Is Op Signoorken veilig?

met categorie:  


Hierbij het titelblad van de speciale uitgave van de Antwerpse studentenclubs Wikingia en Academia toen zij onze dierbare smijtpop pikten op 15 december 1949. Waar is ze vandaag eigenlijk opgeborgen? Onder het bed van onzen burger? Op de zolder van Busleyden? Wie weet daar meer van?
Toen Jacobus De Leeuw in 1775 zogezegd onze smijtpop voor de eerste keer pikte en hij buiten de stad gesmeten werd, schreef hij volgende klacht aan het Mechels stadsbestuur :

"Mijnheer,
Meer door noodt gepraemt dan door wetentijt bequam seijnde Ul. dese onvolmaekte regels om Ul. te betoonen dat Ick onschuldigh ben in het betichten van het soogenaemt sotteken dat Ick soo me segt soude willen afnemen, dit was veer van mijn gedachten, ick was sonder geselschap van Antwerpen vertrocken, ick was sonder eenige kennis in Mechelen, hoe soude een man alleen sich verstouten aen te tasten een dingen dat soo wel bewaert is met soo veel kloeke soldaten oock en heb ick mij nooit gemengelt onder eenige twist oft muijtmakerije, maer ick stont onder het volck en sagh dat men het naer opwaers worpten en in het vallen sagj ick, dat het naer mij quam; soo heb ick mijn armen opgeheven om hem van mij af te keeren, terstond heeft men met stocken seer vreedelijch geslagen, dat mijn armen wel ses weken gelijck lam geweest hebben, dit en was noch niet genoch, de vreedthijdt der soldaten ginch noch verder, men viel aen het cappen soo dat ick twee wonden op mijn hooht kreegh, daer bij noch seer veel slagen met de platte palassen, oock namen sij mij gevangen en ben het ontvlught doer dat den soldaet met peert en al gevallen is en ben eijndelijck naer groote benouthijt vanden hoofde tot den voet bebloet vertrocken,ick soude Ul. selver comen spreken maer ontsien den kost om dat ick mijn kinders moet voeden van mijnen arbeijdt, ick bidde Ul. dit te willen considereren en mij den stock en den houdt te senden oft ten minsten een letter te schrijven, mijn adres is Jacobus De Leeuw op de Bontwerchersplaets, in de Wolstraet ..."

Schreef hij dit mooie proza niet aan het Mechels stadsbestuur ?
@Peter, klopt als een bus. Hij was gericht aan de 'Schoudt van Mechelen'. Merci, ik ga dat direct verbeteren vooraleer de anderen dat zien.:-)
Geweldig toch, dat Oud-Nederlandsch...

:-)
Heb dit altijd een zeer plastische tekst gevonden, ge ziet het zo gebeuren. Die Jacobus toch ... !
Meer van dat, Luc !

:-D
Ja, ze hebben dien Jacobus daar eens goed onder handen genomen. Sijne knooken ende sijn vleesch zullen nog wel een tijdje pein ende seer hebben gedaan :-)
Antwerpsch vleesch moet daar tegen kunnen!
Filet d'Anvers :-)
Enne, de Sotscop zit gerust in een vitrine in het Hof van Busleyden.
Den origineelen of een originele kopie?
zo origineel als maar zijn kan, Luc