Wie houdt woord ? U kiest ! Wonen en stadsontwikkeling.

met categorie:  

Dit werd beloofd in 2007 over het thema Wonen en Stadsontwikkeling. Wat denkt u er van ? Ik schreef toen al dat ik er naar uit keek om in 2012 terug te blikken.

Dit schreef u 6 jaar geleden.

Dit is een discussieforum. Alle reacties die beginnen schelden of van het onderwerp afwijken gaan er simpelweg uit.

 

* Het stadsbestuur besteedt veel aandacht aan de levenskwaliteit van de huidige inwoners.


* Nieuwe woonprojecten moeten een meerwaarde bieden aan de hele omgeving. De nodige zorg wordt besteed aan het tegengaan van gentrificatie.
(nvdr: Gentrificatie: In steden als Brussel is het een bekend fenomeen. Een wat vervallen stadsdeel verandert in enkele jaren tijd in een hippe buurt waar steeds meer trendy mensen wonen of een zaak uitbaten. Dankzij de nieuwkomers wordt de buurt gerenoveerd en opgewaardeerd. Het gevolg is vaak dat de huurprijzen zodanig de hoogte in gaan dat de oorspronkelijke bewoners de buurt moeten verlaten. In vakjargon heet dit gentrificatie, een vernederlandsing van gentrification. Het Engelse gentry betekent 'lage(re) adel, betere stand'.)


* Woningen voor gezinnen met kinderen horen ook in de binnenstad thuis.


* Bij het ontwikkelen van nieuwe woonprojecten wordt gestreefd naar doorwaadbaarheid.


* In alle projecten wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle architectuur.


* Het stadsbestuur neemt de regiefunctie op zich in de uitbouw van een coherent en toekomstgericht woonbeleid, dit in overleg met private en publieke partners.


* De bestaande woonprojecten zoals de Belgacomsite, de Euroshopping, het Lorettenklooster en het Sint-Janshof worden gerealiseerd met het oog op het aantrekken van middengroepen. Ook andere projecten moeten deze mensen terug naar de stad kunnen brengen.


* Om meer woongelegenheid te scheppen, worden op het grondgebied van heel de stad binnengebieden ontwikkeld. Vaak zijn dit oude industriële sites die na een mogelijke bodemsanering best een woonfunctie krijgen.


* Het gebied rond het keerdok wordt ontwikkeld tot een nieuwe hoogwaardige stadswijk, met zicht op water.


* Het stadsbestuur ontwikkelt – samen met de Vlaamse Gemeenschap, het provinciebestuur, de NMBS en de private partners – de Arsenaalsite tot een nieuwe 21e eeuwse stadswijk voor werken, wonen en recreatie.


* Om bouwgronden betaalbaar te houden moet onder meer het aanbod worden opgedreven.


* In de woonuitbreidingsgebieden Stuivenberg en Spreeuwenhoek-Venne, worden maximum 250 bouwkavels van gemiddeld 600 m2 ontwikkeld, die aansluiten bij de bestaande bebouwing.


* Een particulier die een leegstaand of verkrot pand koopt en renoveert, met gebruik van duurzame materialen en milieuvriendelijke toepassingen, betaalt drie jaar lang geen grondbelastingen in Mechelen.


* Het stadsbestuur gaat de actieve strijd tegen verkrotting en leegstand nog opdrijven.


* Er komt één centraal inschrijvingsregister voor kandidaat huurders van sociale woningen in Mechelen.


* In het sociaal verhuurkantoor kunnen mensen met een bescheiden inkomen toch aan een betaalbare huurwoning op de privé-markt geraken.


* Het aantal sociale huurwoningen op ons grondgebied wordt behouden.


* Het stadsbestuur organiseert een structureel en permanent overleg met de randgemeenten over een gemeenschappelijk sociaal woonbeleid.


* Gelet op de groeiende diversiteit in gezinssamenstellingen moet het stadsbestuur meer reatieve woonvormen mogelijk maken en stimuleren die aansluiten bij de nieuwe maatschappelijke realiteit, zoals kangoeroewonen, friendswonen en co-housing.


* Het stadsbestuur zal zorgvuldig omspringen met ons stedelijk erfgoed, ons historisch patrimonium en de historische 'footprint' van de stad. In dit verband zal ondermeer het Hof van Cortenbach en de Oude Zwemdok worden gerenoveerd en de Lepelaar heropgebouwd.


* De stad zal actief het wonen boven winkels aanmoedigen

Al jaren doet de stad het tegenovergestelde. Mensen met weinig geld zijn gewoon niet welkom. Gezeik. Veel meer woorden heb ik hier niet voor.

Van de opgesomde beloftes werd, tot spijt van wie het benijdt, werd toch reeds 85% gerealiseerd of werd de aanzet gegeven. Just is just en de waarheid heeft haar rechten! De tijd dat men in Mechelen op de sociale woonmarkt kon huren voor 120 euro is wel degelijk voorbij. Trouwens zijn de inkomens ondertussen ook wel aangepast.

De stad zal actief het wonen boven winkels aanmoedigen

dat zal wel zeker, aanmoedigen kost geen geld


* Het stadsbestuur zal zorgvuldig omspringen met ons stedelijk erfgoed, ons historisch patrimonium en de historische 'footprint' van de stad. In dit verband zal ondermeer het Hof van Cortenbach en de Oude Zwemdok worden gerenoveerd en de Lepelaar heropgebouwd.

 

allicht bijna alles is beschermd, het moet ook nog onderhouden, beschermen alleen haalt niet veel uit

euwe woonprojecten moeten een meerwaarde bieden aan de hele omgeving. De nodige zorg wordt besteed aan het tegengaan van gentrificatie.
(nvdr: Gentrificatie: In steden als Brussel is het een bekend fenomeen. Een wat vervallen stadsdeel verandert in enkele jaren tijd in een hippe buurt waar steeds meer trendy mensen wonen of een zaak uitbaten. Dankzij de nieuwkomers wordt de buurt gerenoveerd en opgewaardeerd. Het gevolg is vaak dat de huurprijzen zodanig de hoogte in gaan dat de oorspronkelijke bewoners de buurt moeten verlaten. In vakjargon heet dit gentrificatie, een vernederlandsing van gentrification. Het Engelse gentry betekent 'lage(re) adel, betere stand'.)

ik heb anders de indruk dat vooral die tweeverdieners van tussen de 30 en de 40 de doelgroep zijn en blijven

maar er is wel een en ander gerealiseerd op wiens conto dat moet gezet dat laat ik in het midden,dacht dat er nog een paar coalitiepartijen toch ook nog iets in de pap te brokken hebben

Vanavond om 19u00 in het Scheppersinstituut kan u mee komen debateren over deze en andere onderwerpen. Drie amroedeverenigingen uit Mechelen hoden dan hun Sociaal kopstukkendebat. Eén van de onderwerpen is wonen. Beslist een aanrader.

Ik denk dat zelfs als je het aantal huizen voor lagere inkomens en middenmoot/hogere inkomens in evenwicht houdt, er altijd meer vraag zal zijn voor goedkopere woningen dan voor de duurdere, gewoon omdat de lagere inkomensgroep harder blijft stijgen, en de prijzen van de woningen ook blijven stijgen.

Mechelen dreigde, zoals overigens vele provinciesteden, een stad te worden voor bejaarden en kansarmen. Dat is nu gekeerd: er was inderdaad een inhaalbeweging nodig richting middle class gezinnen met jonge kinderen.

Maar we zijn er nog niet: het merendeel van de jonge gezinnen verkiest nog altijd de omliggende gemeenten om van daaruit vervolgens met twee wagens alle voorzieningen van de stad te komen benutten. En nu men daarop begint te sturen, ontstaat er natuurlijk een mobiliteitsprobleem. Dat was onvermijdelijk, maar het beleid is nochtans wel consistent.

Voor de rest mag ik inderdaad ook vaststellen dat veel van het begin 2007 werd voorgesteld, ook effectief gehaald werd of is opgestart. Dat is overigens niet alleen de verdienste van deze legislatuur: een dergelijk beleid ontwikkelt zich in 10 à 20 jaar.

Een verstandige oppositie - die misschien morgen de meerderheid is - ontkent deze verwezenlijkingen niet, maar wijst op de manier waarop - met geen of te weinig inspraak door de burgers - een en ander is verlopen. Zij hebben ook een punt. Wie er de volgende legislatuur ook aan de macht komt, zal wat dat betreft voor een trendbreuk moeten zorgen.

De vraag is wat die "inspraak" is. We verkiezen om de 6 jaar een nieuwe gemeenteraad. Iedereen moet gaan stemmen, dus dat is het meest democratische wat we hebben. Bij "inspraak" zijn het buurtcomités en allerlei individuen die hun mening op weinig democratische wijze opdringen.

De persoon die onze wijk voorzit en dus voor "inspraak" zorgt, vertegenwoordigt helemaal mijn mening niet. Zelf is hij mij nog nooit komen vragen wat ik goed voor mijn buurt zou vinden. Nee, dat wordt in besloten kring beslist en dan gecommuniceerd als zijnde de "inspraak" van de buurt. Ik heb hem of haar ook niet kunnen kiezen. 

Dus het idee van inspraak mag dan wel mooi zijn, het zijn de grootste roepers die het pleit winnen.

Als je het project Clarenhof zou beoordelen op al die punten ... betaalbaar wonen, kwaliteitsvolle architectuur, meerwaarde voor de omgeving, ... Scoort dit hoog op deze punten? Intussen ligt de Muntstraat half afgebroken in puin? Wie kan zich een loft in het project aan de Stadsheimelijkheid veroorloven?

 

Strijd tegen verkrotting en leegstand? De saga van de hoek aan de Grote Markt, recentelijk ingestort, zegt genoeg ... In sommige straten is de voorbije jaren niets veranderd qua leegstand. Er zijn inderdaad wel meer onbewoonbaar verklaarde huizen bijgekomen ... In de Sint-Katelijnestraat staan vele huizen er miserable bij. Om nog maar te zwijgen van een aantal gaten in het straatbeeld die niet opgevuld raken ...

 

Zorgvuldig omspringen met stedelijk erfgoed ... benieuwd of het Hof van Cortenbach over 10 jaar nog overeind staat ... haast is er niet bij. De Begijnhofkerk is na dertig jaar half gerestaureerd - enkel de voorgevel dan nog maar voor de helft .... De Zalm heeft twintig jaar op restauratie moeten wachten ... Een aantal historische sites aan de Bruul moeten plaats maken voor een shoppingcentrum? 

@Malenie: die doelgroep heeft ook geen last om elfendertighonderd meter te wandelen (over kasseien) en hebben geen last van te dure parkings etc ;-)