Vlaamse Regering stelt afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen voorlopig vast: meer ruimte voor wonen, werken, economie en leven

met categorie:  
Bron : Persmededeling van de Vlaamse Regering, vrijdag 20 juli 2007

Op voorstel van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk VAN MECHELEN, heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen voorlopig vastgesteld. Het plan omvat delen van de gemeenten Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Zemst en Bonheiden en geeft aan waar in het stedelijk gebied de beste locaties liggen voor bijkomende woningen (+ 43 hectare), bedrijven (+ 103 hectare) en groen (bos, + 30 hectare). Tijdens een openbaar onderzoek dat twee maanden duurt, kan de burger zijn opmerkingen op dit plan kenbaar maken.

Wonen in Mechelen

Het ruimtelijk uitvoeringsplan creëert de mogelijkheid om de volgende jaren bijna 1000 nieuwe woningen te bouwen. Bovenop de bestaande 79 hectare wordt nog eens 43 hectare extra ruimte voorzien om te wonen. Hiervoor worden woonuitbreidingsgebieden en andere bestemmingen van het gewestplan omgezet in woongebied. De belangrijkste sites die hiervoor in beeld komen zijn Stuivenberg, gelegen tussen het kanaal en het Vrijbroekpark, en Maenhoevevelden, gelegen nabij de R6 in Sint-Katelijne-Waver. Aanvullend op dit plan zorgt de stad Mechelen voor extra ruimte om nog eens een 670-tal woningen mogelijk te maken via gemeentelijke plannen.


Reconversie van het Arsenaal zorgt voor aantrekkelijke stadsbuurt

De reconversie van het Arsenaal (75 hectare) is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Deze site moet een aantrekkelijke werkplek worden, waar de NMBS haar activiteiten kan blijven uitoefenen maar waar zich ook nieuwe bedrijven kunnen vestigen. Een deel van de site wordt gesaneerd en de verbinding met de snelweg zal verbeteren door de aanleg van een nieuwe brug over het kanaal. Dit zal de verkeersdruk in de binnenstad doen dalen.

De dreef die nu tussen de sporen en de werkplaatsen van de NMBS ligt, wordt omgevormd tot een stedelijke boulevard die later zal doorlopen tot het Douaneplein. Hier komt ruimte voor echte stedelijke voorzieningen zoals kleinhandel, kantoren of zelfs een concertzaal. Een projectgroep onder leiding van intercommunale Igemo bekijkt hoe deze plannen geconcretiseerd kunnen worden. Ook de waterfrontontwikkeling met woningen langsheen het kanaal en een groenas met fiets- en voetpaden vanaf het station naar de nieuwe woonwijk op Spreeuwenhoek wordt daarbij onderzocht.

Een nieuw regionaal ziekenhuis aan de R6

Het plan voorziet ruimte voor een nieuw regionaal ziekenhuis langsheen de R6 nabij de Tivoli-wijk. De gereserveerde ruimte voor een nieuw voetbalstadion op deze locatie wordt met het ruimtelijk uitvoeringsplan opgeheven.


Technopolis kan ambitieuze plannen uitvoeren

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet ruimte voor een uitbreiding van Technopolis. Ook het Speelgoedmuseum en het Spoorwegmuseum worden daar een geherlokaliseerd. Een dergelijk op kinderen gericht edutainment-project is uniek voor Vlaanderen.


Nieuwe kantorenzone langsheen de E19

Mechelen is een populaire vestigingslocatie voor kantoren en bedrijven. Daarom wordt in het uitvoeringsplan nieuwe ruimte voorzien. Naast de reconversie en uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen komt er nieuwe ruimte voor economische ontwikkeling langsheen het knooppunt van de E19 en de R6 en langsheen de E19 nabij het stadsbos op Stuivenberg.


Troeven van de Veiling verder uitspelen

De veiling en de bijhorende bedrijven zijn een internationale troef voor de Mechelse regio. Om dit ook in de toekomst zo te kunnen houden wordt de bestaande site herontwikkeld en komen er uitbreidingsmogelijkheden langsheen de Heisbroekweg. Daar komt ruimte voor een bedrijventerrein voor agro-industrie. In Vlaanderen is dit meteen het eerste terrein in zijn soort met die omvang (80,7 hectare). Het plan zorgt voor een goede integratie van de bestaande serres en zonevreemde woningen met de nieuwe bedrijven.


Kleinhandelszone te Zemst biedt rechtszekerheid voor Brico en Carrefour

De Brico en de Carrefour in Zemst ondervinden al jaren moeilijkheden om uit te breiden op hun terreinen. Een deel ervan ligt immers zonevreemd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan biedt een oplossing door de percelen te herbestemmen tot kleinhandelszone.


Twee nieuwe stadsbossen

Het ruimtelijk uitvoeringplan heeft ook veel aandacht voor het stedelijk groen en bestemt 30 hectare extra bosgebied, goed voor een totaal van 43 hectare. De open ruimtes langsheen de Dijlevallei en de Vrouwvlietvallei krijgen zekerheid voor de toekomst. Bovendien komen er twee nieuwe stadsbossen bij. Zo wordt het militair domein definitief herbestemd naar bosgebied. Hier kan een groot stadsbos ontwikkeld worden dat zich uitstrekt tot Sint-Katelijne-Waver. Daar kan het aansluiten op de recreatieve pool die de gemeente voorziet. Op de site Stuivenberg komt er een stadsbos, aansluitend bij de nieuwe woonwijk. Het bos kan zo ingericht worden dat het ook dienst doet als speelbos voor de kinderen.

Openbaar onderzoek start na de zomer

Dit ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu aan een openbaar onderzoek onderworpen. Elke burger heeft twee maanden de tijd om het plan in te kijken en er opmerkingen, adviezen of bezwaren over in te dienen. Het openbaar onderzoek start na de zomer. De precieze data worden bekendgemaakt via pers en televisie. Het plan zal beschikbaar zijn in de gemeentehuizen en op de website www.ruimtelijkeordening.be.

Na het openbaar onderzoek worden de opmerkingen verwerkt door de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening (VLACORO). Het plan wordt indien nodig aangepast. Uiterlijk tien maanden na het openbaar onderzoek volgt de definitieve vaststelling van het plan door de Vlaamse Regering.


Resultaat van een grondig planningsproces


Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan is zeker niet op één dag getekend. Begin 1998 zijn de afdeling Ruimtelijke Planning van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met de studiebureaus Studiegroep Omgeving en Cibe begonnen aan een grondige analyse van de potenties van de Mechelse regio. Dit gebeurde in nauw overleg met de provincie Antwerpen, tal van administraties en belangengroepen en de gemeenten Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Zemst en Bonheiden.


Waarom stedelijke gebieden afbakenen?

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bakent de Vlaamse Regering dertien stedelijke gebieden af. Dit gebeurt door de opmaak van ruimtelijk uitvoeringsplannen die aangeven op welke locaties het stedelijk gebied zich de komende jaren kan ontwikkelen. Centraal staat hierbij een doordacht en evenwichtig aanbodbeleid dat niet enkel rekening houdt met kwantiteit maar vooral met ruimtelijke kwaliteit. De vraag is dus niet alleen: hoeveel bijkomende woningen, bedrijventerreinen en groengebieden hebben we nodig, maar ook: welke zijn hier de meest geschikte locaties voor en hoe kunnen we die locaties duurzaam invullen? Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is belast met de opmaak van deze plannen.

Meer info?

info, plannen en visualisaties GRUP Mechelen
Mechelen is (gelukkig) nog steeds een Stad op mensenmaat. Laat ons dat toch alsjeblieft behouden.
Laat alles rond Mechelen groen blijven, voor de koetjes en de vogeltjes. Het is toch geweldig om in een wei in Katelijne te staan en in de verte Onze Toren te zien staan.
Liever geen Stad met daarrond banlieues !
En liever ook geen Europa-West met een verstedelijkt gebied van Amsterdam via Brussel tot Parijs met een uitloop naar het Ruhrgebied. Bespaar ons van zulk een nachtmerrie in deze en volgende eeuwen.
Mechelen is juist prima zoals het nu is. Alleen al door doorgedreven renovatie van oudere huizen kan al een heleboel verwezenlijkt worden (Beginnen met de Katelijnestraat-Hoogstraat-Adegemstraat)
Men zou eerder eerst de stad verder moeten kunnen vernieuwen en met duurzame architectuur beginnen en zich concentreren op hoogbouw om zo de woongelegenheden te optimaliseren.

In de binnenstad kan men ook nog de Sint Katelijne straat en de straten rond de Grote Markt de huizen vernieuwen en renoveren met een groter concept voor winkels en woongelegenheden erboven om de ruimtes optimaal te kunnen benutten en de stadskankers te weren en zo winkels en mensen aantrekken, en door een mooiere stad komt er ook een groter veiligheidsgevoel.

Meer groen in de straten door aanplanting van bomen in de woongebieden dit geeft een mooiere indruk van de stad weer en kleurt de stad
Wonen boven winkels moet aangemoedigd kunnen worden (eventueel met een vijslift voor Okra's).
In de Katelijne-, OLV-en Hoogstraat kan er nog heel wat gebeuren aangaande renovatie of nieuwe woningen. Dat oude winkeltje op de hoek van de Hoogstraat met de Ring (is nu een klein leeg superette) kan gebruikt worden om via dit gebouw ondergronds te voet veilig de Brusselpoort te bereiken.
Waarom niet het krot op de hoek van de Grote Markt met de Merodestraat verkopen en laten oplappen door die vastgoedmakelaar die het Klakkenhuizeke wil ? Of maak van dit vervallen pand de Entree van het MechelMotel.
In het Sleutelstraatje en de Kraanstraat staan ook panden leeg en nog steeds in tamelijk goede staat. Hier zijn ook enorme mogelijkheden. En natuurlijk is er ook nog de Comet : mogelijk een lokatie voor een vernieuwd Speelgoedmuseum met een randparking tot aan de Leuvense Vaart.
En ook de achterkant van Den Ouwen Dok aan het Rode Kruisplein kan omgebouwd worden tot de Mechelse DockLands voor de Rijke Mechelaars (Zodat die niet en masse naar Amerika verhuizen - LOL).
Enfin, het zijn maar ideeen...
Er staan in de stad ook heel wat kleine winkelpanden leeg o.a. in de Hoogstraat - waarom daar niet opnieuw woonhuizen van maken ? Er komen volgens mij te veel appartementen in de stad wat niet bevorderlijk is voor het aantrekken van (jonge) gezinnen. Veel jonge mensen beseffen onvoldoende dat er achter de huizen in Mechelen mooie tuintjes liggen. En indien leegstaande winkelpanden toch opnieuw als winkeltje worden ingericht vind ik dat de Stad normen zou moeten opleggen wat betreft het uitzicht van de winkelpui - eventueel met een subsidie aan verbonden.
@ Chrisje :
Onlangs stond het nog in de Gazet dat tegenwoordig appartementen duurder zijn als een kleine stadswoning.
In de Adegemstraat zouden bijv. kleine Bel-Etages kunnen gepoot worden, zodat de inwoners van zulke panden netjes hun auto in hun garage kunnen zetten (en niet in de straat) en zouden ze allen kunnen beschikken over een leuke stadstuin.
Veel menselijker en veel gezelliger dan het bouwen van mastodonten zoals in de Spiegelstraat, de Begijnenstraat of de Merodestraat (Naast de Flikken - Residentie : Koepoort).
Misschien komt er morgen wel een investeerder die met veel geld het Begijnhof opkoopt om er een appartementsblokken te zetten. Ge moogt er niet aan denken...

En dmv een vijslift kan je eventueel je auto nog eens parkeren in je kelder ook...
Weet je... dat is een discussie die wij al heel lang voeren... o.a. toen Lamot er in zijn volle glorie nog stond en ook de bijbehorende huizen in de Adegemstraat - wij zaten toen in een werkgroep die ervoor ijverde die huizen te behouden en te renoveren of desnoods neer te leggen en te herverkavelen tot een woongebied mét individuele huizen maar ja... het is letterlijk een gevecht tegen de bierkaai geworden... spreek me niet van grote investeerders, die zien enkel hun portemonnee en wonen op mensenmaat of het behoud van een stadgezicht zal hen worst wezen...
Maar we geven de strijd niet op hee gimycko...
@ Chrisje : Ne zot kan meer ideeen bedenken dan ne wijze kan realiseren, maar waarom van die afgrijselijke mastodonten neerpoten en waarom niet (als je dan toch zo nodig de hoogte moet ingaan) geen piramidewoningen neerzetten ? Misschien niet erg geschikt voor de Binnenstad, maar wel perfect realiseerbaar in de Rand. Dit soort gebouwen geeft enorm veel licht en ruimte tussen elkaar en voor de bewoners. Ik zal direct er een voorbeeld op Flickr zetten...
Ik kijk er naar uit ... Alleen... ik ben wél voorstander van opnieuw meer mensen in de binnenstad te krijgen dan is meteen het probleem van "onveiligheid" opgelost. Er zijn indertijd genoeg mensen naar de rand gevlucht.
Ik vind ook dat zulke winkelcentra niet in maar buiten het centrum horen. Die mastodonten horen ook buiten de rand zodat de geest van het centrum blijft zoals het was stedelijk en toch nog wat dorps. Als men nu teveel van die rode blokken komt neerpoten gaat Mechelen al gauw op zo een communistisch dorp lijken, zoals ge er vind in polen en van die blokken in Frankrijk, daar is dat het gevolg van een veel te 'sociaal' beleid.
zeg gymico, dat lijkt eerder op de tempels van de incas of de mayas. Uit welke god-game heb je dat te voorschijn getoverd
Die pyramides zijn best fantasievol Gymicko, maar ik zou ze toch maar elders inplanten hoor... ;-)
Maar blijf gerust verder fantaseren...
Je blijft me verbazen...
@ lieven :
Eigen werk met Ray Dream Designer (Nu Carrara 3D).
Ik heb onlangs eens gepoogd een Mechels gebouw in 3D aan te maken, maar daar kruipt werk in...
@ Jans :
Ik werk nog aan het MechelLied op de tonen van den Brabanconne.
Ondertussen moet je het nog effe stellen met mijn rijmpjes over Mechelen op Mechelen Mapt : Mechelen in gedichten...

LOL
Misschien de brabanconne op de tonen van de marseillaise es proberen, je help er direkt enkelen mee uit de nood <:)
Een hele tijd geleden heb ik me beziggehouden met de Heihoek problematiek. Er was nl een plan van de stad om die buurt te herwaarderen.
Er was ook een studie aangevraagd aan een bureau om te weten te komen wat de problemen in die wijk waren. Het resultaat van die studie was dat er teveel bewoners waren op een te kleine oppervlakte; er was te veel hoogbouw (appartementen) en te smalle straten, waardoor er te weinig (zon)licht was voor de bewoners. Het antwoord van de stad op die studie was om nog meer appartementsblokken in te planten....
En inderdaad, men doet maar voort: de leefbaarheid is niet belangrijk.
Er is nu een mooie ruimte vrijgekomen, als je in de Adegemstraat wandelt, en de lege hoek van de De Langhestraat en de Karmelietenstraat ziet, waar zopas enkele panden zijn afgebroken. Hier zou een kleine groene ruimte zeker niet misstaan en zeker niet schadelijk zijn voor de leefbaarheid van de buurt(bewoners).
Ik vraag me af hoeveel appartementen hier weer gaan komen......
Gimycko, je bent onverbeterlijk! ;-))
Misschien moet je, in alle vriendschap gezegd, solliciteren voor Mechelens Hofnar!
Slaagkansen zijn groot...
@ Jans : Klasseer mij maar bij de Volksfiguren...
@ Lejo : Wordt het geen blok zoals in de Spiegelstraat ?
@ gimycko: ik heb er geen idee van wat hier gaat komen; feit is dat het blok in de Spiegelstraat kwalitatief gezien niet aan te raden is: heel slordige bouw...
als het maar opbrengt...
@ Lejo : Mijn huisbaas vertelde dat de Ploegbaas enkele Polen heeft ontslagen omdat ze blijkbaar in de Spiegelstraat een paar binnenmuren verkeerd hadden gezet. Elke keer als ik er voorbij loop hoor ik vreemde talen en het is duidelijk geen Mechels of Vloams. De meeste appartementen zijn reeds verkocht en de enkele die nog over zijn (gelijkvloers met 1 slaapkamer) beginnen bij 150.000 euro of 6 miljoen oude Belgische Franken.
Misschien nog eens naar de Kattenberg lopen, de Kraanstraat of de Moensstraat gaan. Daar staan nog enkele leuke, wat oudere panden die ik eventueel zou kunnen ombouwen tot woonst/atelier. Alleen staan ze niet direct te koop...
@ gimycko: ja die Spiegelstraat is ook weer een voorbeeld van een gemiste kans... hoeveel gezellige huisjes hadden hier niet kunnen staan ? En ook voor die nieuwbouw in de Adegemstraat houd ik mijn hart vast ...
Wat die Poolse bouwvakkers betreft, het probleem is wel dat die jobs niet meer ingevuld geraken door Vlamingen laat staan Mechelaars !
@ Chrisje : De hele Adegemstraat moet duchtig worden aangepakt. Buiten de Son en het Krantenwinkeltje aan de Ring zijn nagenoeg alle panden verdwenen. Vanaf De langhestraat tot de Korenmarkt begint er terug leven te komen (Boekhandeltje en fietsenwinkel). Hoogstraat en Katelijnestraat : La meme chose. Het huisje van Mama Lee aan de Brusselpoort is een pareltje, alleen is het winkeltje duidelijk failliet en er logeren precies een paar vluchtelingen in...
@ dimycko: die hele Hoogstraat oogt niet zo fraai als invalsweg naar Mechelen-centrum - idem dito met de Adegemstraat, de Katelijnestraat enz...
Die winkels in het begin van de Adegemstraat - vanaf de Korenmarkt zijn inderdaad leuk, ook die hoedenwinkel, de mineralenwinkel en niet de vergeten nu ook de motorwinkel - eindelijk is die glazen bak gevuld ;-)
Wat dat boekenwinkeltje betreft: die man verdient het om aangemoedigd te worden... je moet het maar doen hee, opboksen tegen grote boekenwinkelketens !
@ Chrisje,
enkele jaren geleden hebben kunstenaars bepaalde kleine winkelvitrines opgevuld met hun kunstwerken, ik dacht in de OLV-straat. Is dat idee afgevoerd ?
Ik zou inderdaad ook eerst in de binnenstad naar extra woongelegendheid gaan zoeken. Het verplichten/aanmoedigen om de appartementen boven de winkels te gebruiken zou al een stap in de goede richting zijn. Verder staat er nog veel leeg en te verkommeren in Mechelen. De meeste straten die in aanmerking komen zijn al opgesomd. Ik zie echter ook mogelijkheden in en rond de Nekkerspoelstraat. Deze buurt is nu nogal grauw. Deze zou toch heel wat aantrekkelijker kunnen gemaakt worden. Vergeet niet dat het station Nekkerspoel heel wat mogelijkheden biedt om met de trein op je werk te geraken.
@ gimycko: Ik zie die kunstwerken ook niet meer in die vitrines... ik weet ook niet van wie dat initiatief kwam ? Nu ja, dat was ook maar een doekje voor het bloeden hee - zo'n opvulling kan aantrekkelijk zijn maar brengt niet echt leven met zich mee...
@ "JC" Heel juist wat de Nekkerspoelbuurt- en station betreft.
Er is inderdaad nog werk aan de winkel in Mechelen !
@ lejo
Voor zover ik weet komen op die open plek in de Adegemstraat 5 appartementen met ondergrondse parking. Maar er was mij ook gezegd dat het hoekhuis (de 'Pelmolen') moest blijven staan en dat is ook niet gebeurd.

http://www.investpro.be/nl/...
@ kazamel : Zoals de open plek er nu bijligt (natuurlijk zonder die mastodontkraan) oogt die lege plek wel leuk. Als men, ipv daar een blok neer te poten, wat propere grond zou aanvoeren en wat gras zou planten, zou de Hoek van DeLangestraat met de Adegemstraat al heel wat frisser ogen. Ze moeten er zelfs geen bomen of planten poten, alleen gras. Dat kan het Stad toch niet veel kosten en zou de grijsheid van de Adegemstraat opfleuren met groen...

Maar ja, dit is maar een idee...
Goed idee.
Het is echt mooi dat plekje licht in de Adegemstraat. Voor mijn part mag het ook zo blijven. Gras of ander groen een paar bloembakken en enkele banken en zelfs nog enkele parkeerplaatsen, zolang het maar weer niet helemaal dichtgemaakt wordt. Het zou de hele buurt tengoede komen. Binnenkort zien we in heel de Heihoek de blauwe lucht niet meer tenzij we op ons dak gaan zitten.
Ik zet die lege plek effe op Flickr...
Lijkt me ideaal voor een grasveldje ... Maar te duur waarschijnlijk ! Bouwgrond van enkele 10 duizenden eurokes !
vergeet niet dat voor veel mechelaars geldt grasveldje==hondepoepveldje, je zou er al direkt een afspanninkske rond moeten zetten dat dan weer door vandalen ( <>VanDaele ) wordt afgebroken.
Ik ben natuurlijk ook voorstaander voor meer open en groen in mechelen.
Als ik tussen de regels lees verdwijnen alle overblijvende groene bufferzones rond Mechelen, en gaat men hier en daar een lapje als groene strook of 'stadsbos' overhouden. Het behoud van dat restje wordt dat als daad van milieubeheer verpakt. Van Poppel, Willemen en Co zullen hun zakken wel vullen. Om maar te zwijgen van megalomaan Bart Somers.... Onvoorstelbaar dat in moderne tijden onze leefwereld zo ingrijpend en définitief kan veranderd worden, door toedoen van enkele
geldwolven en dagdromers . Democratie !!!!