan en net als in het in de vergadering genoemde buurland zullen doodbloeden.

Ook heft u groepen die de wijkraden ondersteunen op, door hun hun rechtsstatus te ontnemen, dit zijn juist de mensen die de problemen naar de wijkraden brengen, u stelt dat ze zich dan maar als v.z.w. moeten organiseren, maar wie wil er nu een v.z.w. op naam krijgen die geen ondernemersgeest heeft, maar wel perfect een groep als een buurtcommite kan steunen?

Kortom dit project is om de burger monddood te krijgen, en derhalve dus niet ondersteund door de mensen die het betreft!

Mijn advies in deze, geeft dit plan aan indaver, die hebben er een pracht van een roodgloeiende bergplek voor, en ga uw werk opnieuw maken en zorg dat het wel gedragen wordt door de wijkraden en buurtcommités.

Ik weet zeker dat het volgende namens alle op de vergadering aanwezig is: Als u de moed heeft dit plan van tafel te nemen, en met een werkbaar voorstel te komen in overleg, dus niet zoals nu in mededeling, dat wij onze messen weer op zullen bergen, nu zijn we ze aan het slijpen!

Ha ha ha

welkom op de planeet Realiteit!

Nu dat Somers ex volksunie toen, die de spirit gaf, en zijn Kar gedraaid heeft naar de blauwe.

is zéér blij met de aanwezigheid van zijn oude makker  Mark Hendrickx  want wat is nu de NVA als de uit zijn as verrezen Phénix van de Volksunie.

Denk er Aan Dik-tator Somers heeft altijd zijn zin gedaan samen met Gypen! Zie maar de plaisance  brug. De Ratten Kelder op de ijzerenleen en de Atoomschuilkelder onder Busleiden.

Nu de stations buurt en d'en bruul nog verkloten en met nog wat gasboetes en kameras l'ost Hij dat wel op.

Mechelen een stad om te zoenen!

Waar mogen wij even overgeven?

 

Francis

 

Ik heb persoonlijk naar Mw de roover gereageerd, met het voorstel dit van tafel te nemen, Indaver heeft daar een mooi gloeiend archief voor, en dat ze komt met een voorstel in overleg, niet in mededeling, dan bergen wij de messen op die we nu aan het slijpen zijn.

Of ze daar de moed voor heeft, ik betwijffel het!

 

Als ze geen moed hiervoor heeft, dan wordt het hoog tijd voor maatregelen dat dit soort populistische mensen uit de politiek gaat weren. (verkiezingen volgend jaar?)

Maar ik heb geen spijt van mijn vroegtijdig vertrek uit de vergadering, was een duidelijk statement aan haar adres, al heb ik niet de indruk dat zij zich hier ook maar iets van aantrekt.

@Mes, Paul: Waarom zou ze zich er iets van aantrekken? Dit blog wordt door een enige tientallen kiezers gelezen; de politieke partijen en zeker die welke het beleid uitvoeren, beschikken wel over een wat groter penetratievermogen.

Ze zal ook even goed als iedereen beseffen dat er nooit ook maar één buurt-v.z.w. opgericht wordt vermits daartoe niet-recupereerbare financiële middelen hoeven ingezet te worden en dat in dat hoogstonwaarschijnlijke geval niets het bestuur ertoe zou bewegen met een niet bijster bestuursvriendelijke v.z.w. zelfs maar contact te hebben. Daarvan zijn degenen die de nodige capaciteiten hebben om een legale structuur als een v.z.w. werkelijk op te zetten, zich trouwens bij voorbaat bewust - zodat men er wel niet zal aan beginnen.

Hooguit zouden v.z.w's per grotere groep van buurten kunnen leefbaar zijn, m.a.w. ten hoogste precies zoals de vier stadsdistricten die het huidige bestuur zelf voor ogen heeft. Zulke ruime omschrijving garandeert voldoende interne belangen- of prioriteitenconflicten zodat het stadsbestuur gemakkkelijk de dan blijkende interne verdeeldheid als excuus kan benutten om met een v.z.w. of enig 'overlegorgaan' op die schaal, niet de minste rekening te houden. Een dergelijke ruimere omschrijving zou ook betekenen dat een beperkter aantal personen de daadwerkelijke woordvoerders kunnen zijn, welke om daar te geraken ook een type persoonlijkheid moeten hebben die zeer dicht bij die van populistische politici aanleunt; dan is het desnoods ook gemakkelijker om de relevante personen 'politiek te recupereren'.

Er wordt dus een wijziging doorgevoerd die structureel elke onafhankelijke basisinvloed uitsluit.

Bemerkenswaardig hoe mevrouw Den Roover ( NVA ) na nog niet één jaar reeds de knepen van het vak kent . Of, is het voorgekauwd ? Of, wat nog erger zou zijn, zitten er te veel mollen in de wijk en dorpsraden ? Zeg nooit, nooit. Dus ga voor alle zekerheid een goeie vliegenmepper halen om er een goei lap op te geven.-) 

Beste mensen,

 

Vanuit Nekkerspoel was ik ook op de vergadering en ik denk dat we de dingen hier best zakelijk en nuchter houden.  De beste manier om zij die de wijk- en dorpsraden willen afschaffen gelijk te geven, is er hier een rubriek van zinloos gewouwel van te maken.

Ik stel vast:

* Dat de schepen wel degelijk belang hecht aan de vrijwilligers.  Anders zou ze niet gereageerd hebben op deze blog, wat sinds jaren niet meer gebruikelijk is.

* In de meeste dossiers waar "te scoren" valt, komt het college met een uitgebreide delegatie.  Is het u ook opgevallen dat officieel participatie een topprioriteit van het beleid is, maar dat op dit belangrijk hervormingsmoment NIEMAND anders van het College aanwezig was.  Iedereen weet dat een aantal mandatarissen - niet iedereen, maar wel enkele - niet omkan met moderne vormen van participatie en graag alles afgeschaft wil zien.  Daardoor zitten wij vandaag op het departement met onvoldoende middelen om het systeem van wijk- en dorpsraden te kunnen handhaven.  Vandaar de voorstellen die gedaan werden.

* Ik stel vast dat de schepen van wijk- en dorspzaken (die vanuit haar gezondheidstoestand met redenen had kunnen afhaken) eenzaam de woestijn in gestuurd wordt door haar collega's, zonder fatsoenlijke onderhandelingsruimte,  terwijl zij die bij de bestuursonderhandelingen de budgetten tot een onmogelijk niveau inkrompen,  achter de schermen blijven zitten, en zo uit de wind blijven.  Ook in deze blog.  Maar zij dragen een minstens even zware verantwoordelijkheid voor dit crisismoment.

Maar ter nuancering.

Dit gezegd zijnde, lijkt er mij een algemene consensus te zijn bij zowat alle aanwezigen, dat de formules die op de vergadering op tafel lagen, totaal niet voldeden op het tweede luik, dat van participatie.

Als wij op Nekkerspoelstraat, de heraanleg van deze abominabele steenweg vragen, dan gaat het niet alleen over de weg, maar ook en vooral over zaken zoals: hoe komen wij in het kielzog van dit project  tot een gezondere sociale mix (met groen, speelruimte, parkeergelegenheid,...) waar ook jonge tweeverdienende gezinnen, zin krijgen om zich definitief te vestigen, ook mentaal.  Hoe smeden wij banden tussen groepen met een zeer uiteenlopende culturele achtergrond, hoe betrekken wij ondernemers die willen investeren in een doorstart van de wijk, hoe geven we jongeren kansen ....

Iedereen heeft daar wel een mening over, maar als je daar zinvol rond wil werken dan heb je ook langs de kant van de bewoners nood aan een permanent klankbord, dat over de mengingsverschillen heen de zaken opvolgt en een synthese maakt.  En dat ook op een of andere manier over een officiële legitimatie beschikt om dat te doen. Dat is de essentie van wijk- en dorpsraden.

Dat werkt niet met de voorgestelde formule waarbij wild-chaotisch, dan eens hier, dan weer daar een of andere grote roeper zegt: ik richt hier één of ander comité op en eis de representativiteit om het woord te voeren met de stad.  En op de ene roeper volgt de andere die met elkaar in opboksing gaan.  Dat is binnen het jaar opgedoekt.

De schepen heeft dat van iedereen goed begrepen denk ik. Het diensthoofd ook.  Het punt is gemaakt en het is nu aan haar en aan het diensthoofd om met nieuwe voorstellen te komen en die hopelijk beter dan tot nu toe, af te toetsen bij de vrijwilligers.

 

Erwin

Daar Mevrouw ligt juist een van de grote problemen van participatie, er wordt teveel politiek gereageerd. Het gaat hier om een participeren in het beleid, zonder partijpolitiek en door alle inwoners en burgers van de stad. Het moet voor u, net als voor alle andere inwoners van Mechelen toch duidelijk zijn dat een stad medewerking nodig heeft van zijn inwoners om goed te functioneren. Het beleid dienaangaande moet niet over hun hoofd heen worden beslist, maar samen met hen. Reglementen opstellen (blijkbaar zonder samenspraak ), hen een jaar laten raden hoe het allemaal zal zijn... Geef toe mevrouw het zijn allemaal geen tekenen van participatie, zelfs niet van communicatie. Indien ik nu echt heel stout zou willen reageren zou ik zeggen dat de 'stad' helemaal geen participatie wil, maar alleen een schijn daarvan wil opwekken, om hun eigen beleid (als politieker) meer aan de man te brengen zonder inmenging van hen die het aanbelangt. 

 

"ik merk aan de reacties die ik zelf ontvang dat er nood is aan verduidelijking en overleg. De komende weken zullen we werk maken van verduidelijking en zullen we met vele "raders" de koppen bij elkaar steken o.a. om de knelpunten te inventariseren."

U merkt duidelijk op dat er nood is aan overleg.

Om dan te besluiten dat u werk gaat maken van verduidelijking? En inventariseren van knelpunten?

Als ik het goed begrijp, is dit een actie die op de participatieladder als raadpleging beschreven wordt. Eén trapje hoger dus.

Jammer genoeg kon ik ook niet op de vergadering zijn, en daar heb ik veel spijt van. Eén ding is zeker: de communicatie was onvoldoende duidelijk en voor interpretatie vatbaar.

Toch doe ik enkele zorgwekkende vaststellingen. Bij sommige nieuwsbronnen is het akelijk stil rond deze problematiek. Terwijl anders elk windje dat in het stadhuis wordt gelaten op een halve (web)pagina krantenpapier kan rekenen. Gelukkig is er internet, maar echt geruststellend is dat niet.

Mvr. Den Roover kwam alleen (ondanks dat deze beslissing een impact heeft die groter is dan alleen haar departement) naar de vergadering, terwijl enkele maanden geleden op de 'asbest'vergadering (een media-genieker verhaal) de burgemeester zelf, geflankeerd door de schepen naar Heffen kwam afgezakt voor de bewoners van één straat. (Niet meer dan terecht overigens, daarvoor is ook die problematiek te belangrijk)

Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn. Maar geëngageerde burgers zullen dit niet blijven pikken. 

Wat Mvr. Den Roover betreft wil ik het plaatselijk overleg in Heffen afwachten, maar zoals wel vaker is gesuggereerd hierboven verwacht ik dat dit een beter gedocumenteerd overleg wordt dan de powerpoint die mij door mijn collega-dorpsraders werd overhandigd. Tot dan hopen wij dat de polemiek ook de andere college-leden bereikt en dat zij bij het volgende overleg niet alleen de kastanjes uit het vuur moet komen halen.

 

Beste allen,

 

alles zal helaas anders zijn. Voor jullie, de engageerde bewoners en voor de dienst wijk-en dorpszaken.

de lijnen liggen mijn inziens vast, net zoals het personeel van de voormalige dienst werd gewikt en gewogen en uitgekozen (sommigen kozen zelf voor een andere proffessionele uitdaging). De dienst gaat verder met de helft van het personeel. Terug naar vroeger wordt het nooit meer...

Er was een tijd dat sommige burgemeesters "burgervaders"  werden genoemd.  In Mechelen hebben  wij geen "vader", wij hebben "showbizz-Bart".  Met grote prestigieuze projecten uitpakken,waar uw naam voor eeuwig aan verbonden is, heeft natuurlijk meer allure dan te luisteren naar de noden van het gewone klootjesvolk.  Ik merk aan de reacties dat er veel gelijkgestemde zielen in Mechelen wonen.  Ik zou al heel lang willen dat er een "bus" zou bestaan waarin ik mijn ideeën en verzuchtingen in verband met deze stad zou kunnen deponeren.  En het is misschien utopisch te denken dat er ook rekening mee zou gehouden worden.  Voor iedereen goed doen is een onmogelijke zaak.  Een beetje moeite doen is niet  teveel gevraagd.

 

Met een kanon schieten op een mug, geef er liever een goei lap op . Afspraak 25 mei 2014.

Ik ben tien jaar actief geweest in de dorpsraad van Hombeek, vanaf het begin tot ik het niet meer zinnig vond.

In het begin werd er zeer actief gediscussieerd, geargumenteerd, gepraat en … weinig gedaan. Men moet uiteraard leren.

Daarna werden de gesprekken wat kalmer en werden er dossiers behandeld. En werd er goed werk geleverd, met resultaat voor Hombeek. Niet te veel resultaat, maar toch.

Iemand van de raad maakte het verslag en dat verscheen in de dorpskrant De Schacht en werd dus in een 650 gezinnen gelezen. Er werd over gesproken. Er was enige druk op politici. Leden van de raad schreven mails en brieven en gingen praten met bestuur en ambtenaren.

Politiekers komen en gaan, maar de ambtenaren zijn er en blijven, lang. En zij hebben niet graag dat iemand mee in hun potje roert. Dat had ik al veel vroeger ondervonden (*)

Dus werd de dorpsverantwoordelijke opgedragen om het verslag te schrijven, in ambtelijke taal. Niet publiceerbaar of leesbaar in een dorpskrant. Later werd rechtstreeks contact met bestuur en ambtenaren verboden, het moest gaan via de dorpsverantwoordelijke, nadien dorpsmanager genoemd.

En wat kan een lagere ambtenaar gaan pleiten bij het hoofd van enige stadsadministratie. Hij kan vragen stellen en antwoorden afwachten. En wachten. Wachten. Zo zijn vele dossiers stilaan verdwenen. Probleem gesteld, probleem opgelost in de administratieve molen van zwijgen, verdagen, verdwijnen en ondergaan.

Spijts de inzet van de dorpsmanager, die mag men zeker niet met de vinger wijzen. Die verdienen alle lof.

Als er al een dossier een oplossing kreeg, dan stond in de krant dat het gemeentebestuur dit dossier had opgelost. Of een politieker stak de pluim op zijn erg lege hoed. De dorpsraad werd niet vermeld. De ambtenaar stond in de krant, samen met de schepen.

Niet enkel daarom ben ik gestopt met de dorpsraad. Toen ik mijn ontslag mailde naar de burgemeester en schepen De Bie, werd ik vriendelijk uitgenodigd voor een gesprek. En die twee lange gesprekken waren zeer positief. Beiden hadden veel interesse en inzet voor de werking van wijk- en dorpsraden, maar wisten ook dat het steeds moeilijker werd, dat er steeds meer onvrede was. Zij waren erg geïnteresseerd in mijn beweegredenen om te stoppen, mijn voorstellen om te verbeteren, mijn idee om te ont-ambten en hoopten er iets aan te kunnen doen.

Ik vrees dat zij ook “maar” politieker zijn en de ambtenarij haar eigen wetten oplegt. Zelf in het potje roeren, helpers niet nodig.

Hoe de nieuwe schepen van wijk- en dorpszaken nu werkt weet ik niet, dus daarover geen commentaar.  Alhoewel de neergang van de dorpsraad onder hun beleid is gebeurd, heb ik toch positieve herinneringen aan het beleid van schepen De Bie en de burgemeester.

Spijtig dat het nu zo verder (?) moet. Geen afspraak met inspraak voor dit bestuur.

 

(*) Vele jaren terug was er in Hombeek de Werkgroep Verkeer Hombeek. Met enkele mensen stelden wij dossiers op. Zo een dossier van een dertig pagina’s met situatiebeschrijvingen, met ideeën die konden toegepast worden, met praktische en haalbare voorstellen, werd aan het college en alle raadsleden bezorgd. En werd ook bespreken met schepen en hoofden van administraties. Op een vergadering met de toenmalige schepen van openbare werken en enkele ambtenaren werd het dossier grondig besproken, werden door de schepen afspraken gemaakt, beloften gedaan. En bij het naar buiten gaan gaf de hoge ambtenaar een hand en raadde aan nu maar te stoppen met dit dossier en dit tijdsverlies want hij wist toch zeker wel wat er gedaan moest worden. Einde dossier.

Het moet wel bizonder zuur zijn voor de NV-A Schepen om het kind van de  ,,voorloper" van de NV-A in de Mechelse Alliantie met de VLD van 2000 nu de nek om te moeten draaien. Immers de oprichting van wijk- en dorpsraden was hun programmpunt. Destijds sputterde de coalitiepartner VLD erg tegen om die raden op te starten, maar rond 2004 kwam het er toch van. En nu na bijna 10 jaar de stekker eruit door de partij die er toen voor gevochten heeft.

In het leven is er steeds oorzaak en gevolg. En dit is een gevolg van deze oorzaak: de grote financiele put die er sinds 2000 onder deze Burgemeester gecreëerd werd. Toen hij nog in de oppositie zat in 1999 riep hij, dat zijn voorganger-burgervader het geld door ramen en deuren naar buiten smeet (kijkt u maar in de krnatgen van toen). Maar  toen bleek na de verkiezingen van 2000, dat dat College geld over had. Hij had dus iets beweerd, wat niet juist was.

Hij werd toen in 2000 burgervader en sindsdien is het ,,grote uitgeven" begonnen: voor deze burgervader is geen schuld of uitgave te klein en een probleem, mits die in een bepaald kader passen ( u mag zelf invullen welk).

In de eerste 6 jaar bijna 90 miljoen euro schuld en in de 6 jaar daarop zowat de verdubbeling. En nu nog eens 50 euro subsidie aan de Sint voor een kinderkado voor Mechelse kinderen. Het kan niet op (ik kreeg van de Sint nooit zo'n duur kado).

Daar zit de oorzaak en nu mogen anderen de kolen uit het vuur gaan slepen om de financien niet verder uit de hand te laten lopen..Het wordt tijd dat de verantwoordelijke(n) aangesproken worden op wat ze hebben aangericht.

 

In 1789 sleurde men die potverteerders uit hun huizen en werden ze publiekelijk onthoofd....

Blut maar toch nog cadeaukes van 50 euro willen uitdelen aan elk kind.   Of denkt Somers nu écht dat hij hiermee devolgende keer meer stemmen zal oogsten bij een bepaalde kinderrijke bevolkingsgroep?

Ooit komt de dag dat het inkasseringsvermogen van de systematisch meer en meer uitgezogen burgers zijn piek heeft bereikt en dat ze het uiteindelijk beu zijn om steeds voor de megalomane uitspattingen van die zonnekoninkjes te moeten opdraaien.   Maar er zal dan wellicht geen guillotine meer gebruikt worden  :-)

 

Roger, lees eens wat ik op 21/11/2013 om 13:37 aan Malenie schreef in de vuilniszakkenhistorie.

Aan mijn dorpsgenoot zou ik willen zeggen, Ivo wind u niet op want daarvan kunt ge een attak krijgen zeggen ze in Oembeik. Uw betoog bewijst in ieder geval nog eens wat voor een zootje ongeregeld in Europa, Belgie, Vlaanderen en Mechelen aan de macht is. De zonnekoningen in hun ivoren toren. En over de prestaties in ons aller Hombeek gaan we maar best zwijgen zeker. Wiens brood men eet , wiens woord men spreekt. Euwenoude wijsheid.

Beste mensen,

In het verleden heb ik verschillende mensen erop gewezen dat de "veranderingen" die een bepaalde partij beloofde geen sociaal karakter hadden en dat de gewone mensen daarin op de laatste plaats kwamen. Ondertussen kunnen wij zien dat dit geen holle woorden waren.

Besparingen die zijn er vooral voor de gewone burgers, kijk ondertussen eens hoeveel retributies en andere (heimelijke) belastingen erbij gekomen zijn. De bestuurders zelf zullen er wel voor zorgen dat zijzelf en hun vriendjes zo weinig mogelijk getroffen worden. 

Buurtwerking en wijkcomitès werkten te goed, konden zich soms kritisch opstellen en spijtig genoeg met sterke argumenten. Ze konden ook de echte problemen van hun wijk aankaarten. Pijnlijk voor politici, die vooral denken dat zijzelf de wijsheid in pacht hebben. Dus moeten die wijkcomitès verdwijnen en liefst vervangen worden door een veel groter gebied waarbij men ervoor zorgt dat de leiding  mensen van de eigen signatuur zijn. Die zijn makkelijker te bespelen.

Spijtig genoeg zijn wij in Vlaanderen nogal vergevingsgezind en bij de volgende verkiezingen zijn we het weeral vergeten. Ik zou iedereen willen oproepen om voor de verkiezingen, volgend jaar, eens goed na te denken en te evalueren en dan een duidelijke stem uit te brengen, een stem waarover nagedacht is. Wij vergeten soms dat wij het belangrijkste wapen, onze stem, in handen hebben. Maak er dan ook gebruik van en stem deze ondemocratische mensen weg.

 

Nagels met koppen M.V.

Zeg mij hoe je dat doet die mensen weg stemmen? Telkens verzinnen ze wel iets om toch in het gareel te blijven:coalities, kartels het is eender...ze komen terug zoals in het liedje "en die kat kwam weer , de volgende keer was die kat weer daar"

Nooit, nooit, nooit opgeven Malenie.

@Roger

 

Ik ben niet de steller van bovenstaande tekst, blijkbaar zit er tussen de bloggers nog een naamgenoot of gebruikt iemand mijn voornaam.

Aangezien ik niet in een van de randgemeenten van Mechelen woon, kan ik uiteraard niks zinnig schrijven over het onderwerp.

groetjes

die Eric,die je wel kent van de mails

@Eric & Eric: Tijd om een 'gebruiker' aan te maken en in te loggen i.p.v. "(niet gecontroleerd)" na je voornaam te zien verschijnen. Wil je aldus "Eric" wezen? Wie eerst komt, eerst maalt.

Een paar puntjes op de spreekwoordelijke i zetten:

 

  • Ambtenaren voeren het beleid uit dat door politici werd opgesteld; dit beleid werd immers vertaald in het bestuursakkoord, wat op zijn beurt dan weer vertaald wordt in een meerjarenplanning. Het is makkelijk de verantwoordelijkheid bij ambtenaren te leggen, hoewel ze normaliter enkel uitvoeren wat hen opgelegd wordt. Responsabilisiering van de politiek is helaas zoek op heel wat politieke niveau's.
     
  • Waarom zou een dorps/wijkraad noodzakelijk een vzw-vorm moeten aannemen? Wettelijk gezien zijn er twee courante verenigingsvormen: de vzw en de feitelijke vereniging.

    Wat de wet betreft, is het simpel: je bent het één (een vzw) of je bent het ander (een fv), ook al heb je dit niet noodzakelijk als dusdanig uitgesproken. De feitelijke vereniging kan perfect gebruikt worden voor wijkraden, buurtcomités, ...

    Voordeel aan de feitelijke vereniging is dat er geen kosten aan verbonden zijn en er geen wettelijk verplichte administratie te voeren is. Nadeel is dan weer de hoofdelijke aansprakelijkheid van elk van de leden (wat bij een vzw niet het geval is)

Heb jij zin om hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden door de Stad met een leger gespecialiseerde advocaten meteen achter de hand? Reken er maar op dat de advocaten zich door de verliezende partij laten betalen: "rechtsplegingvergoeding". Of dacht je dat die een sociale maatregel ten behoeve van gewone mensen was?

Voor die aansprakelijkheid bestaat er een gratis vrijwilligersverzekering vanuit de provincie voor verenigingen. Meer informatie hierover vind je terug in de brochures van de stad omtrent straatfeesten en dergelijke.

Feest !

 

Enerzijds mijn sympathie voor de vreedzame en ontegensprekelijk nog straffer dan In de gloria aandoende manier van tijdverdrijven die door de geëngageerde leden van de diverse dorpsraden wordt beoefend maar boven alles toch alle respect voor mevrouw Katleen Den Roover want laat ons een kat een kat noemen.

Zagen en klagen en als ze aan hun gevreesde waanvoorstellingen een beetje gewend geworden zijn dan is het kloppen op de borst van goed dat wij er toch een stokje voor gestoken hebben want wat ze eerst met ons van plan waren had gewoon de hel geweest is hun voorsteling terwijl de reële waarde van de input door zo een wijkraad nul komma nul is. Maximum !

Schaf die onzin van wijkraden af, het 'werk' zal veel vlotter verlopen en indien er iets bijgestuurd moet worden dan zal dat wel gebeuren op initiatief van een ambtenaar, een schepen die zijn domein kent of een Mechelaar die met een gegrond argument komt op een informeel overleg ergens weet ik veel waar.

Misschien moet dat maar eens klaar en duidelijk gezegd worden aan die commitees en wijkraden. Eerlijk duurt het langst hé. Met een paar voorbeeldjes. Dit was wat de stad voor ogen had, dit is er over geleuterd, en zoveel energie is er verspild. Reële positieve bijdrage door de wijkraad: maximum nul.

Een spaarpotje van 6.000 euro kan je altijd op de KRCM kwijt. Zonder meer wordt dat daar zeker zonder verdere vragen aanvaardt dus om daarom de wijkraad aan het werk te houden lijkt me ook wel wat van de pot gerukt.

 

Ziezo, 't was effe geleden dat ik me nog aan wat regionieuws had gewaagd en het moet gezegd. Mevrouw Den Roover zorgt -verrassend- voor een wel zeer positieve noot !

Mark, wat zeg je nu weer allemaal ?

Mijn oprechte overtuiging als ervaringsdeskundige, Louis. Zoals iedereen ondertussen al wel weet moet een architect die in Vlaanderen eens een mooie brug wilt bouwen hopen dat hij de goedkoopste offerte voor een tunnel heeft ingediend en vica versa. Kan wel leuk zijn indien de buurt daar rekening mee houdt en een herinrichting niet bij voorbaat afknalt ...

 

Mijns inziens zou het geen slecht gedacht zijn indien de stad Mechelen haar openbare werken altijd eerst ff laat taxeren door ne local die er iets van kent. In elke straat woont er tegenwoordig wel ergens nen architect die misschien liever wat vrijwilligerswerk doet dan zich de komende 20 jaar grondig te moeten ergeren hé. Van zo een voorontwerp dat wordt opgemaakt door het volgens de wettelijke procedures geselecteerde bureau valt altijd nog wel iets deftigs te maken dat een pak minder kost dan al die wilde voorstellen die ge zoal op een buurtbijeenkomst hoort. Misschien moet de stad maar een afspraak maken dat het bedrag dat er af gaat voor een beter ontwerp 'door ne local' dan wordt aangewend om van de nieuwjaarsdrink echt ne knaller te maken hé. 

Op de vorige buurtbijeenkomst werd het idee geopperd om aan het zopas vernieuwde Plaisanceplein nog eens 300.000 euro extra in de vaart te smijten.

De stad Mechelen kan die 300.000 euro dan toch beter aan de Racing geven, me dunkt. Daar kan de Racing me de komende 3 jaar lang niptekes voor betalen en dan gaan ze gegarandeed naar tweede of eerste ! En aangezien ik dan toch nog 3 jaar langs dat Plaisanceplein moet passeren zal ik wel eens mijn schup meepakken en ook wat aan de verlichting prullen hé ;-)