Kardinaal zoekt optrekje

(foto: Peter Meuris)

Uitgerekend 2009, het jaar waarin 450 jaar Mechels Aartsbisdom wordt gevierd, is het laatste jaar dat Kardinaal Godfried Danneels zetelt in zijn paleis aan de Wollemarkt.  Tenminste als Rome snel ingaat op zijn ontslagbrief die de Mechelse Aartsbisschop reeds in mei verzond, maar waarop nog géén antwoord is gekomen.  Ondertussen wordt al gedacht aan een optrekje voor de Kardinaal-op-rust...  Enne...de man van het Westvlaamse Kanegem wil...in Mechelen blijven.  We kunnen hem géén ongelijk geven!

(foto: Jan Smets  -   '...wat gedacht van de Stassartstraat?')

De Goswin de Stassartstraat??  Ja, waarom niet?  Het is vlakbij zijn huidig 'huisje', en er is een woonst vrij...  Het is wat kleiner dan zijn witte paleisje op de Wollemarkt - dus dat scheelt een slok op de borrel qua onderhoud.  Ze nu zelf: op zijn 75 jaar mag de man het wat rustiger aan doen...

(foto: Jan Smets)

Het kerkfabriek van de Sint-Romboutsparochie heeft een leegstaand onroerend goed in de Stassartstraat, met de onmogelijke naam 'Hotel Douglas Dit Scott'...  Tot in het schooljaar 2006-2007 zat er nog een afdeling in van het Sint-Janshof (school voor aangepast beroepsonderwijs).  Maar nu de hele school haar boeltje heeft gepakt in de Sint-Janstraat, en haar intrek heeft genomen in een nieuwbouw aan de Libertuskerk, heeft het huis géén functie meer...  Dus?

De bekende Mechelse architect Karel Beeck heeft een dossier tot restauratie opgesteld, en er is een bouwaanvraag ingediend om het pand om te vormen tot een woonst.  Daar zou de rustende kardinaal kunnen huizen, samen met twee zusters.  'Zou', want er zijn nog géén knopen doorgehakt op het paleis.  Maar goed, de kans is héél erg groot dat Godfried Danneels er vroeg of laat zal wonen.

(foto: Erf-goed.be)

Het pand was oorspronkelijk een stuk groter.  En dat leren we uit een schepenakte van 1643.  Lees je even mee?

'...een huijs metten hove, stallinghen, zeker camerken oft vertreck boven den gangh lejdende naers Sint Jans kercke...'

En deze 'gang' naar de kerk is ongetwijfeld het als nu bekend staande 'Klapgat'.  Alleen de grote koetspoort die er ooit was, rechts van het Klapgat is verdwenen...

Maar laten we eens dieper ingaan op de geschiedenis van deze toch wel boeiende stadswoning...

De bouwgeschiedenis van het huis gaat terug tot de 15de en 16de eeuw.  Tijdens deze vroegste fase bevonden zich op deze plaats twee aangrenzende diephuizen in tradionele bak-en zandsteenstijl.  UIt die periode bleven toch wel wat structuren bewaard, zoals o.a de kelders én een gotische haard, maar ook nog de dakgewelven...

 Deze woning was eigendom van leden van de Grote Raad van Mechelen.  (je weet wel: het hoogste rechtscollege van de Nederlanden).  In 1643 werd het pand aangekocht door de familie Douglas dit Scott.  En daarmee is de naam ook verklaard.  De familie zou er een wolververij gehouden hebben.

In de 16de eeuw werd achter een deel van het diephuis een achterhuis gebouwd.  En ook uit die tijd zijn elementen bewaard gebleven.  Hier en daar ontdekken we in de decoratieve uitwerking van o.a. de consoles, renaissance-elementen, zoals saters, leeuwenkoppen, hoornen des overvloeds en zo meer...

In de volgende eeuwen gebeurden natuurlijk wel wat verbouwingen en aanpassingen.  Da's klaar.  Zowel aan het exterieur als aan het interieur werd er gesleuteld. Bij het begin van de 18de eeuw onderging het interieur een aanzienlijke verfraaiing.  Verschillende plafonds, lambriseringen en schouwen in een overgansstijl tussen de régence en het rococo, vormen hiervan de getuigen.  

De straatgevel werd witgepleisterd naar de mode van die tijd.

(foto: Jan Smets)

In 1866 werd het volledige pand openbaar verkocht en kwam het in de handen van monseigneur Charles Van der Linden, vicaris-generaal van de Aartsbisschop.  In datzelfde jaar schonk hij de woning aan het kerkfabriek van Sint-Rombouts.  Hier en daar werd nog wat 'geknutseld' aan het exterieur, maar het interieur bleef grotendeels behouden.  Eén verandering is echter beeldbepalend: een trap met gietijzeren spijlen en paal - een nieuw materiaal voor die eeuw.  Ook doken er nu empire-elementen op.

In 1918 werd beslist om het huis te splitsen in twee woningen.  Momenteel zijn dat de nummers 6 en 8.  Huis nr.6 werd grondig heringericht, en kreeg een neogotische straatgevel (met het kenmerkende torentje...naast het Klapgat).  Het hoofdgebouw van het voormalige hotel (nr.8)  behield zijn woonfunctie tot in 1986 het Sint-Janshof er een afdeling in vestigde.

En zo zijn we weer bij het begin...  De circel is rond.  Het hotel staat leeg...  De verbouwingen kunnen begin 2009 starten.  En...als het dan eindelijk terug gefatsoeneerd is, kan Godfried Danneels de verhuiswagen bestellen.  En, zo zal de man een mooi uitzicht hebben over het Schoutetstraatje en het torentje van de Refugie van Sint-Truiden (waar de bib van het Bisdom in gevestigd is...).   Niet slecht...

(foto: Jan Smets)

(bronnen: Gazet van Antwerpen (SVH),;brochure Open-Monumentendag 2007 (A.Van Langendonck, B.DeWaele; Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Mechelen)

Goed idee. Of misschien kan hij zijn intrek nemen in de Commiezenhuizen en kunnen we het Kardinaal Mercierplein dan omdopen tot Kardinaal Danneelsplein?

Btw, de foto van de voorgevel van het Hotel Douglas Dit Scott is afkomstig van de website www.erf-goed.be (met koppelteken :-) )

Hallo Tijl, de Commiezenhuizen zijn afgebroken he ... Dat is een wijd verspreide fout. Mensen denken dat de grote witte huizen op het Kardinaal Mercierplein de Commiezenhuizen zijn, terwijl dit de tolhuisjes waren die in het midden van de huidige ring stonden. Deze werden afgebroken eind jaren 50. :-)

Ik ken niet de geschiedenis van zijn voorgangers: Suenens, Van Roey, Mercier enzo ... . Waar zijn die gasten na hun pensioen gaan wonen?

Ik denk dat Mercier (zeker) en Van Roey (iets minder zeker) aartsbisschop zijn gebleven tot hun dood.  Suenens ging op pensioen.  En..ik denk dat hij terug naar Brussel is gegaan.

@ Blog,

               in de veronderstelling dat Danneels er zou mee ophouden.In dit immense leegstaand witte gebouw moeten toch wel enkele kamers vrij zijn om deze man zijn hopelijk vele laatste dagen te laten doorbrengen.Is toch enkel een kwestie van gezond verstand. Of wil hij weg van het gedoe ?

Laat hem toch wonen waar hij wil na zijn op rust stelling.  Dit is voor hem en zijn opvolger toch veel 'zuiverder'.  Ik huur op mijn werk na mijn pensioen later ook geen kamertje (ook al is het gebouw groot...)   ;-))

 @ Jans,

                opvolger zegt ge . Ik zou het wensen. Maar lopen daar nog zoveel kandidaten rond ? Als ge de leegloop der laatste decenia en de hedendaagse stijgende onverschilligheid bekijkt stemt dit tot nadenken.

 Ik dacht altijd dat de PR-jongens van god hun laatste dagen gingen slijten in 1 of ander klooster, bij de Trappisten bijvoorbeeld..

Als ik mijn ' laatste dagen ' in een brouwerij moest slijten dan zou ik de Guido Gezellelaan verkiezen. Als iemand met pensioen gaat dan vraagt ge toch ook niet ' en waar wilt ge uw laatste dagen slijten? '

In nr.6 (Klapgat) woonde tot een tijdje voor de verkoop Kan.Laenen, en in de nr.8 woonde tot zijn overlijden Mgr.De Schoenmaeker, hulpbisschop, waarna de school erin kwam.

Wat  Kardinaal Suenens betreft, deze is inderdaad terug in Brussel gaan wonen (privé).

Kardinaal Danneels zou wel eens langer kunnen blijven dan gedacht/gehoopt! Mogelijk blijft hij aan tot Mgr.Bonny (Antwerpen) ingewerkt is en zou opvolgen tussen nu en een vijftal jaren!!!

Gezien de  grootte van het pand nr.8, en het feit dat een gepensioneerde kardinaal niet verplicht is om zijn huiushoudsters mee te nemen, denk ik dat er wel naar een handiger woonstje zal gezocht worden.....

Jans: kardinalen en aartsbisschoppen tot gewone parochiepriesters stierven in functie tot aan Vaticanum II toen de leeftijdsgrens werd ingevoerd.

 Veel scheelt het eigenlijk niet in Godfried zijn geval, de levensverwachting voor een man bedraagt in België 78 jaar dacht ik, dus statistisch gezien heeft hij nog een jaar of drie nood aan een dak boven zijn hoofd. Dat valt eigenlijk nog best mee.

@Eddy:  Volgens mij zou je wel es gelijk kunnen hebben.  Bonny lijkt me - gezien zijn profiel en zijn "Romeins" verleden - een goeie kandidaat om Danneels op te volgen.  Als dat zou kloppen, heeft de Godfried nog ruim de tijd om een geschikt onderkomen te zoeken.

 @   Blog,

                  mij kan het allemaal niet veel schelen als het maar die " profesor kerkelijk recht van den TV niet is want dan is het helemaal naar de kl...

De kardinaal zal dit zeker met plezier lezen, hij moet hier of daar gaan wonen en heeft nog maar een paar jaar te leven :-)

 Hij zal dat zeker graag lezen, want als zijn tijd op aarde er hier binnen een jaar of drie opzit begint het voor hem maar pas, dan start zijn eeuwige leven immers! Dan kan hij voor altijd rennen, springen, feesten, vrouwekleren aantr... enfin, zich amuseren quoi. (lacht)

Noteer toch maar dat de kardinaal ( die ik "den Danny "noem en die slecht gezind was toen den "Benny" tot Paus werd verkozen in zijn plaats) niet in het grote huis aan de Wollemarkt woont maar er net naast links. Dat is het eerste lage gebouw rechts in de Oude Beggaardenstraat als je naar de Kateljnestraat gaat. In dat gebouw met zijn twee garagedeuren parkeert men ook des Kardinaals eigen Golf en zijn "firmawagen" een Rover met een A-plaat (jaja de Kardinaal is lid van het "hof")

En of Mgr.Bonny aartsbisschop gaat worden binnen enkele jaren is twijfelachtig. In dit door taalperikelen verdeelde land is het nu éénmaal de beurt aan een Franstalige. Alleen geraken de heren Bisschoppen er niet uit wie, het communautaire zou ook daar doorgedrongen zijn. Kandidaat nummmer één zou Leonard van Namur zijn (de man spreekt trouwens perfect Nederlands, Laken kan er nog wat van leren ), maar dat is dan wel weer een oerconservatief type (herinner je zijn uitspraken over homo's) en dat ligt niet zo goed, zeker niet bij de nogal progressieve (nou ja, progressief ?) Godfried Danneels.  Mogelijk is dit ook de reden waarom Ratzinger het pensioen van onze Kardinaal nog steeds niet bekrachtigd heeft.  En dit heb ik wel van bronnen binnen het paleis. En ik wil die best geloven want diezelfde bronnen vertelden me al 6 maand geleden dat de kardinaal een huis gekocht had in de Stassartstraat en zie, het klopt nog ook.

Anderzijds ben ik dan weer zeer tevreden dat een minzaam man als Godfried Daneels op post is tijdens "stadsvisioenen". Een evenement dat toch over zijn "winkel" gaat. Dat heefthij wel verdiend.

Rudi: het appartement van de kardinaal ligt niet in de vleugel met de garages hoor. Daar zijn de woonvertekken van de zusters-huishoudsters Germaine en Marie-Louise. De Kardinaal heeft zijn vertrekken in de achtervleugel die mooi uitgeeft op de tuin en dat is nog wat rustiger ook. Achter de troonzaal is een traphal en daarachter woont monseigneur dus.

Het enige voordeel van de woning in de Stassartstraat is de garage achteraan, voor de rest zou ik op zo'n drukke ligging niet willen gaan wonen.

Volgens mij klopt de locatie van de Kardinaalse vertrekken van Marc. Achteraan links, in het Paleis, als ge er voor staat.

 @ bloggers

Eufemistisch uitgedrukt mag men stellen dat de christelijke - en bij uitbreiding alle - godsdiensten niet mijn violon d'Ingres zijn. Maar wat Danneels toekomt zal ik hem niet onthouden. Ik meen uit het verhaal dat Felix Van Hoof - oud kapper in het smalste pand van de IJzerenleen - mij ooit vertelde te mogen opmaken dat de aartsbisschop een zeer sober man is die niettegenstaande zijn status van kerkvorst (daarom rijdt hij met een A-plaat) de gelofte van soberheid zeer ter harte neemt.

Een vijftiental jaren geleden werd Felix door een medewerker van het bisschoppelijk paleis opgebeld met de vraag of hij de kardinaal zijn haar kon komen knippen want de man moest 's anderdaags naar de grote baas in Rome en de kapper die normaal de kardinaal zijn schedelbegroeiïng onder de schaar neemt was met verlof. Ze hadden op het bisschoppelijk secretariaat nog steeds het adres van vader Van Hoof liggen die jaar en dag priester- en seminaristenschedels à la brosse knipte met een prachtige tonsuur als toemaatje. Ik liet in die zaak van vader Van Hoof ook maandelijks mijn GI-coupe bijtrimmen. Onnodig te zeggen dat het er altijd zwart van 't volk zag in die smalle coiffeursruimte. Boven had de moeder van Felix, Maria, samen met haar dochter Annie een damessalon en in de winkelruimte  van circa 3X3 meter aan de straatzijde, werden allerlei geurwatertjes en andere haarfrutselarijen verkocht.

Felix was niet erg gehaast om op het verzoek van de paleismedewerker in te gaan, "want wanneer ziet een mens zijn loon als een staatsinrichting moet betalen?". De man bleef toch zó vriendelijk aandringen en Felix trok met zijn kapperstas naar de Wollemarkt. Hij werd er door de aartsbisschop die het zéér waardeerde dat Felix zich toch nog had kunnen vrijmaken, allervriendelijkst ontvangen.

Op mijn vraag aan Felix hoe G.D. daar nu zoal leeft, heeft hij mij met de beschrijving van het interieur van het appartement aan het verstand gebracht dat de overgrote hoop onder ons er geen genoegen zou mee nemen zijn dagen daarin te moeten doorbrengen. Alles was er degelijk maar van het soberste.

Ik hoop dat ik vanwege het bisdom nu geen proces aangesmeerd krijg wegens Ontbloting van de Kroon. Tenslotte is de man een Kerkvorst. Maar het strekt hem tot eer; een sobere.

Just is just!

Jef: inderdaad! diegenen die de buitenkant zien denken aan een groot luxueus paleis (er zijn natuurlijk de ontvangstruimtes) maar de privé-vertrekken zijn erg sober ingericht en be-

meubeld....de enige luxe die de Kardinaal heeft is een grote verzameling cd's waarvan hij dan de meeste nog gekregen heeft bij allerlei gelegenheden.

en als er nu iemand over de keuken begint dan ga ik nu al zeggen dat er eenvoudige maar gezonde kost op tafel komt (die de Kardinaal dan meestal ook nog in eenzaamheid nuttigt.

Moest den Danneels ooit Paus zijn geworden, hij zou gestorven zijn van al die tralala in Rome / Vaticaanstad.

Gelukkig is hij het niet geworden en mag hij, voor mijn part, al zijn oude dagen slijten in Mechelen.

Duidelijk een ras dat, tegenwoordig, niet meer wordt gemaakt !

:-)

 Eerlijk gezegd, ik had van deze Kanegemmenaar veel meer verwacht.Hij is er niet in geslaagd de teloorgang van de katholieke kerk hier te lande die werd ingezet onder zijn voorganger Suenens te keren.Ik zou durven stellen dat hij een zekere mee verantwoordelijkheid draagt voor de teloorgang van het Christelijk geloof.Hij heeft axioma 's en stellingen van onze kerk onvoldoende verdedigt tegenover de anti ' s. Een aartsbischop die de kerk van Rome vertegenwoordigd moet zich duidelijk kunnen afzetten tegen ..........Hier kan ieder invullen wat hij denkt.

En wat zou jij daar invullen, GL ?

Dit is een totaal verkeerde zienswijze, me dunkt.  Ik durf me ook gelovig Christen te noemen, maar de 'teloorgang van het Christelijk Geloof' heeft niks te maken met de dingen die jij aanhaalt.  Dit is gewoon de tijdsgeest.  Méér: het geloof is niet dood, eerder het instituut 'Kerk' maakt een grote crisis door in het Westen.  Géén nood.  Er groeit een ander, authentieker Christendom - kleiner, bescheidener...  Laat maar gebeuren.  We hebben géén nood aan 'Koekelberg-Katholiscisme' en het Geloof-met-de-Vermanende-Vinger-Gods.  Eerlijk gezegd, ik krijg de kriebels van jouw stellingen.  'Afzetten tegen...', 'axioma's en stellingen verdedigen', 'tegen de anti's'...

Nee, dit geloof deel ik niet.  Mijn geloof gelooft in andere waarden, en gaat niet uit van wetten en axioma's, maar van de mens; de mens met zijn goeie en minder goeie kanten.  Mijn God is géén God van wetten en straffen, maar wel één met een eindeloos begrip en mededogen.  En dit alles kan ik in jouw betoog niet vinden...

Ik hoef géén strenge pausen en aartsbisschoppen om me op 'het Rechte Pad' te houden.  Mijn bron is de figuur Jezus, los van franjes en bladgoud die er in al die eeuwen bovenop is geschilderd.  Laat die 'ouwe Kerk' maar door een dal gaan - er komt iets authentiekers uit.  Al wat jij 'anti' noemt  en 'volksvreemd' en wat dan ook, staat bij mij op een hoger schavotje dan de waardenpatronen die jij aanhangt.

 

 @ Zijne Eminentie Kardinaal Danneels,

                                                                          u word langzaam oud en moe waarvoor alle begrip.U wil het met recht en rede een beetje rustig aan doen.U wil ermee ophouden en toch wenst u graag bij ons in Mechelen te blijven.Wel ik doe u een voorstel.De pastorij en de kerk van Hombeek staan te verkommeren.De gelovigen kunnen nergens meer naartoe.Ik ben overtuigd dat de Hombeekse gemeenschap maar al te graag dat mooie huis voor u wil in orde brengen tegen de wederdienst dat u voor hen opnieuw op zondag een eredienst zou willen opdragen.Hombeek zal u met open armen ontvangen.

Wat u hier aanhaalt is weer zo'n 'rare gedachtensprong'.  Als de kerk van Hombeek (gedeeltelijk) gesloten is, heeft dat te maken met een dalend aantal gelovigen en een nijpend tekort aan priesters.  Wélke oplossing wil je dan, mijn beste.  Ofwel ga je als gelovige naar een naburige parochie, ofwel doe je 'het' zonder priester, en organiseer je alternatieve vieringen zonder priester  (gebeurt al op véél plaatsen - trouwens, in de eerste Christengemeenschappen deed men dat ook al...).  Kom eens kijken in Coloma: daar kan men dat al jaaaaren.  Onze gemeenschap is relatief jong, open van geest en zeurt niet om wat 'was', maar probeert men eigentijds Christendom op een zinvolle manier in te vullen, zonder verkrampt vast te proberen houden wat toch zal verdwijnen...

Alléén die parochies zullen overleven die durven deze stap te zetten.

NB; Hombeek heeft nog wél een viering.  Op zaterdagavond 19 uur.  (ik zocht het op).  Uw informatie is dus gewild onjuist.  Inderdaad, niet op zondag.  Hoe minder priesters, hoe minder vieringen... Tja, lijkt me nogal logisch...

@ Jans : Is er nog iemand op Coloma ?

Van Steen (Oude Pastoor) is weg en ook Gérard (Oude Onderpastoor) is terug naar Kontich.

@ Jans,

               wat verteld u nu, dat is toch de essentie van heel de zaak : het dalend aantal gelovigen en het gebrek aan priesters.De rede daarvoor kent toch het kleinste kind.Verlies van waarden, normen en overtuiging.En wat Hombeek betreft bent u slecht geinformeerd.Zolang de oude Marien leefde waren er nog voldoende kerkgangers.En ik heb dat hier ooit al eens verteld dat juist na den groten oorlog de kerk te klein was.Kunt ge nog volgen. 

Zucht.

'Verlies van waarden, normen en overtuiging'...   En jij durft met diezelfde Christelijke overtuiging te keer gaan tegen (kans)armoede, allochtonen e.d...   Eigenaardig.

En verder blijf je steken in een verbitterd heimwee.  Vroeger zaten de kerken overal vol.  Maar hoeveel was dit uit overtuiging?  was dit niet eerder grotendeels een sociaal gegeven (morele druk, tijdsinvulling enzomeer...)

Mijn geloof staat of valt niet met ene of gene pastoor, kardinaal, of paus...  Verre van.

En, tussen haakjes: ik ben wel degelijk goed geïnformeerd hoor. 

Maar verder wil ik hier niet meer op reageren, want Uw Grote Gelijk laat andere meningen toch niet toe.

 

@ Gim: in Coloma is al verscheidene jaren geen 'residerende pastoor' meer.  Stefaan Callebaut is pastoor, die buiten Coloma al de parochies van Mechelen-Zuid 'bedient'.

 @ Jans,

                  ja meester

 @ Gim,

               verontschuldiging, maar met al dat tumult was ik nog vergeten u te antwoorden.Je kunt daar bijvoorbeeld invullen " normvervaging "

@ GL : Dat valt nog mee, hoor, met die normvervaging.  Allez, toch in Mechelen.

Ik weet dat ge niet meer van de jongste zijt, maar was het Vroeger zoveel beter, qua normbeleving ?

Het zijn Andere Tijden, you know !

 @ En dat allemaal omdat ik de Kardinaal als niet gelovige even op een piédestal heb gezet wat zijn soberheid betreft? Als ik jullie zo zie twistschrijven dan ben ik pas blij dat ik een atheïst ben. Kom eens even overeen zeg! 

Zalig zijn de atheïsten (en natuurlijk ook de Armen der Geest).

:-D

@ G.L.

Eindelijk eens iets verstandigs.

Het siert je.

Jij kan idd van Jans nog véél leren. ;-)

feit is dat men vroeger de klok rond priester was en bleef (tot de dood) en dat ze nu mogen op rust gaan vanaf 65 jaar.

de vergaderingsvirus die onze maatschappij al decennia treft maakt natuurlijk dat een aantal priesters inderdaad "rust" wil.

parochieploegen werden opgezet om bepaalde taken over te nemen met respect voor de leidinggevende priester (al werd het in vele gevallen omgekeerd en moet d epastoor luisteren naar....).

in Mechelen lopen méér dan één dozijn oprustgestelde priesters rond die wel nog graag de Mis zouden opdragen maar die niet méér gevraagd worden..... 

 @ Marc,

                los van het feit dat we hier blijkbaar met buiksprekers zitten toch even het volgende.Ik denk dat het zou kunnen kloppen dat pastoors het niet meer zien zitten omdat ze teveel onder toezicht staan.In ieder geval komt de 65 jaar - regel niet uit Rome.Tenzij er voor Duitsland een andere regeling geldt.Kardinaal Meisner van Keulen is 75 geworden en doet lustig verder.Tot voor kort maakte Willem Marien zaliger in Hombeek de dienst uit en die was bijna negentig.

GL in Rome werd de leeftijdsgrens bepaalsop 75 jaar, ook voor parochiepriestersen sommigen treden dus al af op 65 (pensioenleeftijd in ons land).

Gelukkig wou en kon kanunnik Mariën in Hombeek verder doen (maar niet als benoemde pastoor, wel als vrijwilliger).

Uiteraard zijn er priesters en aartsbisschoppen die gewoon verder doen na de 75 en dat kunnen ze omdat een priester, eens benoemd in zijn parochie, soeverein is en de diocesane bisschop zelfs toelating moet vragen om in zo'n parochie de Mis op te dragen, of bijvoorveeld een huwelijk te sluiten (zonder delegatie van de soevereine pastoor zou zo'n huwelijk namelijk kerkelijk ongeldig zijn!).

 Bedankt voor de inlichtingen Marc.Wat ik wou zeggen is natuurlijk wat ik op de vloer vaststel.Sinds het overlijden van Kan. Marien zit Hombeek wel met het probleem van de kerksluiting op zondag.Twee honderd jaar terug in de geschiedenis.

GL: en dan moet ge dus goed beseffen en weten dat er een aantal priesters zijn die hun dagelijkse MIs opdragen thuis voor lege stoelen...........en dan maar jammeren dat de mensen niet meer naar de kerk komen....

@marc: dat vind ik nu eens een niet-alledaagse, maar terechte, opmerking. De 'beste' stuurlui / gelovigen staan aan .... .