50% studentenjobs in mechelen voorbehouden voor allochtone jongeren.

met categorie:  
De stad besliste onlangs om tegen 2008 de helft van de studentenjobs voor te behouden voor allochtone jongeren, ingegeven door de mechelse realiteit vindt schepen van diversiteit Ali Salmi van SP.A-Spirit.
bron GVA 25/06 en 11/07 , overgenomen door de Standaard

Meester Wim Jorissen vind dat discriminatie op grond van afkomst een brug te ver is. Vind u dit ook?

!++15++!
Het is natuurlijk niet de bedoeling om alle racistische gevoelens uit te spuien, die zullen stante pede worden vervangen door :

"Zeep in de mond".


Erh... positieve discriminatie?
Daar heb ik vele vragen bij, ik betwijfel of dit te bewandelen weg is... uiteraard, pleit ik er WEL voor om IEDEREEN in de Dijlestad DEZELFDE kansen, maar dus ook, rechten en plichten te geven.... Dat maakt deze maatregel meteen ook overbodig.

ALS er sprake is van eventuele discriminatie op de werkvloer/ bij sollicitaties, dan dient dat aangepakt te worden. Een poging tot oplossing met "positieve discriminatie" is volgens mij én een volledig verkeerd signaal, en dus géén oplossing... het doet enkel de balans van negatieve naar positieve discriminatie overhellen...
Iedereen heeft recht op dezelfde kansen, maar positieve discriminatie is een gans verkeerd signaal dat niet verteerd zal worden door de kiezer met een reeds te verwachten resultaat in 2012. Ze worden hier blijkbaar niet slimmer.
Waarom moet men in de kranten koppen dat een advocaat klacht neerlegd. Wat ware het verschil geweest moest het bvb. een gepensioneerde beroepsmilitair zijn?

Is het dezelfde Wim Jorissen als diegene die nav de gemeenteraadsverkiezingen een artikel pleegde in een Vlaams Belang ( verkiezings) uitgave?
Iedereen recht op dezelfde kansen! AKKOORD
Maar heeft iedereen dezelfde kansen?
Moeten we niet eerst het begrip " allochtoon" definieren?
@DJ

Maakt het linken van Wim Jorissen met het VB zijn argumenten minder waardevol ?

Discriminatie kan niet, niet positief en niet negatief. Voor een job zie ik enkel de juiste kandidaat op de juiste plaats.

Allochtoon zal nog bijzonder moeilijk te definiëren zijn.
Een jobstudent moet niet beoordeeld worden op z'n huidskleur of afkomst (positief noch negatief), hij moet beoordeeld worden op zijn ervaring, werklust en de meerwaarde die hij biedt voor het bedrijf dat hem aanneemt.
@JC: het linken aan "meester" en "advocaat" maakt dat zijn argument waardevoller?

Het linken aan het VB geeft wel de mogelijkheid om de kritiek te kaderen.
"ingegeven door de mechelse realiteit vindt schepen van diversiteit Ali Salmi."
Dus de helft van alle jongeren in Mechelen zijn allochtone jongeren? Wat gaat men in de toekomst dan doen, als al die jongeren volwassen zijn? En als een groot deel van die jongeren ongeschoold zouden zijn? Welke functies gaat men hen dan geven? Gaan de autochtone jongeren die dan gestudeerd hebben dan de hogere functies bekleden? Prachtig vooruitzicht. Wilt dhr Salmi iets doen voor zijn doelgroep kan hij misschien beter zijn energie gebruiken om hun te motiveren om toch te proberen hogere studies te volgen. DAT IS O.A. een kans op slagen. Bij mij werken marokaanse en turkse collega's als ingenieur en allen kwamen ze uit een kansarm gezin met vele kinderen. Maar door hun wil zijn ze er, en werken nu op een multinational met een goed inkomen. Ze hebben er wel na hun 16 jaar jaren avondschool voor gevolgd en hun voorbeeld strekte de volgende kinderen in hun oudergezinnen. Van al hun broers en zusters is nu niemand kansarm. Leg daar de nadruk op. Er zitten tussen die jongeren ook slimme mensen. Trek die uit hun groepje en van het straat, neem die onder je arm mijnheer Salmi. Als je met iemand 5 tot 10 minuten praat weet je toch welk vlees men in de kuip heeft. Die jongeren zullen later dan als voorbeelden tellen. Maar de stelling boven is totaal ongepast. Er zijn ook autochtone jongeren die dat geld nodig hebben om te studeren en moeten die dan extra kosten maken om op verplaatsing te werken? Dus duidelijk om die bezwaren : neen
Mij lijkt het niet slim om dit aldus te communiceren.

Wat bvb als er voor de bvb 100 vakantiejobs maar 10 " allochtonen " aanmelden? Dan is al die heisa voor niks geweest.
Het omgekeerde geldt natuurlijk ook wanneer er zich maar 10 " autochtonen " aanmelden
Wim Jorissen jr. is niet aan zijn proefstuk toe als 'hond in het kegelspel', maar tot daar nog aan toe.

Hij speelt het hier principieel. Ik ben eerder pragmatisch ingesteld: ik zou een klacht aanvaardbaar vinden als een autochtone jongere zich rechtstreeks benadeeld voelt bij een sollicatie voor deze studentenjobs.

Positieve discriminatie vind ik niet per se slecht: het is een realiteit dat allochtonen vaak achtergesteld worden bij sollicitaties. Een positieve discriminatie kan deze achterstelling rechttrekken. In die zin is het eigenlijk géén discrimatie t.o.v. gelijk wie. Het is een aanpassing van de realiteit. 'Gelijke kansen' heet dat.
Als we nu eens wisten over welke studentenjobs het gaat, dan zouden we misschien gans andere reacties te lezen krijgen!
Sorry mensen. Maar nu voel ik mij aangesproken. Dit item is maandag 25 januari al verschenen in Gazet van Antwerpen. De Standaard heeft het zonder enige schroom opnieuw opgewarmd en gepresenteerd als primeur. Ik zou dat graag rechtgezet zien.
is aangepast in de titel
Wat de situatie ook is en om welke jobs het ook gaat ik vind het niet normaal dat iemand de job niet krijgt omdat hij bruin, zwart of wit is of niet-bruin of niet-zwart of niet-wit is. Het is een beleid van de SPA om de zogenaamd zwakkeren vóór te laten gaan op de sterkeren.
Een persoon die normaal uit de boot zou vallen voor een job omdat hij niet in de markt ligt kan de job krijgen van iemand die nét wel in de markt ligt. Dit steeds ten nadele van de iets minder zwakkeren, wat nog minder eerlijk is.
Iemand die het moeilijk heeft om zich te handhaven en daar dan ook nét in slaagt moet voor SPA zijn kans geven aan de nóg zwakkeren.
Het moet mi gedaan zijn met om het even welke bevolkingsgroep te betuttelen of te patronaliseren, dit gaat steeds ten koste van anderen. Diegenen die uit de boot vallen omdat ze niet in de markt liggen moeten zich aanpassen om weer in de markt te liggen.
Pas als bewezen wordt dat ze écht worden benadeeld moet dit worden rechtgezet.
In bijna elk bedrijf dat ik ken, krijgen kinderen van werknemers voorrang op een een vakantiejob.
Dus de helft van kinderen van werknemers aan het stad krijgen die kans nu niet meer.

En er werken ondertussen toch al meerdere allochtone aan het stad? Zowel arbeider als bediende.
Ze kregen dan toch al evenveel kansen als hun niet allochtone collega?
Peter, ik begrijp de grieven van Sven maar ik heb dat toevalling gelezen in De Standaard omdat ik die alle dagen lees en ik maar af en toe de GVA lees. Ik vind dat de kranten dat probleem onder hun maar moeten oplossen, enfin uw aanpassing blijft nu staan en wie daar iets op tegen heeft moet het maar zeggen.
Eigenlijk heb je gelijk Lieven. Ik heb het ook enkel uit de Standaard.
Als iedereen gelijk zou moeten behandeld worden, dan mogen de studentenjobs van de stad ook niet meer in eerste instantie gegeven worden aan kinderen van ambtenaren. Zo'n voorkeur is evengoed een maatregel die bedenkingen kan inbouwen.
Of de 50% nu een goei aantal is, dat betwijfel ik. Maar ik vind het wel een goede zaak dat een stad een signaal durft te geven dat ze het belangrijk vinden dat allochtone jongeren mee arbeidskansen wil geven. Dat dit dan al positieve discriminatie is, vind ik nogal vergezocht. (Twee bewonerskaarten per Mechels gezin is ook positieve discriminatie...) We kunnen maar hopen dat privebedrijven ook meer aandacht hebben voor kwetsbare doelgroepen. Het mooie voorbeeld van de stad kan hen hierin zeker helpen.
Het signaal zou pas sterk zijn als de stad ALLE kansarmen een betere arbeidskans zou geven. Ook onder de Mechelse bevolking heerst er heel wat kansarmoede.
Als die positieve discriminatie inhoudt dat bij 2 evenwaardige kandidaten de voorkeur wordt gegeven aan de "allochtoon" dan is er niks mis mee. Dit is ook de filosofie in het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid. Maar bij het instellen van quota "tout court" heb ik bedenkingen. Misschien kan Ali hier een beetje duidelijkheid over brengen.
Ik kan me vinden in de stelling van Walter.
Iedereen die me een beetje kent, wéét dat ik sterk voor gelijke kansen ben, en dat ik onze 'allochtone' Mechelse gemeenschap een warm hart toedraag.
Ik pleit graag voor een warme, sociale samenleving met aandacht voor kansarmen.
(allochtoon of autochtoon of wat dan ook...).
Ook bij mij op de werkvloer heb ik een tof contact met werknemers van allochtone afkomst. En daar wil ik best moeite voor doen om dit goeie contact te versterken.
En...
ondanks al dit, ben ik persoonlijk niet te vinden voor deze 'positieve discriminatie'.
Ik denk niet dat dit de goeie methode is om de lat proberen gelijk te leggen.
50 % ? nee, dit kan niet. Met alle sympathie voor de edele achterliggende gedachten.
Bovendien zet dit bij een aantal mensen kwaad bloed, en zet men bevolkingsgroepen ongewild tegen mekaar op.
(ik hoor niet erg fraaie reacties op dit voorstel van Salmi... )
Enne, dat kan de bedoeling toch niet zijn...
Sorry.
Ik hoop dat deze reactie in de juiste context wordt gelezen... maar wie me een beetje kent, zal dit wel begrijpen zoals ik het bedoel...
"Mag de Stad Mechelen de helft van de stedelijke studentenjobs voorbehouden voor allochtone jongeren ?"

De helft, dat is 50 pct...
Dus blijft de vraag :
Hoeveel percent allochtonen zijn er eigenlijk in Mechelen ?
Op deze blog is er duidelijk een niet proportioneel overaanbod van autochtonen ...
Ze zijn er wel hoor - ze lezen, en bloggen ook af en toe; en da's mooi zo.
(al is het soms nog wat weinig - zoals, tussen haakjes, ook vrouwen een beetje ondervertegenwoordigd zijn... )
Ik zou graag ook eens reacties van hen horen over dit voorstel, want ik kan niet geloven dat ze het er ook allemaal mee eens zijn...
Dus vrienden autochtonen (sorry, ik vind het persoonlijk een 'lelijk' woord): laat er ons eens op een serene en opbouwende manier over verder bloggen...
Zijn er misschien andere voorstellen om een beter en rechtvaardiger samenleven te bewerkstelligen?
@ Jans : Het klinkt misschien oubollig. Maar als iedereen een beetje normaal doet, dan is dat al gek genoeg...
Heren, als iemand met jullie werk gaat lopen, zouden jullie dat ook niet leuk vinden. Maar in zo'n gevoel zou het van Sven zijn kant van weinig beroepsernst/eer getuigen om zijn werk niet op te eisen. Juist is juist.
Zou het niet kunnen Franske, dat beide kranten de mosterd gehaald hebben bij persagentschap Belga zoals DSO vermeldt?
Niemand heeft gelijke kansen, iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Als er onvoldoende kansen zijn om dit menswaardig bestaan te verzekeren dan is het de taak van de overheid om in te grijpen. Niet door de statistieken aan te passen naar wat wenselijk is of door de zaken te forceren ten nadele van anderen. neen na de EXCUUS TRUUS krijgen we nu ALI ALIBI. De overheid moet ingrijpen door de kansen te verhogen en dit begint in de opvoeding en de opleiding. Niet iedereen kan ingenieur of schrijver of loodgieter worden, elk persoon is verschillend van bij de geboorte, ieder heeft andere gaven en kwaliteiten wat hem/haar uniek maakt. 't Is wat je ermee doet, dáár moet op in gespeeld worden.
En weer, die kansen worden niet verhoogd door betere punten te geven of die zwakkeren op de eerste rij te zetten maar door te zorgen dat ze beter presteren door intensievere individuele opvolging of een meer aangepaste opleidingsvorm.
Zomaar een gedachte die bij me opkomt: zou Wim Jorissen òòk klacht ingediend hebben als de stad 50 % van de studentenjobs zou reserveren voor pakweg volbloed-Mechelaars? Wedden van niet...
Voor wie kort van geheugen is:
Wim Jorissen:

Een ex Volksunie-man (hij was trouwens een van de stichters van de partij) die aan de basis ligt van de oprichting van de VMO als ordedienst annex knokploeg van de toenmalige VU en tevens jarenlang pleitbezorger van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. André Vlerick, de founding father van de gerenommeerde business school die zijn naam draagt en ooit minister van financiën en ondervoorzitter van de toenmalige Kredietbank, de voorloper van de huidige KBC, was het racistische apartheidsregime ook genegen; om maar te zeggen dat niet enkel de malloten van de VMO maar ook heel wat notoire leden van het Vlaamse establishment destijds sympathiseerden het blanke minderheidsregime van Zuid-Afrika.
@rakker:
Correct blijven, hé. De Wim Jorissen waar u het over hebt, is de vader van de huidige. Jorissen senior, inderdaad één van de founding fathers van de VU, overleed in '82.
Ik vermoed wel dat Jorissen junior het ideeëngoed van zijn vader genegen is.
Het gaat er mij hier niet om wie dit voor de rechter brengt maar of de beslissing van de Stad mechelen eerlijk is en of er geen betere oplossingen zijn, als er al een oplossing moet zijn want 'dont fix what aint broken'.
Het is vrij goedkoop om wanneer een idee dat je niet zint te goed is om af te breken, je dan maar de persoon afkraakt die het geopperd heeft.
Lijkt mij sterk naar politiek gemanipuleer te ruiken.
Een voorbeeld om even in rakkers gedachtengang mee te gaan:
Het idee van brandstof uit koolzaad is volop in uitvoering nochtans was het Hitler die het onderzoek liet uitvoeren uit gebrek aan brandstof voor zijn oorlog? Was Hitler daarom een goed mens neen, dát idee was goed.

En meteen is er een trigger-boewoord gevallen.
@lieven.
Jij verwoordt wat ik niet zo mooi
kon zeggen.Intensieve persoonlijke begeleiding en aangepaste opleidingsvorm is misschien de sleutel tot geluk.En dan
moeten we niet telkens optornen tegen frustraties en complexen.
@lieven;
Inderdaad, maar ik vermoed dat Jorissen ook politieke bijbedoelingen heeft met zijn klacht.
Overigens heb ik supra mijn mening over deze zaak al geformuleerd.
koendv gelieve te preciseren welke politieke bedoelingen u aan Wim Jorissen denkt te moeten toeschrijven.
De stad heeft zich vergaloppeerd met die quota en had beter gezwegen want inderdaad ook positieve discriminatie is discriminatie en dus onaanvaardbaar.
En "rakker" ge moet weten waarover ge zevert hé!
Laat het ons een beetje objectief houden.
Mijn standpunt blijft ongewijzigd zoals ik het hierboven formuleerde.
Ik pleit steeds voor een sociale, warme samenleving - waar iedereen zijn plaats heeft - autochtonen, allochtonen, rijkbedeelden en kansarmen.
Dat staat als een paal boven water.
Het enige waar ik wat moeite mee heb, is met de positieve discriminatie.
Dit helpt deze bedoelde bevolkingsgroep geen millimeter vooruit.
We moeten afstappen van de 'Wij' tegen 'Zij' mentaliteit.
We zijn ALLEN Mechelaars, en dienen op dezelfde eerlijke en correcte manier te worden beoordeeld en behandeld.
Niet meer, niet minder.
En kansarmoede help je niet vooruit met een voorstel als dit van Salmi.
Enfin, dit is mijn mening.
En dit zeg ik met volle overtuiging en sociaalvoelendheid voor m'n Mechelse 'buur' met allochtone roots, die ik een heel warm hart toedraag.

En verder: het maakt me niet uit of ene Wim Jorissen de kat de bel heeft aangebonden, of een ander Janneke of Mieke...
Het gaat om het principe.
Ook zonder Jorissen kwam ik tot diezelfde conclusie.
(trouwens ik loop niet achter diens vaandel, of deel zijn ideeëngoed - dat ik onvoldoende ken om er een uitgesproken oordeel over te vellen, niet).
Mijn mening wordt gevormd uit wat ik zélf aanvoel als niet correct en betuttelend..., los van partijpolitieke of ideologische standpunten.
Emancipatie van kansarmen dient men niet met zulke maatregelen.
Ik hoop dat alle kansarmen van welke origine ze ook zijn, aan de bak kunnen komen in deze maatschappij, en in deze stad. Maar liefst op een andere manier...
(onderwijs - kansen voor jongens én meisjes, aanwezigheid in jeugdwegingen - er kunnen én mogen verantwoordelijkheden in opnemen; deelname aan inspraakorganen op de werkvloer, in de politiek, in buurtcomités.... enz, enz... Dit is een traag groeiproces, maar het biedt wél kansen voor toekomst... Leer mensen opkomen voor zichzelf - leer ze geloven in eigen kunnen... Een maatschappij kan en moet hierbij ondersteunend werken. Maar leer mensen op eigen benen te staan. Geef ze vertrouwen en groeikansen.
Dit is véél duurzamer dan voorstellen (hoe goedbedoeld misschien ook) als dit van Ali Salmi. Sorry Ali.
Ik blijf erbij dat het niet slim was om dat idee aldus naar de pers te communiceren.
Had men gewoon de vacatures opengesteld voor iedereen en afgewacht hoeveel allochtonen, autochtonen, meisjes, jongens enz. er op af kwamen.

Wat als er maar 20 allochtonen kandidaat zijn,? waar zit je dan met je 50%..
Ik zie een kern van waarheid in de analyse van Jan. Zolang men individuen meteen als groep behandelt wordt er een wij/zij tegenstelling gekreeerd. En dat help integratie geen mm vooruit.
50 percent van de jobs voor allochtonen jongeren...
En zal van die 50 pct ook nog eens 50 pct allochtone meisjes zijn ?
@gimycko: schitterende vraag! ze stellen is ze beantwoorden...
Het feit dat Ali Salmi dit voorstel brengt, doet me vermoeden dat allochtonen blijkbaar ondervertegenwoordigd zijn onder de jobstudenten. Vooraleer maatregelen te nemen moeten we ons misschien eerst de vraag stellen hoe dat komt.
- Is het uitsluiting?
- Vinden ze de weg niet naar een job?
- Interesseert het hen niet?
- Hebben ze andere bijverdiensten?
- Zijn ze op vakantie in hun thuisland?
- Mogelijke andere redenen?
Wat de redenen ook mogen zijn, een 50%-regel invoeren lijkt me niet de beste oplossing.
Als blijkt dat allochtonen effectief interesse hebben in een vakantiejob en ze het moeilijk hebben om in het circuit te stappen, dan zou ik het zelf eerder anders aanpakken.
Niet alle jongeren (allochtoon of niet) weten hoe ze hieraan moeten beginnen. Niet iedereen heeft hiervoor ook de ondersteuning van thuis. Niet iedereen heeft een kennis of familielid in wiens bedrijf men op zoek is naar jobstudenten. Is het niet zinvoller om dan voor een voorziening te zorgen, eventueel binnen de jeugddienst, die jongeren die een vakantiejob willen, maar begeleiding nodig hebben kan helpen? Zij kunnen een antwoord bieden op vragen zoals:
- Waar solliciteer je?
- Hoe solliciteer ik?
- Werk ik via een interimbureau?
- Waar vind ik vacatures?
- Wat zeg of schrijf ik?
- Welke soort werk kan ik doen?
- ...
Al deze vaardigheden zijn enorm nuttig bij de latere zoektocht naar werk en deze werkwijze heeft niks met positieve discriminatie te maken.

Tot daar een vrouwelijke mening :-)
Los van het welles - nietes spel van wie nu gelijk heeft of niet toch even stellen dat ik het heen en weer krijg van quota. Men kan zich eerst en vooral de vraag stellen of iemand, allochtoon of autochtoon, wel geïnteresseerd is in een vakantiejob. M.a.w. laat iedereen die een vakantiejob echt wil doen en dus iets wil bijleren en tegelijkertijd geld verdienen zich aanmelden. Zet daar in godsnaam toch geen cijfers op.
Hetzelfde geldt voor de quota van vrouwelijke werknemers, bedrijfsleiders, politica en tutti quanti die regelmatig in de media verschijnen. Wie zegt er dat er bijvoorbeeld 50% van de dames in pakweg politiek geïnteresseerd is. Etc... Etc...
Laat iedereen de keuze welke richting je met je leven uit wil. En hoe die percentages liggen dat zal ons toch worst wezen. Amen zou ik zeggen.
@ rudi : In een vakantiejob leer je niet echt iets bij.
Je doet het voor de centen.
Toen ik vakantiejob deed bij de Stadsdiensten (ik was 16) ben ik op het slechte pad geraakt...
Met de Grondwerkers van t Stad heb ik mijn eerste echte pint gedronken (Het was op het kruispunt van Rijmenam na een dag "labeur" in Weynishof...)
Ik ben het niet eens met Gymicko: "In een vakantiejob leer je niet echt iets bij.
Je doet het voor de centen.".

Als je niets wil bijleren op een vakantiejob, dan heeft hij overschot van gelijk, maar in het andere geval zijn er heel wat mogelijke manieren om een eerst bedrijfervaring op te doen !
@ Peter : De eerste dag van die vakantiejob kregen we een jobke op den Hombeeksesteenweg. Er moest een leiding gelegd worden van een huis naar de straat toe. Het was rond 8 uur s morgens dat we op de Steenweg waren en een van die "mannen van 't Stad" zei dat hij eens lekker de buurt ging wakker maken. Hij haalde een soort drilboor uit zo een (toen) grijze camionette en drilde met een hels lawaai een stuk van de Steenweg open. Dus, veel leren was er niet bij maar zulke dingen maak je nooit meer mee. Die maand staat me wel in mijn geheugen gegrifd...
@jans : ik volg je in je standpunt, Jan.
Verplichte aanwervingen dragen niet bij tot een betere verstandhouding en zijn allerminst een oplossing, integendeel.
De enige manier om elkaar te leren kennen en te verstaan, is dialoog.
De bron is wel degelijk GvA: cfr artikel van 25 juni. De Standaard is er pas deze week mee gekomen. Duidelijker kan niet denk ik. Belga is er pas opgesprongen nadat het in het nationaal nieuws is gekomen. Te laat dus...
@oud-journalist: Hoe kan jij nu weten wat de Standaard als bron gebruikt heeft? Ze hebben het misschien op Belga gezien en nadien een artikel over geschreven.
@ Jan Goovaerts : Om elkaar te leren kennen is er niet enkel dialoog, je kunt de Waarheid ook leren kennen door erover te lezen : In Boeken, Kranten, Magazines (Knack en/of Elsevier) en je vindt ook heel veel informatie aangaande op het Internet...

Gewoon effe googlen...
@gimycko,niet alles wat geschreven is is daarom juist
@oud-journalist en sven gva het lijkt correct Sven heeft op 25/06 een stuk hierover geschreven. Het latere van 11/07 is een copij van Belga.
ik pas de links in de header effe aan.
De autochtone kiezer zal deze flagrante POSITIEVE discriminatie electoraal kunnen wreken tegenover deze PoCo-partijen in 2009 ,verkiezingen
voor de Vlaamse deelregering. Wat zou er in 2009 dan nog overblijven van de bijna gesloten "open" VLD , SPallochtoon
der loftsocialistische partijbonzen,
gifGROEN! en andere gauchistische partijtjes ?
Dient een autochtoon student dan eerst onder de zonnebank te gaan liggen om te kunnen genieten van deze verdraaide
(on)gelijke kansen politiek ? Heeft Paars nog niet genoeg electoraal rammel gekregen op 10 juni, dat ze nog een tweede fatale electorale pandoering willen in 2009 ? Ze zullen ze krijgen en meer dan hun links gat lief is !
@koendv , weet gij dan niet dat discriminatie een wetsovertreding is, OOK positieve discriminatie vaan allochtonen want daardoor krijgen uiteraard autochtonen minder kansen : discriminatie op basis van (autochtone) origine !
@walter, wat u voorstelt is discriminatie op basis van origine, toch ?
@Dirk : je zou beter een beetje moeite doen om jezelf te integreren in de maatschappij.
De meeste extreem-rechtsen zijn zo egocentrisch ingesteld, dat ze blindelings alles slikken wat hun opperhoofden vertellen.
De opperhoofden zijn zo slim om alleen maar te zeggen wat hun domme klojo's willen horen.
Net als bij de autochtonen zijn er ook bij de allochtonen goeie lieden en slechte lieden, maar met oogkleppen op zie je dat niet.
In plaats van te zeveren over die paar jobstudenten, die aan de stad worden tewerk gesteld, zou het hier beter is gaan over de entente florale. Of beter gezegd hoe schandalig het gesteld is met veel groenperkjes. Als ze voor het onderhoud jobstudenten aannemen, heeft elke jongere werk in de zomer
@Alberto, alstublieft, niet te persoonlijk gaan worden he. Het draagt niets bij aan de discussie/bespreking wanneer we iemand uitschelden. Je kan een gedacht hebben over het voorstel en dit ook onverbloemd, zij het niet kwetsend aan de man brengen, daar heeft niemand iets op tegen. Heeft iemand een totaal andere mening dan kan je die ook weerleggen zonder schelden.
Groeten en no hard feelings jang,
@lieven
op zich klopt je recatie, maar als er iemand met termen zoals "gesloten "open" VLD , SPallochtoon der loftsocialistische partijbonzen,gifGROEN! en andere gauchistische partijtjes" smijt, is het niet van die aard om dit te zomaar te negeren. Dat is evengoed uitschelden. Alhoewel zo'n commentaren helemaal doodzwijgen mss nog de beste oplossing is.
@johan:
Inderdaad, doodzwijgen.
DVD geniet alleen maar van de aandacht die hij krijgt. DVD is een notoir schrijver en poster op allerhande forums en internetrubrieken.

Niet op reageren! 't Is de moeite niet waard.
'k zou eigelijk ook eens graag mijn mening zeggen, maar ik maak uit de reactie van sommige schrijvers op dat democratie en vrije meningsuiting blijkbaar een links voorrecht is, dus zal 'k weer maar zwijgen zoals dat ons als gewone werkmensen al eeuwen door iedereen en nog wat opgedrongen wordt. Tof land met toffe mensen waar we leven. Dus 'k zwijg.
Goe gezei "armani"