Schisma in de Mechelse vrijzinnige kerk?

met categorie:  

Tot een jaar geleden ongeveer was "Vrijzinnig Mechelen" - met het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in de Guldenstraat als basis, de onbetwiste spreekbuis van de Mechelse vrijzinnigen. Vrijzinnig Mechelen was de Mechese afdeling van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging HVV - of juister nog, een cluster van afdelingen met kernen in Willebroek, Rumst, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden en de seniorenwerking Grijze Geuzen. Vorig jaar werd een nieuwe HVV-afdeling Mechelen opgericht, en Vrijzinnig Mechelen en zijn onderafdelingen werden door het nationaal bestuur van de HVV geschrapt, zodat er nu twee verenigingen in Mechelen actief zijn, die beweren "de" vrijzinnigen te vertegenwoordigen. Vele vrijzinnigen vragen zich af wat er precies aan de hand is, en wie nu eigenlijk waar voor staat. En wie zijn dat eigenlijk, die vrijzinnige humanisten?

Even een paar begrippen verklaren vooraf...
Humanisme is een stroming die de leerboeken meestal laten beginnen met Petrarca, de renaissance: hernieuwde belangstelling voor de ideeën van de Griekse filosofen uit de Oudheid, en voor de wetenschap, die zich . niet zonder conflicten - losmaakt van de leerstellingen van de kerk. Denk maar aan de diskussie of de aarde nu rond de zon draait of omgekeerd... Het Hof van Busleyden in Mechelen was een ontmoetingsplaats voor humanisten in die tijd. Die eerste generatie humanisten had het geloof in God nog niet afgezworen, maar er was al wel een verschuiving van de focus van het hiernamaals naar het leven op aarde nu - en de relevantie van de morele leer van Jezus voor het samenleven van de mensen. Het humanisme evolueerde tot een levensbeschouwing, waarbij de mens - en niet god - de bron  is van de moraal.
Vrijzinnig is een woord van protestantse oorsprong. De Bijbel is wel - zoals voor alle protestanten - het richtsnoer voor het morele handelen, maar voor de vrijzinnige protestanten heeft ieder mens, en niet enkel de voorganger of theoloog, het recht zelf de Bijbel te interpreteren - en als beeldspraak te beschouwen wanneer elementen eruit in tegenspraak blijken te zijn met de wetenschappelijke werkelijkheid. Neem het scheppingsverhaal: voor een "bijbelvaste" protestant is de aarde letterlijk geschapen in 7 dagen, voor een vrijzinnige protestant zijn die dagen een symbolische indeling van de fazen van de geschiedenis tot het verschijnen van de mens. In Nederland wordt vrijzinnig nog steeds in deze betekeins gebruikt. In Vlaanderen heeft het woord de plaats ingenomen van wat in de 19de eeuw nog "vrijdenker" genoemd werd: minstens een agnost, meestal een atheist dus.

Mechelen was , na Brussel, Gent en Antwerpen, één van de eerste steden waar in de 19de eeuw al vrijdenkerskringen actief waren. (Mijn grootmoeder langs vaderskant Maria Eeckelaers,en haar zussen Clara en Mathilde, geboren op het einde van 19de eeuw, waren niet gedoopt!) Het ging meestal om het organiseren van plechtigheden: niet-religieuze uitvaarten en het lentefeest of feest van de vrijzinnige jeugd, de vrijzinnige tegenhanger van bar mitzwa, plechtige communie en andere overgangsrituelen bij de aanvang van de puberteit. Een echte vrijzinnige zuil was er niet - of in zekere zin waren er twee: de liberalen en de socialisten hadden allebei hun organisaties die voor de niet-gelovigen een alternatief konden bieden. Het liberale Willemsfonds, de oudste nog steeds actieve landelijke cultuurvereniging en zijn wat jongere socialistische pendant het August Vermeylenfonds bestaan nog steeds (Het WF heeft tot op vandaag een actieve afdeling in Mechelen, het AVF niet). Beide verenigingen noemden (en noemen) zich uitdrukkelijk vrijzinnig, en ze behoorden ook tot de Vlaamse Beweging, zolang deze opkwam voor de culturele rechten van de Vlamingen binnen het Belgisch kader. Toen na de staatshervormingen van 80-88 het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen een separatistische koers ging varen, haakten WF en AVF af.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond, naar Nederlands model, het Humanistisch Verbond als vereniging die agnosten en atheïsten van alle (democratische) gezindten bijeenbracht. In het begin van de jaren 60, naar aanleiding van het Schoolpact, werd het schoolvak "Niet-confessionele zedenleer" ingevoerd als alternatief voor de godsdienstlessen. Al gauw ontstond de Oudervereniging voor de Moraal die de belangen van het vak, zijn leerlingen en zijn leerkrachten behartigde. Doorheen de geschiedenis zijn - oa onder druk van subsidiereglementen - HV en OVM bij elkaar gebracht tot de HVV. Oorspronkelijk stond die afkorting voor Humanistisch-Vrijzinnig Vormingswerk, later werd het vormingswerk vereniging. En zo gingen ook in Mechelen de afdelingen van HV en OVM op in de nieuwe struktuur van Vrijzinnig Mechelen.

Ondertussen was het vrijzinnig humanisme ook erkend als levensbeschouwing, zodat het vrijzinnig ontmoetingscentrum (met een morele consulent) kon gesubsidieerd worden, net als de morele dienstverlening (ook door morele consulenten) in wat genwoordig het "Huis van de Mens" heet (in de Consciencestraat).
De officiëlle gesprekspartner voor de overheid, namens de vrijzinnigen, is uiteindelijk niet het Humanistisch Verbond of zijn opvolger HVV geworden, maar een koepel, waarbinnen HVV wel de grootste partner is, maar waar bijvoorbeeld ook WF en AVF hun plaats hebben gevonden. In Vlaanderen heette de koepel tot voor kort Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV), maar onlangs is de naam veranderd in "De Mens Nu". Aan franstalige kant heet de koepel "Centre d'Action Laïque" (CAL) en die twee samen vormen de Centrale Vrijzinnige Raad, die de gesprekspartner is voor de federale overheid.

Maar hoe zit dat nu met die breuk in Mechelen? Zoals gezegd is Vrijzinnig Mechelen ontstaan uit de vroegere afdelingen van het Humanistisch Verbond en de Oudervereniging voor de Moraal, en was (tot vorig jaar) nog steeds de plaatselijke vertegenwoordiger van de HVV. Tot het bestuur van Vrijzinnig Mechelen besloot om het lidgeld van HVV nationaal fakultatief te maken. Om de financiële drempel te verlagen, en zoveel mogelijk vrijzinnigen bij de werking te kunnen betrekken, werd de mogelijkheid geboden om enkel het lagere plaatselijke lidgeld te betalen. Het spreekt vanzelf dat dit een bom was onder de financiële leefbaarheid van HVV-nationaal, dat de voorbije jaren al zwaar had moeten saneren. Er werd dan ook zwaar druk uitgeoefend om de beslissing terug te schroeven, maar in naam van de demokratie bleef het bestuur van  Vrijzinnig Mechelen bij zijn standpunt.
Een aantal leden van Vrijzinnig Mechelen, waaronder niet toevallig ook mensen die betrokken zijn bij het nationale bestuur, hadden zich van in het begin verzet tegen het opblazen van de financiële solidariteit, maar hadden binnen Vrijzinnig Mechelen geen meerderheid achter hun standpunt gekregen. De verdere afloop was voorspelbaar. Iedereen bleef (tot op heden) op zijn standpunt, de Algemene Vergadering van HVV nationaal schrapte Vrijzinnig Mechelen als afdeling, en erkende een nieuwe afdeling die ondertussen was opgericht door de minderheid. Die had op vrij grote schaal een noodkreet verpreid, op zoek naar vrijzinnigen, die de financiële solidariteit met de nationale HVV wilden behouden, en zich wilden inzetten voor een nieuwe kern. Het sukses van dat initiatief overtrof alle verwachtingen. Was het fakultatief maken van het lidgeld bedoeld als een poging om de basis te verbreden, dan bereikten juist de tegenstanders ervan dat doel: een bestuur werd samengesteld met en diversiteit aan mensen, die voor een bestuur in Vrijzinnig Mechelen ongezien was. Politiek ideologisch om te beginnen: alle  schakeringen rood, blauw en groen zijn vertegenwoordigd. trotse Belgen en overtuigde Vlamingen, niet enkel zestigers (en nog ouder), zoals vaak bij dergelijke verenigingen, maar ook vijftigers, veertigers en dertigers - en met een cantus werden zelfs studenten en jonge oud-studenten bereikt. De nieuwe HVV afdeling Mechelen heeft zich in haar eerste werkjaar serieus op de kaart gezet, met ook enkele boeiende debatten in het Atheneum Pitzemburg - en eind september komt er nog een verkiezingsshow, waarbij de politici zullen geconfronteerd worden met de vrijzinnige bekommernissen.
Maar dat alles is niet ten koste van Vrijzinnig Mechelen gegaan, dat evenzeer actief is gebleven. Ook het VOC bleef bruisen van activiteit. Het vrijzinnig socio-culturele leven in Mechelen is dus levender dan ooit.

Toch schudden vele vrijzinnige Mechelaars het hoofd, en voelen zich ongemakkelijk in deze situatie. De kleine groep die ieder jaar het Feest van de Vijzinnige Jeugd organiseert bijvoorbeeld. Het is een beetje zoals in de vriendenkring van een koppel dat uiteengaat: vraag ik de ene, of vraag ik de andere? En waar gaat het dan over? Alleen maar over die paar euro's lidgeld (per persoon, per jaar, ok)?

De vrijzinnig humanistische gemeenschap is geen echt monolitisch blok,  er zijn wel degelijk interne meningsverschillen. Zo heb je de tegenstelling tussen wat ik noem de atheïstische fundamentalisten, en de actieve pluralisten.De enen vinden hun inspiratie in de Franse rationalistische traditie, en zijn erg gevoeling voor symbolen van de lekenstaat. Het zijn de mensen die vroeger ijverden om kruisbeelden uit stemlokalen te verwijderen, en nu voorstander zijn van een hoofddoekenverbod. De anderen leggen juist de klemtoon op de keuzevrijheid, op respect, ijveren voor interlevensbeschouwelijke dialoog, zij zijn tegen een hoofddoekenverbod, omdat het juist de slachtoffers nog een tweede keer treft.
Een andere tweedeling is natuurlijk die van rood en blauw.
Maar opvallend: geen van beide breuklijnen valt samen met de kloof tussen Vrijzinnig Mechelen en HVV Mechelen: bij allebei vind je roden en blauwen, vind je fanatieke atheïsten en pluralisten. Is er dan geen enkel INHOUDELIJK verschil?

Ja, er is wel degelijk een onderwerp waar de standpunten (voorlopig toch) diametraal tegenover elkaar staan, en dat is over het Ceremonium. Het Ceremonium was een idee, dat enkele jaren gelden ontwikkeld werd. Het was de bedoeling om voor de vrijzinnige gemeenschap uit de ruime regio rond Mechelen een ruimte voor plechtigheden te creëren. Een vrijzinnige "kathedraal" als het ware, liefst met nog een "parochiezaal" eraan voor aktiviteiten. De ploeg van Vrijzinnig Mechelen heeft zich daar met hart en ziel voor ingezet, bergen werk verzet en gelobbyd bij allerlei overheden om steun te vinden voor zo'n Ceremonium. En stapje voor stapje kwam de uitvoering dichterbij. In de buurt van de Nekkerhal zou, met steun van o.a. de provincie,  het Ceremonium komen. Tot nader order is dat nog steeds het plan van Vrijzinnig Mechelen.
Bij HVV Mechelen kijkt men daar heel anders tegenaan. Het businessplan van het Ceremonium deugt niet: het voorspelde aantal plechtigheden is gewoon niet realistisch. Gaan opeens vrijzinnigen massaal op die lokatie hun trouwplechtigheid organiseren? Bovendien heeft de Stad Mechelen eigenlijk een groot deel van de nood al gelenigd door de verbouwing / uitbreiding van de ceremonieruimte aan de begraafplaats. Daar kunnen nu in uitstekende omstandigheden vrijzinnige uitvaartplechtigheden georganiseerd worden. Krachtpuntvoorstellingen kunnen er worden geprojecteerd, de muziek klinkt mooi. Vorige herfst, met de uitvaart van mijn moeder, heb ik dat zelf aan den lijve kunnen ondervinden. (Mijn complimenten aan het personeel van de begraafplaats overigens). Die nieuwe aula maakt dat de "markt" van de uitvaarten wegvalt voor het Ceremonium. En die vormen uiteindelijk nog steeds de hoofdbrok van de plechtigheden waaraan de morele consulenten meewerken. Bij HVV vreest men daarom dat in de toekomst, jaar na jaar, dat wat de vrijzinnige gemeenschap van toelagen kan krijgen, zal moeten dienen om de exploitatieput van het Ceremonium te dempen. Aan een alternatief wordt gewerkt...

Lang, heel lang geleden, was ik (uiteraard met voornaam en naam in plaats van pseudoniem en via Humanistisch Verbond v.z.w. Antwerpen, ook voor Mechelaars) lid van het HVV. Al gauw werd het me duidelijk dat dit gewoon een andere Kerk was.  Ik vermoed dat in Vlaanderen degenen die zich aansloten, voornamelijk ex-katholieken waren wegens hun denkpatroon in termen van ethische vereniging. Anderen waren opgegroeid in partijgebonden liberaal of socialistisch nadrukkelijk antiklerikalisme. Zeer veel vrijzinnigen sloten zich nimmer aan, ze hebben net zo min als ik een Kerk nodig. Een kerk al evenmin. Het leven gaat door in talloze lokalen en vele, wisselende groepen en groeperingen.

Mijn pseudoniem kan naar goeddunken geïnterpreteerd worden. Dit onderwerp is er evenwel niet geheel vreemd aan.

of hoe de MAMMON weer meester is van het spel.

Het hangt er maar van af wat je bedoelt met het woord kerk. Maar, al  is het uiteraard met een knipoog, niet voor niets heb ik het woord zelf in de titel gebruikt. Zeker de struktuur die ivm de erkenning is opgebouwd, heeft er wel wat van.

 

En ik maar denken dat het enkel bij moslims zo'n kluwen was (lacht)

Maar eind goed al goed: dat er nu twee dynamische groepen zijn is een meerwaarde voor Mechelen

Dank je wel voor de heldere uitleg Wieland. Interessant om ook dit belangrijk -en voor mij onbekend- deel van Mechelen te leren kennen

 

 

@ Wieland Volkaert:

Wat ik met (hoofdletter) Kerk bedoelde is de dogmatische leer van en met een top-to-down organisatie. Dus niet wat bijvoorbeeld de katholieke Kerk aldus noemt, inzake de (gehele) gemeenschap van de gelovigen: reeds wanneer men zich bewust lid maakt weet men zich daarvan (of eigenlijk 'van de gemeenschap van overtuigden') deel uitmaken. 

Met kleine letter bedoelde ik met kerk wat je een "kathedraal" noemde, een gebouw ingericht om de lokale groep gelovigen een plaats te bieden, niet om zomaar eens gezellig bijeen te komen maar wel om er op door benoemde leiders bepaalde wijze rituelen te komen uitvoeren, zoals de naam Ceremonium opmerkelijk nadrukkelijk stelt.

Wanneer we kijken naar de (gesubsidieerde) bedienaars van de erediensten, dan is mij daarbij bijgebleven dat zowel bij de moslims als bij de protestanten de plaatselijke gemeenschap  haar imam of dominee kiest, bij de katholieken is er een strak centraal geleid hiërarchisch apparaat. Bij de uitbouw van het netwerk van morele consulenten heeft de georganiseerde vrijzinnigheid ook voor een centralistisch en piramidaal systeem gekozen. Ik neem aan dat de inspiratiebron daarbij niet de kqtholieke kerk, maar wel de ambtenarij was. Historisch komt men dan natuurlijk wel bij dezelfde bron terecht: het rechtssysteem van het Romeinse rijk. Het blijft voor mij een open vraag wat de meerwaarde van dat hiërarchisch systeem is, met de secretaris-generaal van "de Mens Nu" als aartsbisschop, en de provinciale morele consulenten-hoofd-van-dienst als bisschoppen. De plaatselijke vrijzinnige gemeenschap heeft geen enkele invloed op de beslissing wie haar morele consulent wordt: selectie, aanwerving èn ontslag worden in Brussel geregeld.

 

De Mensheid... het blijft / blijkt een klerezooitje ongeregeld.  

Vroeger leefde iedere Zuil netjes naast elkaar met de nodige uren zendtijd voor elke gezindte op TV en, heden ten dage, is het een grote mélange of potpourri.

Gelukkig slaan we hier elkaar de hersens niet in of bombarderen we elkaars stadswijk niet plat.

Verhelderend verslag.

Bedankt Wieland!

 Ik sluit mij aan bij de reactie van Omar

Beste Wieland,

Bedankt voor dit breed en helder relaas!

Ik wil er toch even op wijzen dat het huisvandeMens niet in Leopoldstraat gelegen is maar wel in de H. Consciencestraat.

Gegroet,

Lapsus. Die straten van en naar het station... Ik betrap me er wel vaker op dat ik me verspreek. Gek eigenlijk, want de namen lijken niet op elkaar. De Coxiestraat en de Arsenaalstraat haal ik ook soms door elkaar. Sleet zeker? Hoewel ik hier zeker niet bij de oudsten ben...

Fundamentalisme: de definitie die ik gebruik.
Blijkbaar heb ik een aantal mensen geschokt, door hen, zo hebben zij begrepen, met Taliban te vergelijken. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ze hadden zich nochtans ook op één lijn gezet kunnen voelen met de "Fundis" bij de Duitse Grünen.
Een "klassieker" als communicatiestoornis : een gebruikt woord of symbool heeft voor zender en ontvanger niet dezelfde betekenis. Het was in elk geval, laat dat duidelijk zijn, niet bedoeld als scheldwoord. Ik probeer even weer te geven in welke betekenis ik het woord fundamentalist heb gebruikt.
Het is een reeks houdingen die samenhangen, een typologie, waar mensen in meerdere of mindere mate aan beantwoorden - en de mate waarin kan in de loop van de tijd veranderen. Ik probeer het even op een rijtje te zetten.
- de fundamentalist is er van overtuigd dat zijn mening (geloof - wereldbeschouwing - ideologie - politieke overtuiging ...) de enige juiste is. Uiteraard vind iedereen dat hij zelf gelijk heeft, maar het verschil zit in de manier waarop men daar mee omgaat. De niet-fundamentalist zal de andere meningen weliswaar als onjuist beschouwen, maar het respect voor de vrijheid van de anderen om die foutieve mening te hebben - en ernaar te handelen - erkennen. De fundamentalist leidt uit het feit dat zijn mening de juiste is het recht af, om de vrijheid van anderen te beperken.
- bij het maken van een indeling van normen en waarden, is een fundamentalist geneigd om normen, die bij zijn overtuiging horen, als waarden te beschouwen. Even verduidelijken: waarden zijn abstractere begrippen, min of meer universeel en weinig veranderlijk. Normen zijn concrete gedragsregels die binnen een concrete maatschappelijke context in een bepaalde periode die waarden in de praktijk brengen. Tafelmanieren als uiting van respect voor de mensen met wie je de maaltijd deelt is een waarde, het bestaat zo goed als overal onder één of andere vorm, maar hoe die tafelmanieren eruit zien is een norm. Hier is de norm dat je eet met mes en vork, dat je het mes met de rechter- en de vork met de linkerhand hanteert enz. Het volstaat om 1000 km of enkele tientallen jaren door de tijd te reizen en die normen zijn al anders.
- de fundamentalist beschouwd de normen, behorend bij zijn overtuiging, als universeel en superieur. Hij (zij) stelt ze niet in vraag, maar laat die normen in de publieke ruimte voorgaan op het algemeen principe dat de vrijheid van de ene maar begrensd mag worden door de vrijheid van de andere.
- de fundamentalist streeft er dan ook naar om die eigen normen als wet voor iedereen afdwingbaar te maken.
- er zijn nog enkele aspecten, zoals cognitieve dissonantie reductie: het wegrationaliseren van waarnemingen die strijdig zijn met het eigen wereldbeeld, maar met wat hier opgenoemd is kan ik mijn gebruik van het woord fundamentalist al verklaren.
Eerste vaststelling: het woord god komt hier niet voor, de overtuiging kan om het even dewelke zijn, zelfs het supporter zijn van een bepaalde voetbalploeg kan fundamentalistische kenmerken hebben.
Tweede vaststelling: ook geweld komt in deze definitie niet voor, tenzij dan in het recht om de vrijheid van anderen te beperken volgens de eigen normen, ook wanneer die normen door de ander niet gedeeld worden.
Derde vaststelling: in elke gestruktureerde levensbeschouwing zijn de fundamentalisten oververtegenwoordigd aan de top van de organisatie. Dat is begrijpelijk, door het belang dat zij hechten aan die levensbeschouwing zullen zij, meer dan de gemiddelde aanhanger, geneigd zijn zich binnen de strukturen in te zetten,en hun overtuiging aan de buitenwereld te tonen.

Als ik het over atheïstisch fundamentalisme heb gehad, dan was dat dus uitsluitend in deze context. Ik geef een voorbeeld: scheiding van kerk en staat. Dat betekent dat de overheid in haar optreden en functioneren neutraal is, en dat zij niet een bepaalde levensbeschouwing bevoordeelt. In de Franse rationalistische traditie hanteert men daarbij als norm (!) dat de overheid en haar vertegenwoordigers er moeten uitzien alsof ze tot geen enkele levensbeschouwing behoren - wat toevallig (neen, niet toevallig, maar bij de meeste mensen wel onbewust) betekent dat iedereen er eigenlijk moet uitzien als een gemiddelde Westeuropese vrijzinnige. Het kan ook anders, als in een Engelse stad een politieagent, die tot de Sikh-gemeenschap behoort, het verkeer regelt met een tulband op, zal niemand (behalve misschien een extreem rechtse militant) daaruit afleiden dat hij systematisch de Sikhs voorrang gaat geven of op een andere manier bevoordelen - als hij dat wel zou doen wordt hij dààrvoor gestraft, niet voor het feit dat hij, volgens de normen van zijn eigen overtuiging, een hoofddeksel draagt. En stel dat hij inderdaad vanuit zijn eigen wereldbeschouwing discriminerend handelt als overheidspersoon, dan nog is het heel onwaarschijnlijk dat hij daarmee zal ophouden, enkel omdat hij verplicht wordt zijn tulband af te zetten.

Ik hoop dat ik hiermee mijn punt heb duidelijk gemaakt, en biedt de vrienden, die ik zou geschokt hebben, oprecht en diep gemeend mijn excuses aan.

Mooi betoog Wieland., maar probeer dat ook maar eens wijs te maken aan de segregisten die ons land overspoelen...

-

Normen, zoals die gegroeid zijn als gedragsregels in de maatschappij, dienen gerespecteerd en gevolgd te worden binnen diezelfde maatschappij. Ook door vreemden! Boeren, slurpen en spuwen mogen dan een eetnorm zijn in China, ik wens dat mijn tafelbuur in een restaurant zich aan MIJN normen houdt; een Papoea agent mag in Papoealandia gerust zijn peniskoker dragen, maar hier dient die zich aan ONZE regels te houden; indien godsdienstige Sikhs hun doekje niet willen inruilen voor een politieklak, moeten ze, in plaats van politieagent, maar  socialistische vakbond secretaris of zo iets worden, daar mag dat (ook van mij)!

@ Eddy : Inderdaad !

Kijk maar naar Oostende.  Daar moogt ge zelfs in uw blote bast (of is het bierbuik) niet meer door 't Stad paraderen.

;-)

Artikel

Nog een kenmerk van fundamentalisme is een eerder statisch wereldbeeld. Het was ooit zo, dus het zal (moet?)wel zo blijven. En ook wel wij/zij denken. Een voorbeeld, waar ik me recent nog over verwonderde: Tot de jaren 60 - 70 was het voetbalwereldje in Mechelen sterk verzuild: Racing was de ploeg van "blauw" en "rood", en recruteerde zijn jeugdspelers in het officieel onderwijs. Malinwa, de ploeg van "de kannunnik", was de ploeg van de katholieken, en vond zijn jonge spelers in het katholiek onderwijs. Na 1968 is ook hier de ontzuiling op gang gekomen. Verhoudingsgewijs zijn de vrijzinnigen nog steeds veel sterker vertegenwoordigd bij groen-wit, maar tegenwoordig zitten er,  in absolute cijfers, beslist meer vrijzinnigen op de tribune achter de kazerne dan in het Van Kesbeeckstadion. De huidige voorzitter van KV Mechelen is een politicus, maar niet van christendemocratische of nationalistische signatuur, wel een liberaal. Dat zou voor 1975  ondenkbaar geweest zijn. En toch vinden Mechelse vrijzinnige fundamentalisten het nog steeds vanzelfsprekend om tijdens een wedstrijd Standard - KV Mechelen te supporteren voor Standard, of beter gezegd, tegen de ploeg van hun eigen stad. Nu; dat is niet verboden, natuurlijk, en ik sla  het al glimlachend gade, maar het is wel typerend dat men nog steeds denkt in  het verzuilde wereldbeeld van een halve eeuw geleden.

Wetten, zeden en normen worden stilletjes aan gevormd en geconsolideerd. Ook een evolutie van deze waarden is voorbehouden door geïntegreerden in een maatschappij.. Buitenstaanders die zich focussen op de wetten, zeden en normen van hun etniciteit, vreemden dus, moeten zich hier aan ONZE geplogenheden houden. Onze wetten zoals die gecodificeerd werden, dienen gerespecteerd te worden. Interpretaties (Als bvb. mijn huisdier voor een auto springt en zo een ongeluk veroorzaakt, ben ik niet in fout maar moet de automobilist geblameerd worden en roekeloos rijgedrag verweten worden, of Ik mag van God uw wetten aan mijn muiltjes lappen, enz ...) zijn uit den boze. Fundamentalisten, en hun verdedigers, advocaten die profiteren van de jungle, die andere wetgeleerden van het wetboek gemaakt hebben halen hier hun troef. Bij veel (de meeste?) mensen volstaat een goed ontwikkeld, gezond boerenverstand; anderen prefereren blijkbaar geleerde teksten om hun kronkels aanvaardbaar te maken. Die fundamentalisten die voetbal tot hun essentialia hebben gemaakt, zijn geestelijk gestoorden die opgesloten horen te worden, maar ’t ja, dan brengen ze geen geld in ’t laatje van hun club nietwaar? (zie de analogie met ‘niet maatschappelijk aangepasten’ die op politieke steun kunnen rekenen in ruil voor hun stem op de 14de …

Bizar toch hoeveel tijd dat die Vrijzinnigen bezig zijn met Geloof.  

Of allez, met tegen dat Geloof te zijn.

Manmanman...

;-)

@ gimycko

Ongelovigen bestaan niet !!! Filosofeer daar maar eens over ...

Geloven zonder te zien, is het ware geloof. :-)

" It ain't so, if it ain't on YouTube "

Nu gijlie.

;-)

@ Eddy : Inderdaad.

De grootste ongelovige gelooft toch nog in iets.  Algemeen omschreven als "Ietsisme".

En neen, Gimycko is hier niet aan het zeveren, want...

It ain't so, if it ain't on Wikipedia : Ietsisme

 Gimycko, iemand gelooft dat God bestaat of iemand gelooft dat God NIET bestaat. In de beide gevallen is het 'slechts' geloven; geen van beiden kan wetenschappelijk bewijs leveren van zijn groot gelijk ...

Niet te moeilijk doen, hé, Eddy !

Laat dit soort van godsspielereien maar over aan zij die daarvoor hebben doorgeleerd.

Seminarie

Vergeet niet dat er ook mensen zijn die het allemaal gewoon geen fluit interesseert en bijgevolg niet onder al die benamingen te catalogeren zijn :-)

Dat, Christophe, is dan weer wat men agnosten noemt: ik weet het niet - en ik hoef het ook niet te weten, een beetje karikaturaal uitgedrukt.

Voor de geïnteresseerden:

God, Geld en Gemeente

Debat met Mechelse politici

Woensdag 26 september 2012 om 20u @ KTA Wollemarkt (Mechelen)


Hierbij willen we u graag uitnodigen voor ons "interactief" debat met Mechelse politici over de scheiding van kerk en staat in Mechelen. Inkom is, naar goede gewoonte, gratis!

Volgende thema's zullen zeker aan bod komen:
- Gelet op de steun van de overheid via kerkfabrieken en de diverse renovatiekosten: hoeveel inspraak moet de gemeente krijgen in het gebruik van de kerken, parochiecentra, pastories, etc?
- Hoe zit het met levensbeschouwelijke symbolen (vb hoofddoeken, tulbanden) bij openbare functies (vb. stadsdiensten, politie,...) en openbare gebouwen (kruisbeelden)? En welke houding moeten / zullen onze politici aannemen bij uitnodigingen voor religieuze plechtigheden (cf. Te Deum)?
- Pluralisme in ziekenhuizen (cf St Maarten): hoe moet in Mechelen - met één ziekenhuis van katholieke strekking - omgegaan worden met het recht van de Mechelse inwoners om gebruik te kunnen maken van wettelijke regelingen inzake zwangerschapsonderbreking, euthanasie, etc.?
Dit zijn maar enkele van de thema's waar we op 26 september dieper op in willen gaan. Ook uw vragen zijn van harte welkom!

Heeft u een vraag voor onze Mechelse politieke kopstukken i.v.m. God, geld en gemeente, stuur ons dan een e-mail via info@hvvmechelen.be of stel ze zelf op 26 september!
 
Datum: woensdag, 26 september, 2012 - 20:00
Plaats: "Het Groen Waterke", restaurant KTA Wollemarkt, Wollemarkt 36, Mechelen

Volg het event op Facebook:

karikaturaal? eigenlijk niet hoor wieland.

zeg, en krijgen jullie ook subsidies zoals de godsdiensten?

Naar analogie met de "bedienaren der erediensten" worden morele consulenten, die de morele dienstverlening aan de lokale vrijzinnige gemeenschappen verzorgen, bezoldigd door justitie. Hun werkingskosten worden dan weer ondersteund door het IMD, dat voornamelijk provinciaal gefinancierd wordt. Hier en daar (ook in Mechelen) wordt een vrijzinnig ontmoetingscentrum ook door de lokale overheid gesubsidieerd. Dat lijkt op zich misschien veel, maar het is peanuts in vergelijking met wat naar de Roomse kerk gaat. Voor zover de lokale overheid daar vat op heeft (veel is door federale wetgeving vastgelegd) vormt dat het onderwerp van het debat van 26 september.

En de socio-culturele werking wordt op veel plaatsen gesubsidieerd zoals alle culturele verenigingen, al dan niet via een lokale cultuurraad, op basis van een subsidieregelment dat parameters zoals aktiviteiten, ledenaantal enz. vastlegt. In Mechelen is dat niet zo, hier worden culturele verenigingen indien nodig practisch ondersteund door de stad - met uitzondering van enkele instellingen die nominatim (op naam) in de begroting zijn opgenomen.

In tijden waarin budgettaire orthodoxie vereist is, is het volgens mij toch echt wel aangewezen om eens te bekijken waar je enkele geldkranen kunt dichtdraaien. Dat gaan sommige mensen niet dolletjes vinden, maar dan zal het volgens mij ook gauw gedaan zijn met die hocuspocus.

Een feitelijke vereniging heeft slechts een overeenkomst tussen twee personen nodig en de eerlijkheid is stukken groter vanaf het moment dat er geen geld meer is bij gemoeid. Geloof in de eerste plaats in jezelf alvorens je iemand anders een bepaalde moraal wil opleggen.

Het socio-culturele leven in Mechelen is springlevend. Twee maand geleden nog schreven we dat het August Vermeylenfonds in Mechelen geen actieve afdeling heeft, en, kijk, ondertussen hebben enkele mensen de koppen bij elkaar gestoken en, voilà, op donderdag 25 oktober pakken ze uit met de voorstelling van een kunstboek in "de Zondvloed"...

Wieland, zet je affiche eens 500 px breed.  Dan zien we het hele plaatje.

Bedankt voor de tip, Gimycko. Is het zo goed?

Een nieuw hoofdstuk breekt aan. Vrijzinnig Mechelen en de Mechelse afdeling van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging hebben de strijdbijl begraven. Het Instituut voor Morele Dienstverlening, de provinciale subsidiërende instantie heeft zachte druk uitgeoefend om de verengingen tot samenwerking te dwingen. Het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in de Guldenstraat maakt plaats voor een nieuw Vrijzinnig Centrum "de Schakel" - waarvoor nog naarstig naar een geschikte locatie wordt gezocht. Het beheer van dat nieuwe centrum wordt paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de twee verenigingen. Alle andere vrijzinnige verenigingen en organismen krijgen een zitje in de werkingsraad. 

Houden jullie ze dom, wij zullen ze ondertussen arm maken.

@ Wieland : De Pekton staat leeg.

:-)

Als gediplomeerde van de vrijmetselaarsuniversiteit lees ik met bewondering en verwondering dat er bij de vrijzinnigheid twee strekkingen zijn: die van de atheïstische fundamentalisten en die van de "actieve pluralisten". Wel, wel ! Waarom heb ik daar 40 jaar lang nooit iets van gemerkt; niet aan de universiteit,  niet bij de omroep, niet in vrijzinnige mediakringen en in latere ontmoetingen met de vrijzinnigen in de academische wereld. Waarom heb ik daar alleen atheïstische fundamentalisten ontmoet als de katholieke kerk ter sprake kwam ? Nooit een "actieve pluralist" ontmoet als het het christendom betrof want dan waren ze allemaal atheïstische fundamentalist (robert stevaert was de uitzondering). Wel veel opzettelijke leugens. Eén voorbeeld: Michelleke Magits die nationaal vrijzinnigenvoorzitter was en die ik als assistent aan de VUB kende in de zeventiger jaren, kwam voortdurend de afrikaanse aids-epidemie aanklagen op televisie want die was volgens hem de schuld van de katholieke kerk die condoomgebruik verbood. Magits weet heel goed dat de epidemie het grootst is in Zuid-Afrika, Zimbabwe, Zambia: m.a.w. in landen gekoloniseerd door het Verenigd Koninkrijk en waar men nauwelijks beseft dat er zoiets als een paus bestaat. Maar liever de schuld aan de katholieke kerk geven dan aan het gedrag van de zwarte heren. Dat "actieve pluralisme" is m.a.w. eerst ontstaan na de instroom van de aanhangers van een door een roverhoofdman in de 7de eeuw uitgevonden seksistische en racistische ideologie. Plots zijn de strenge maatstaven waarmee de kaholieke kerk gemeten werd en wordt, vervangen door "actief pluralisme": een codewoord dat het verraad bedekt dat een deel van de georganiseerde vrijzinnigheid pleegt op haar idealen van gelijkwaardigheid en humanisme want "ze zijn toch zo zielig" en "we moeten respect hebben voor hen". Mijn eigen universiteit heeft haar slogan "vincere tenebras" (de duisternis overwinnen) als baseline geschrapt om de aanhangers van van de duisternis toch maar niet voor het hoofd te stoten.

Overigens kan ik demensnu alleen maar geluk wensen met haar voorzitter Peeters; een van de grootste intriganten die ooit bij de omroep aanwezig was en die naar boven klom via vrouw ange die de nicht was van adriaan verhulst. Dat heerschap zal er zeker voor zorgen dat de plaatselijke vrijzinnige basis niet democratisch haar eigen morele consulenten kiest want dan kan er niet geïntirigeerd worden.

 

@ janarthurleo : 

Blijkbaar zijn er wel veel (of meer dan ik dacht) in dat (blijkbaar zaligmakende) multiculturele bedje ziek.

BTW :

Geweldig antwoord, trouwens.  Heb er wel effe de wikipedia bijgehaald, want ik ben nooit naar die de universiteit geweest !

:-)

janarthurleo slaat hier wel nagels met koppen. Wat me echter ook verbaasd is dat onze Cartoonist Henning niet meer van zich laat horen. Sta me echter toe hem eventjes te herinneren aan zijn stelling van 13.9.2012. Toen sprak hij nog van : " Geldkranen dicht draaien " of " iemand anders een bepaalde moraal willen opleggen " . In hun broek schijten ja. Die kerel heeft blijkbaar last van geheugenverlies. 

Misschien moeten die actieve pluralisten de quote van de "volgelingen" van Charb (✝2015) nog eens lezen : " Tout est pardonné ".

Sterker kun je het echt niet maken !

:-)