De blijde intrede van Karel de Stoute

met categorie:  

Een blijde intrede, het verwelkomen van de nieuwe vorst. Het is een beetje minder populair geworden, maar het is een aloud gebruik. In 1467 werd Karel de Stoute verwelkomd als Heer van Mechelen na de dood van zijn van zijn vader, Filips de Goede.

J.B. David schreef als relaas van de dingen het volgende in 1854. De stad bracht hulde aan de nieuwe vorst, de de vorst beloofde om de privileges aan te houden, en iedereen was gelukkig!

(Geschiedenis van de stad en Heerlijkheid van Mechelen, J.B. David, Uitgeverij Familia et Patria, Handzame, 1985)

Het was de derde dag van Juli (NVDR: dus bijna 541 jaar geleden). (...) Tegen het uer dat hy aenkomen moest, zoo zyn de leden van het stedelyk magistraet met vele edelen, dragende ieder eene gouden keten aen den hals, allen te peerd zittende, sommigen in zwarte zyde, anderen in 't fluweel gekleed, en met zwarte kousen aen de beenen, naer Heffen uitgereden, in wel geschikte orde, en begeleid van gildebroêrs, mede in 't zwart en in volle wapenuitrusting.

Zoo haest de vorst voeten gezet had op Mechelschen bodem, en de gemelde heeren hem eerbiediglyk hadden gegroet, is de Schout heer Jan van Muysen (NVDR: die van de eerste steenlegging van Sint Romboutstoren) vooruit getreden, dragende de justitieroede in zyne hand, en heeft die den Hertog aengeboden. (...)

Toen al de redevoeringen uitgesproken waren (NVDR: het was toen niet anders dan nu), nam de stoet de voorbaen. Hem volgde Karel, in't zwart van top tot teen, met het gulden vlies aan de hals, vergezeld van prinsen, hertogen graven en baronnen (...).

Van aen de Battelbergen tot aen de Luis-eike stonden de Schutters in de slagorde en (...) al de Beggyntjes van den grooten hove, ten getalle van ongeveer negen honderd, in reijen geschaard, (...), met eene brandende waschkeirs in de hand, en bewaerd door eerbare mannen, van stadswege daertoe aengesteld (NVDR: een moeilijke taak als man, maar iemand moet het doen natuurlijk) (...).

Al gaende weg kwam de stoet naby de Adeghem-poort, (...) welke hy gesloten vond. Op het eigen oogenblik verhief zich van daarboven een schetterend geluid van twee en vyftig trompetten. (...) Ter midden der symfonie zag men van de poort eene jeugdige maegd nederdalen, zittende in eene klaerblinkende wolk, met de rug geleund tegen eene ronden schild, waar de zeven staken van het stedelijk wapen in 't geel en 't rood op geschilderd stonden. In hare linkerhand droeg zy een vergulden scepter, uitloopende op twee ineengestrengelde handen, tot zinnebeeld der Mechelsen spreuk: In Trouwen Vast. (NVDR: Schoon he) (...).

De straten met mast boomen beplant, van aen de Adeghempoort tot aen het hof van Kamerijk (NVDR: huidige stadsschouwburg) waer de hertog zynen intrek nemen moest waren gestrooid met groen en bloemen, de huizen behangen met allerlei tapytwerk. (NVDR: het moet er kleurrijk uit gezien hebben)(...)

Zeven (...) Triomfbogen waren opgerigt, de eerste in het midden van de Adegemstraat, de tweede aan haer uiteind, de derde (...) aen de toenmalige vischmarkt, de vierde voor het Oud-paleis, destyds het schepenenhuis, de vyfde op de groote markt, de zesde op de Befferbrug (NVDR: Befferstraat-Veemarkt), en de laetste naest het kruis op de Veemarkt.

Op de Grootbrug (...) waer Neptunus in zat met den trytand in de vuist, en die, op het ogenblik dat de Hertog voorby reed, overeind sprong om hem zynen eerbied te bewyzen.

Op de Markt zag men eenen grooten wagen waaronder Karel de Groote verbeeld was. Uit diens lichaem sproot een rykgetakte boom, vertonende de wapens van al de keizers, den hertog inbegrepen die den hoogste tak bekleedde, in romeinse krygsrusting. (NVDR: het was mode om die tijd af te stammen van Karel De Grote, kijk maar op de medaillons aan de zijgevel van het stadhuis)

Voor den Beyaert (NVDR: huidige postgebouw) moest de Inhuldiging geschieden, en de voorregten der stad gezworen worden. De hertog (...) nam plaats in eenen kostbare zetel, en sprak:

Wy, Karel van Bourgondie, (...), overmits de trouw en hulde die onze goede lieden onzer stad Mechelen ons gedaen en beloofd hbben, zoo beloven wy mede alle hunne regten, vrydommen, privligiën, costumen ende usanciën, oude en nieuwe, gelyk zy gewoon zyn (...) opregtelyk te onderhouden. Zoo helpe ons God en zijne Heiligen.

(En zo geschiede !!  En het is die Karel de Stoute die onze stad onsterfelijk maakte door er de grote raad in te vestigen)

:-)

Wat een prachtig en kleurrijk getuigenverslag!   Héél mooi beschreven.... 

'van aan de Battelbergen tot aan de Luis-eike...'    De Luis-eike weet ik niet te situeren, maar in de 'Battelse Bergen' heb ik mijn vroegste kinderjaren beleefd...  En weten dat daar de doorluchtige Hertog is voorbijgekomen...   ;-)

...en dan die 900 begijntjes met hun waskaars: 't moet een fijn gezicht geweest zijn... ;-))

...enne, misschien een onbelangrijk akkefietje: van WAAR kwam de Hertog?  waar resideerde de altijd-bijna-op-reis-zijnde Hertog voor hij onze stad introk?

Hij werd verwacht van Dendermonde

Maar meer nog:

Er werd acht dagen lang, alle avonden diversche spelen en esbattimenten gespeeld. (...) Ende by daghe vele fraije sinnespelen (...) alwaer de hertog groot plezier in hadde.

Door gans de stad was het onophoudelijk kermis (NVDR: zoals nu, en meteen een link naar het artikel van Jan :-).

En hij vertrok den 9 july (...) in grooten triomf naar Leuven, om daar als hertog van Brabant ingehaeld en gehuldigd te worden.

Bedankt voor de aanvulling Peter.

Eigenlijk zou die Karel de Stoute om zijn historisch belang voor deze stad, door er de Grote Raad te vestigen, en alzo Mechelen tot feitelijke hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden te maken, 'iets' verdienen dat de aandacht trekt: een standbeeld(je) aan het Schepenhuis?   of?  één of andere sculptuur dat hem toont temidden van 'zijn' Grote Raad'?

of is dit dagdromen?

 

Die Neptunus maakte die gebruik van een medievaal Dijlepad ?

Wie heeft er al een agenda van 2017? Den 3e juli valt dat op een zondag? Dan kunnen we misschien noteren dat we een afspraak hebben in Heffen! Schrijf op: klein feestje voor onze Charel!

P.S. Pech; ik geloof dat 03/07/2017 op een maandag valt!

Voor de in geschiedenis geboeiden:  verwijzing naar een artikel dat ik maakte over de derde echtgenote van de Hertog: de voor Mechelen belangrijke figuur, Margareta van York.  Ik die post verwijs ik natuurlijk ook naar Karel de Stoute, en een deel van de reacties gaan ook over de minder fraaie kantjes van deze Bourgondische Hertog...

http://www.mechelenblogt.be/2008/01/er-was-eens-knappe-hertogin

@ Jokke: het feestje duurde acht dagen lang met 'diversche spelen en esbattimenten'...

Dag 1: we starten in Heffen...  Dag 2: we vieren verder in Battel...Dag 3: we klinken in de Heihoek...  Dag 4: we bouwen een feestje op de Hoogbrug...

zie je er wat in?

;-))

@Jans: wat me het meeste interesseert: op wat dag is dat met dat jonge maegdeckijn? ;-)

Voor de rest: als het op feesten aankomt, sta ik altijd op de eerste rij!

Luister eens naar Jans! Als er hier éne gast was die van Mechelen iets gemaakt heeft ( buiten onzen burger natuurlijk ) dan is het deze Charel de Stoute. Vergeet de Margrieten, het is Karel die onze stad op de kaart heeft gezet.

Voor mijn part kunt ge rond de binnenstad een hoop feestjes bouwen maar wanneer de brave ( in 't nederlands en in 't engels ) man in 2017 550 jaar geleden zijn entree hier maakte, dan mag die tenminste een standbeeld of een straatnaam krijgen.

Zullen we effe beginnen met alle straatnamen waarvan geen kat weet over wie het gaat, terug vrij te geven ofwel terug de oorspronkelijke naam te geven?

Laten we beginnen met ' De Stassaertstraat ', de grootste francofoon die hier rondliep!

zal ik opnieuw waskaarsen beginnen maken?! mischien een  leuke bijverdienste?

De luis-eik is vermoedelijk de plaats waar nu nog altijd het café 'Den eik' staat.

In de voetnoot lezen we ivm luis-eik:

 

Naem van een bijzonder grooten boom.

 

 ‘Levende beelden’ spraken niet; een banderol of strook boven hen bevatte echter een bijbeltekst of ander opschrift dat den aard der vertooning verduidelijkte. Naast zulke ‘stomme personnage-spelen’ bestonden ook ‘sprekende’. Toen Karel de Stoute in 1467 zijne ‘joyeuse entrée’ hield binnen Mechelen, kwam een schoone jonge maagd in een blinkende wolk neerdalen; zij had zeven groote vergulde sleutels in de hand ‘representeerende alsoo de maeght van Mechelen’. Daarop ‘cesseerde dat geklanck der trompetten.

 

Aaaaaaah, da's daarvoor dat die kabel vanuit den toren gediend heeft: voor het neerdalen van de maagd!

De vraag is of ze vandaag de dag nog een maagd gaan vinden die via de kabel wil neerdalen. :-)

Wat ik me ook afvraag: is er trouwens IETS terug te vinden in Mechelen dat verwijst naar Karel de Stoute buiten zijn portret in de gaanderij in de Befferstraat en zijn afbeelding op het schilderij van de Grote Raad in het Schepenhuis?

...lijkt me bitter weinig voor de man die Mechelen heeft gemaakt tot hoofdstad... 

@jans: ik maakte voor mezelf dezelfde bedenking. Misschien moeten we wachten tot een festiviteit ' Heren met klasse '  in het jaar ' St. Juttemis '.;-)