Nieuwe coalitie is een feit

met categorie:  
  • Bart Somers wordt burgemeester,
  • Zijn stadslijst mag ook nog vier schepenen en de OCMW-voorzitter leveren met de liberalen Koen Anciaux en Greet Geypen, Marina De Bie (Groen) en Frank Nobels (m+). Die laatste wordt na enkele jaren opgevolgd door een groene schepen.
  • Voor NVA zijn er de komende zes jaar 3,5 mandaten. Die worden zeker ingevuld door Marc Hendrickx en Bart De Nijn, en wellicht ook Katleen Den Roover. Voor de wissel valt de naam van advocaat en lijstduwer Wim Jorissen.
  • CD&V krijgt anderhalve schepen. Walter Schroons wordt de nieuwe schepen van Financiën in de Dijlestad. Hij krijgt voor een half mandaat nog versterking van Hamid Riffi.

Politiek akkoord over 20 krachtlijnen

De stadslijst VLD-GROEN-M+, NV-A en CD&V wijzen erop dat er inhoudelijk en diepgaand onderhandeld wordt over het te voeren beleid. In tegenstelling tot elders, waar eerst de mandaten worden verdeeld, hebben wij in Mechelen de goede gewoonte om te beginnen met een grondig inhoudelijk gesprek. Op basis daarvan zijn al een aantal belangrijke krachtlijnen overeengekomen.


1. Op sociaal vlak creëert het stadsbestuur de volgende legislatuur samen met private partners duizend extra kinderopvangplaatsen. Er komt een sociaal restaurant en meer noodwoningen. We blijven sterk inzetten op het activeren van mensen met een leefloon, onder meer met heel persoonlijke trajecten op maat. De strijd tegen de sociale fraude wordt opgevoerd.


2. De stad investeert ook de komende zes jaar in een kwalitatieve openbare ruimte en in gemeenschapsvoorzieningen. Ze zal dit doen op basis van een meerjarig investeringsplan. We maken dit bij het begin van de bestuursperiode op. We voorzien daarbij een ruim inspraaktraject voor de Mechelaars.


3. Perron M bouwen we uit als jongerensite. De buurt rond de Augustijnenstraat wordt een studentenwijk.


4. Het vernieuwen van de Bruul tot een kwalitatieve winkelas van station tot Grote Markt is een topproject. In de site rond het Hof van Cortenbach en het gebied aan de overkant van de Onze-Lieve-Vrouwestraat realiseren we kwalitatieve woonerven met winkelfuncties.


5. Er komt een uitgebreid netwerk van nieuwe stadstuinen en -parken. We vergroenen de stad, de thuis van vele gezinnen met kinderen.


6. Gelet op de grondschaarste zullen we de komende jaren denser moeten bouwen en ook dichter bij het stadshart. Daarom gaan we de stad herkneden op maat van gezinnen met kinderen, met veel speelruimte en groen, veilige fiets- en voetpaden en autoluwe  woonstraten. Er komen vier nieuwe woonwijken om de groei op te vangen: Carrefour,  Keerdok, Comet en achter het station. Deze laatste wijk wordt een innoverende klimaatneutrale wijk.


7. In het woonbeleid volgen we actief een tweesporenbeleid. Enerzijds houden we onze stad aantrekkelijk voor werkende gezinnen en tweeverdieners. Daartoe faciliteren we onder meer een woonaanbod voor deze mensen. Anderzijds waken we erover dat wonen betaalbaar  blijft, zowel voor mensen met een bescheiden inkomen, jonge gezinnen als bijvoorbeeld eenoudergezinnnen. We realiseren hiervoor de volgende bestuursperiode zeker 100 sociale koopwoningen en daarnaast 300 extra sociale huurwoningen. Ook het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) wordt geactiveerd.


8. In het eerste jaar van de bestuursperiode wordt een nieuw mobiliteitsplan voor de hele stad opgemaakt, op basis van het STOP-principe. Fiets- en voetpaden krijgen extra aandacht, vooral met het oog op minder mobiele mensen. We investeren in een fietspadennetwerk, verhuursysteem van fietsen en extra fietsenstallingen. Met De Lijn onderhandelen we een betere busbediening.


9. De leesbaarheid van het autoluwe gebied in het stadscentrum wordt beter, onder meer met moderne bewegwijzering. Na ruime consultatie wordt bij het begin van de bestuursperiode het autoluwe gebied uitgebreid, onder meer met de IJzerenleen.


10. In de woonwijken rond het centrum verminderen we de verkeersdruk, onder meer met eenrichtings- en doodlopende straten en met meer ruimte voor de zwakke weggebruikers. We doen dat op Nekkerspoel, de Oude Liersebaan en omgeving, de wijk Tervuursesteenweg en de wijk Mechelen-Zuid. In woonbuurten met grote parkeerdruk leggen we extra buurtparkings aan.


11. De heraanleg van de Vesten is een prioritair dossier, evenals het vernieuwen van de Nekkerspoelstraat. Voor beide dossiers komt er intensief overleg met het Vlaamse Gewest

12. We zijn een open stad, met veel diversiteit en die krijgt een volwaardige plaats in onze stad. Het stadsbestuur investeert in de eerste plaats in ontmoetingsplaatsen waar Mechelaars met verschillende achtergronden samen leven en ontspannen.


13. Een intensief actieplan Nederlands zorgt ervoor dat meer Mechelaars onze taal machtig zijn. Dit is immers onontbeerlijk als hefboom naar emancipatie en sociale promotie. Tegen 2020 streven we ernaar dat 85% van de Mechelse kinderen het Nederlands als thuistaal hanteert.


14. We benadrukken de komende jaren het Vlaamse en Nederlandstalige karakter van onze stad.


15. In overleg met de jeugdverenigingen komt er een gestructureerde aanpak voor meer diversiteit in het klassieke jeugdwerk.


16. We voeren een beleid tegen racisme en discriminatie in horeca, huisvesting en arbeidsmarkt. Dat beleid gaat verder dan alleen sensibilering. Inbreuken worden ook daadwerkelijk gesanctioneerd. We promoten gendergelijkheid en gaan in tegen seksisme, vrouwonvriendelijke denkbeelden.


17. We werken verder met een integrale aanpak van veiligheid, waarbij we preventief inzetten op straathoekwerk, buurtopbouwwerk en -bemiddeling.


18. Het politiewerk stoelt op een gemeenschapsgerichte aanpak, met aandacht voor diversiteit binnen het korps en de oprichting van een klankbordgroep vanuit de samenleving die erover waakt dat de vertrouwensband met de Mechelaars versterkt kan worden.


19. De zorg voor veiligheid is de eerste taak van de politie, met aandacht naar alle vormen van geweldsdelicten, inbraken, intra-familiaal geweld en drugs. Ook verkeersveiligheid blijft een prioriteit.


20. Het systeem van GAS-boetes wordt kritisch geëvalueerd, hun toepassingsgebied objectiever gemaakt. Ze worden alleen gebruikt om echte overlast of kleine vormen van criminaliteit aan te pakken en niet om jongerengedrag te sanctioneren

 

Allez, na het gekonkelfoes met de Fruitkoningin heeft het Old-Boys-Network van het Sint-Romboutscollege toch vruchten opgeleverd.

Wedden dat Marc Hendrickx Eerste Schepen wordt ?

:-)

Fotoparade van de nieuwe ploeg.  Wen er maar aan...

 

        

(Bart Somers, Koen Anciaux en Greet Geypen)

       

(Frank Nobels, Marina De Bie en Marc Hendrickx)

       

(Bart De Nijn, Wim Jorissen en Katleen Den Roover)

   

(Walter Schroons en Hamid Riffi)

De mogelijke groene opvolgers van Nobels:

    

(Kristof Calvo en Bjorn Siffer)

 

(foto's: Jan Smets - behalve dat van Katleen Den Roover (=campagnefoto))

Spectaculair ... Amaai zenne ... Da had ik nu helemaal niet verwacht zie; allee, alles wordt nu nog beter ... 

Groen heeft zich serieus laten rollen. 6 zetels en hoogstwaarschijnlijk een 7 de in het verschiet +  verschillende opvolgers in de top 6 en maar 1.5 mandaat? Aan wat heeft m + 1.5 mandaat verdiend? En waardoor heeft OVLD 3.5 mandaten verdiend? Is toch even groot als Groen uit de verkiezingen gekomen?

GROEN sucks mijn stem krijgt een ander de volgende keer, als men hun zo laat rollen verdienen ze niet anders.

drie dames...is dat alles?

allez we zullen binnen zes jaar eens zien wat er allemaal uitgevoerd geraakt van al die goede voornemens.

Verhouding mandaat/zetel na de beweging van Strubbe tvv Groen.

openVLD3742.86%
NVA3.51131.82%
CD&V1.5530.00%
M+0.5225.00%
groen1.5721.43%
SPA080.00%
VB030.00%

 

Peter stelt het hier zeer duidelijk. Ik ben dus vooral benieuwd naar de repliek van Groen, maar zo bekeken heeft de stadslijst de kiezer toch totaal niet begrepen

Zeer knap programma.

Nu nog de uitvoering !

Veel succes.

@ Malenie : Inderdaad.

Als de Blog over 6 jaar (in 2018) nog bestaat, dan worden de bovenstaande 20 punten opnieuw aangehaald en geëvalueerd door de huidige en toekomstige bloggers !

;-)

(Nog?) geen woord over stappen bij St-Maarten / Emmaüs / Convent van Bethlehem /  om het recht op euthanasie te garanderen voor patiënten die daar om vragen door artsen die daar geen gewetensprobleem mee hebben - nochtans unaniem beloofd tijdens het HVV debat... Ik weet wel dat het (uiteraard) een inspanningsverbintenis was, geen resultaatsverbintenis, gelet op de machtspositie van de organisatie, maar we zouden die toch graag bevestigd zien...

 

Is dat ook bestuursbevoegdheid van een college, Wieland ?

Wel, tijdens het debat waren ze het er roerend over eens dat ze stappen zouden ondernemen...

 

Nu de nieuwe ploeg is gevormd, gaat ons Blauwbartje niet langer voor een autoluwe, maar voor een autoloze binnenstad !

D.w.z. Iedereen de billenkar op !

Campagnefoto 2012

Tiens, ze hebben er iemand afgereden :-)

Denk eraan dat vier gezonde personen, die een beetje kunnen trappen, gemakkelijk de 30 km/u overschrijden op zo'n gevaarte.  En dan hebt ge het weer aan uwen tutter.

En of ge ermee voorbij ne camera geraakt zonder geflitst te worden, daar heb ik geen weet van.

Maar dit terzijde...

;-)

Twintig punten en zero voor de groene ruimte in de (laten we het lelijke woord nog eens gebruiken) fusiegemeenten. De dorpsraden van Hombeek, Leest en Heffen vragen al jaren iets te doen aan de trage wegen, om zo de bewoners te laten genieten van het prachtige gebied tussen de doorgangswegen die onze dorpen doorsnijden en zo sneller en meer contact te hebben met alle bewoners. Met de wil om te slagen kan men zonder veel uitgaven veel realiseren. Maar niets daarvan.

Wat grondgebied betreft zijn die drie dorpen samen zowat een derde van Mechelen, en zie, er wordt niets gezegd over die dorpen. 

Ook over inspraak is dit akkoord heel vaag. Er is de laatste jaren veel geld gestoken in wijk- en dorpsraden, en sommigen ervan werken prima, andere sluimeren van de ene vergadering naar de volgende twee maanden later. Ook over deze inspraak niets concreet.

Het vertste dat men gaat is in punt 10 waarin de woonwijken rond het centrum worden vermeld. De woonwijken verder af, die is men vergeten?

  

Ik ben zeer blij met punt 10 :-)

En waar is het culturele luik van het akkoord?

In de jaren '70 moesten al die landelijke dorpen en gehuchten zonodig samengeclusterd worden met de nabije kleine of grotere stad, wat uiteindelijk zorgde dat de plaatselijke ambtenarij verdween  en de lokale burgemeesters, schepenen en gemeentehuizen werden vervangen door districts-en dorpsraden.

Was het een verbetering ?  Heeft het de gemeenschapskosten naar beneden gehaald ?  En heeft de centralisatie eigenlijk iets positief opgebracht naar de dorpen toe ?

Muizen - Gemeentehuis en school

In de vergelijking van Peter mbt de ratio mandaten vs zetels staan Groen en VLD beide op 7 zetels, maar dat is na de terugtrekking van Strubbe. Eigenlijk is de uitslag van de stemming 8 voor VLD en 6 voor Groen. Zo gerekend heeft VLD dan een ratio van 37,5% en Groen een ratio van 25%, evenveel als stadslijstgenoot M+. 

Misschien is Groen wel gewoon content dat ze dankzij het stemtrekkende vermogen van Strubbe een extra zetel kregen  :-) .

@ homorik: was het hele persbericht hierboven meegegeven, dan had je verder kunnen lezen: "De volgende weken zal er verder onderhandeld worden over onder meer cultuur, financiën, jeugd, senioren, economie, toerisme, wijk- en dorpszaken en inspraak."

@Wieland vm euthanasie enz... ik vind dit geen onderwerp om op de blog te bediscussiëren.

Ik zou zeggen dat het desbetreffende ziekenhuis daar autonoom over beslist. Verder moet je je dan maar deftig informeren over die zaken op de juiste plaats en zelf je voorzorgen nemen.

Als je goed nagaat dan kan je straks nog aan de gemeenteraad gaan vragen op  welke manier de bevallingen gedaan moeten worden.

Laten we vooral bevooroordelen... Alleen begrijp ik niet goed waarom openbare werken en mobiliteit aparte bevoegdheden zijn.

En euthanasie, dat vind ik al even onhaalbaar als het gemeentelijk legaliseren van drugs (zie "De Vragende Partij").

Ander minder aangenaam nieuws uit den blauwen hoek vandaag in de krant. Na Christel geeft nu ook Ludwig Neefs er de brui aan. Nog een goeie collega die het allemaal niet meer ziet zitten ?

@ G.L. :

Dat is ne gewone burn-out, zeunne, want Chris'l en Ludwig zien in de verte Tram 5 al klaarstaan.

:-)

die twee hebben gelijk dat ze nu nog wat willen leven gewoon leven

Gim, onze vriend Henning zou toch eens een cartoontje moeten maken zeune. Zoiets van onze goede Vlaamse vrienden samen in bed met de groen.

@ G.L. :

Ik denk dat gij 10.000 keer beter kunt tekenen als Henning.

Dus, zet die G.L.-cartoon maar op den blog !

;-)

Betekent dit dat men tien dagen praat over 20 eerder vage  punten, dan de jobs toewijst en de coalitie voorstelt en dat men daarna nog tientallen punten moet bespreken op allerlei zeer concrete gebieden en dat diegenen die al benoemd zijn dan daarover ook akkoord moeten zijn? Hoe kan men zo een coherent bestuur vormen?

@homorik

Als inwijkeling van een naburig "dorp" die voor het eerst voor de gemeenteraad moest stemmen in Mechelen was het mij ook opgevallen dat de deelgemeentes er in de programma's en nu in de krachtlijnen zo bekaaid van af lijken te komen. Vreemd ook dat daar zo weinig protest op lijkt te komen.

Neem nu de Mechelse natuur, als onderdeel van het "buitengebied" rond Mechelen. Er wordt in de verkiezingsprogramma's en nu in de speerpunten gewoon amper gesproken over de natuurgebieden van Mechelen. Wat nog meer steekt, voor een traditioneel groen-stemmer, is dat de stadslijst het al helemaal niet had of heeft over die natuurgebieden. Het lijkt er mij sterk op dat Groen, zowel voor de verkiezingen maar zeker ook nu in de coalitie, zijn ziel toch wel erg goedkoop verkocht heeft.

Neem nu het programma van de stadslijst. Je moet daar eens zoeken naar de termen "natuur" en "biodiversiteit". Ze staan er gewoon niet in! Ze komen ook al niet terug bij de krachtlijnen. Nochtans heeft Mechelen een weelde aan natuurgebieden, en scoren we behoorlijk op de Vlaamse biodiversiteitsbarometer. Echt iets om trots op te zijn en reden te meer om die troef uit te spelen en te versterken, me dunkt. De gemeente heeft nota bene het biodiversiteitscharter ondertekend, men zou verwachten van Groen dat ze daar toch iets mee doen. 

Natuurlijk heeft men het wel over stadsgroen en speelbossen enzovoort, maar het gaat ook over de kwaliteit van dat stedelijk groen. Wordt dat louter schaamgroen of groen dat naast zijn recreatieve functie ook nog iets te betekenen heeft voor de stedelijke biodiversiteit? En wat met de al helemaal niet vermeldde natuur buiten de stad? Nada visie. Klimaat en energie, jaja, erg belangrijk, maar biodiversiteit is dat minstens evenzeer en in een programma van groen (in elk programma eigenlijk) zou je daar iets over verwachten, ten minste een vermelding. Hopelijk komt daar met de uitwerking van de krachtlijnen nog verbetering in, maar de voorhistorie voorpselt niet veel goeds.

Natuurlijk is een beleid voor de randgemeenten meer dan een beleid voor de natuurgebieden die daar te vinden zijn. Landbouw komt er in de programma's bijvoorbeeld ietsje beter van af. Toch viel het me op hoe zeer alles wat niet-stadscentrum-gerelateerd is, zo weinig aandacht kreeg en krijgt.    

 

ze hadden zeker punt 3 - 12 en 18 nog niet gelezen.

http://www.gva.be/regio-mechelen/mechelen/opgepakt-na-lunchen-op-kerktra...

Wat een onbekwaam zooitje. Bende opportunisten, politieke lichtgewichten en verdoken racisten bij elkaar. En dat alleen omwille van die gefrustreerde Kristof Calvo.

 

Gim, de verdoken racisten zijn dat niet die mannekes met hun groen frakskes en hun ladderkes die altijd maar over en weer lopen tussen Doel en Tihange op zoek naar barstjes en scheurtjes ? Maar ik vind dat Wout zich veel te rap dik maakt. Dat is niet goed voor zijne wekker zeune.

G.L.: als Vlaming zou je toch blij moeten zijn voor die extra controles van die kerncentrales in Franse handen? Ze zijn voor geen haar te vertrouwen, dat gebroed!

Een prachtig voorbeeld van een gebrek aan aandachtspunten voor de dorpen was de heel dure folder van de stadslijst (met groen!), een stadsplan met daarop nummertjes die verwezen naar de plannen van de stadslijst. Hombeek, Leest en Heffen waren op die kaart één gele vlek met één (1) cijfertje van plan op: het reinigen van de grachten!

En burgers die denken dat dit een verplichte taak van een gemeentebestuur is! Beloven wat men wettelijk moet doen. Maar andere ideeën voor een derde van het grondgebied van Mechelen had de stadslijst niet. Moeten we dan veel verwachten van de beleidsverklaring die de personen die hun postje al hebben veiliggesteld gaan opstellen?

Amai, ze zijn dan toch wel serieus gebuisd voor puntje 20 hoor!

En een ander punt zou zijn: Mechelen terug aangenaam maken om in te wonen, ik heb de laatste tijd steeds meer het gevoel dat ik in een politiestaat leef... 1981 van Orwell blijkt dan toch geen fictie meer te zijn...

 

Voor het plukken van een bloemeke op de Fonteinbrug of voor het eten van een boke op de Veemarkt hebt ge al een GAS-boete van 100 euro of meer.

Hoeveel euro boete moeten deze Mechelse glas-boeven dan krijgen ?

BTW : Orwell situeerde zijn politiestaat in 1984, maar dit terzijde.

Tja Wout, de alles zaligmakende sossen zijn nu eenmaal uit de boot gevallen.  De kiezer wikte en woog...

wie wikte en woog? de kiezer? mijn oor..... alles was al bekeken voordar de stemkotjes opgezet werden...komaan

Heb ik dat gisteren nu goed gelezen ? Ze zijn nog niet gestart en er wil al ene beginnen rommelen aan Karel zijn autoluwe stad. En gaan ze dan die 50.000 hun geld terug geven ? En spaarzamer gaan ze ook worden. Malenie, dat is toch niets nieuw wat ge verteld. Ze dronken een glas en ze pisten een plas en alles bleef zoals het was. Een andere gazet stond dan weer vol met een resem kriminele feiten in de buitengebieden. Hallo zeg. Goe bezig en ze zijn nog niet begonnen. Wout, het spijt me jongen maar gij zult u moeten herbronnen.

GL, ze zijn nog niet begonnen en ge zijt ze al aan het afbreken.
Drink jij maar je glas en p*s jij maar je plas.
Ik oordeel liever achteraf.
Dat ze Karel zijn autoluw plan ondersteboven gaan halen, kan alleen maar een positief iets zijn, want het trok op geen botten en bovendien zaten mans oogkleppen vast.
Ik weet niet of het gaat verbeteren of verslechteren, maar ik gun het nieuwe gemeentebestuur het voordeel van de twijfel.

Zonet een brief binnengekregen van 't Stad waarin wij, de Mechelaars, worden uitgenodigd om ons te gaan vergapen (en eventueel later ID's in mogen brengen) over onze spiksplinternieuwe winkelboulevard "Kleine-Bruul-tot-Nief-Station" (vermoedelijk foto's, maquettes, Powerpointpresentaties, enz).

Ge zult mogen meedebateren over de verwikkelingen (omleidingen, tijdelijke sluitingen, misschien ineens een nief riolering, enz.) dat dit project allemaal gaat meebrengen in de komende jaren.

Allez, maak uw borst al maar nat want we gaan, de volgende jaren, onze lol niet op kunnen.

;-)

Herinneren jullie dit nog ?  Krijgen we eenzelfde beeld in 2013 in de winkelboulevard "Kleine-Bruul-tot-Nief-Station" ?

waarschijnlijk wel hé als ze dat in een briefke komen vertellen.

ik hoop dat ze stuk voor stuk werken en afwerken.

en ik had just mijn nief botten terug in de kast gezet ;-)

@ Gymicko: Bedankt voor de correctie, typfoutje :)

Jan, dat achteraf oordelen zijt gij al gewoon hé. Maar voor u is er toch geen probleem. Pintjes drinken bij Vanesake en alles is opgelost.