Begroting en investeringen

met categorie:  
(bron Het Nieuwsblad - Radio Reflex - GVA)

Mechelen betaalt dit jaar maandelijks ruim 15 miljoen euro aan schulden af. Dat is 13,04 procent van de totale uitgaven. In de meerjarenplanning is erin voorzien dat de maandelijkse afbetaling tegen 2010 stijgt tot 18 miljoen euro of 15 procent.

,,Dat is een normaal cijfer'', meent burgemeester Bart Somers. ,,We horen daarmee tot de middenmoot van de centrumsteden.''
(...)

Het totaalbedrag aan uitgaven bedraagt voor dit jaar 118.820.625 euro. Bijna 44 miljoen euro gaat naar personeel, ruim 24 miljoen zijn werkingskosten (onder meer energiekosten). De dotaties aan ocmw en politie zijn vastgelegd op respectievelijk bijna 20 miljoen en bijna 16 miljoen euro.

Aan ontvangstenzijde staat voor dit jaar 104.692.322 euro ingeschreven. Bijna 25 miljoen euro komt van belasting op de onroerende voorheffing, de zogeheten opcentiemen. Afgerond 20,5 miljoen euro komt uit de aanvullende personenbelasting.

Vanaf volgend jaar zullen de inkomsten uit personenbelasting minder zijn, want nu al besliste het bestuur om de belastingen te herschikken en de aanvullende personenbelasting terug te brengen van 7,8 naar 7,4 procent.
Het bestuur heeft een heel pak investeringen in infrastructuurwerken ingeschreven in haar begroting. Een overzicht:

Herinrichting Leest Dorp: 770.000 euro
Heraanleg Landbouwstraat: 1,4 miljoen euro
Heraanleg Platte Beekstraat (Nekkerspoel): 525.000 euro
Renovatie oud gemeentehuis + school Muizen: 368.000 euro
Renovatie oud gemeentehuis Walem: 77.000 euro
Buurtparking Hamerstraat: 300.000 euro
Reserve voor nog niet aangeduide buurtparkings: 500.000 euro
Heraanleg Keldermansvest: 500.000 euro
Voetpadenprogramma (heraanleg + vernieuwing): 1,2 miljoen euro
Heraanleg fietspaden en inrichting zone 30: 850.000 euro
Verbetering schoolomgevingen: 250.000 euro
Heraanleg Sint-Katelijnestraat: 1,2 miljoen euro
Riolering en heraanleg Zoutwerf: 750.000 euro
Verdere aanleg Dijlepad: 1,4 miljoen euro (waarvan 715.000 euro subsidies)
Heraanleg Ziekenliedenstraat: 310.000 euro
Herstelling Kraanbrug: 230.000 euro
Aanleg plein cultuurcentrum: 360.000 euro


We bekijken een aantal budgetten en initiatieven even van korter bij:

Binnen de begroting – volgens het nieuwe gemeentedecreet “budget” – heeft de stad Mechelen een schuld van 172 miljoen euro, zijnde een verhoging met 20 miljoen. “Voor mij mag de stad de schuld nog 272 miljoen worden, als we ze maar kunnen terug betalen. We investeren voor de Mechelaars.” aldus schepen van financiën Leo Stevens.
Deze verhoogde schuld moet men niet dramatiseren zegt het stadsbestuur. "Een gemiddeld gezin heeft, voor de afbetaling van een woning bijvoorbeeld, een schuld van ongeveer 30 à 40% van het inkomen, wij slechts 15%! Trouwens, tevergelijken met andere centrumsteden" gaat Stevens overtuigend verder.

Van 2006 naar 2008 stijgen de personeelsuitgaven met bijna 4 miljoen euro. Eén vierde van deze verhoging gaat naar aanwervingen om de stadsdiensten sneller te laten werken, zoals op de bouwdienst bijvoorbeeld. De andere ¾ omvat de baremische vergoedingen voor het personeel.

Lokale Politie

Zoals we hiervoor reeds aanhaalden gaat er een groot deel van de middelen naar de Lokale Politie van Mechelen. De 343 personeelsleden ; 276 operationele politiemensen, 62 burgers en 5 militairen in dienst bij de politiezone, ontvangen in totaal zo’n 22 miljoen euro. Hierin zijn de 7 miljoen van de federale overheid inbegrepen. Korpschef Rony Vandaele en co zal de middelen onder meer gebruiken het renoveren van het onthaal in het huidige commissariaat, dat hoogdringend klantvriendelijker en aangenamer moet worden. (400.000 euro) Aankoop van nieuwe politievoertuigen ; twee auto’s worden vervangen, drie nieuwe interventievoertuigen komen erbij, evenals twee ‘ordedienst-voertuigen’. (338.000 euro) Verder zal men dynamische 30 km-borden aanschaffen om het verkeer in de schoolomgevingen op gepaste tijdstippen duidelijk te maken hun snelheid aan te passen. Het huidige cameranetwerk zal men uitbreiden, hier komt er een verdubbeling van het aantal camera’s. Van 12 naar 24.

Stadsreserves

“Zoals het een goede huisvader behoort heeft ook de stad reserves”. De spaarpotje van onze Dijlestad bedraagt ongeveer 7,5 miljoen euro. “Het betreft een buffer die de stad heeft” vult schepen Leo Stevens aan. Dit bedrag werd opgesplitst in een gewoon en buitengewoon reservefonds (respectievelijk bijna 4 en 2,5 miljoen euro), een reservefonds pensioenen en een reserve voor allerlei voorzieningen.

Straten en pleinen

Schepen van openbare werken Greet Geypen heeft een waslijst aan initiatieven die het de Maneblussers aangenaam moeten maken in de stad. Zowel het centrum als de wijken en dorpen komen aan hun trekken.

- Leest : heraanleg van het dorp 770.000 en de voetgangersbrug 25.000 euro
- Mechele-Zuid : heraanleg van de Landbouwstraat (1.400.000) en Auwegemvaart (150.000)
- Nekkerspoel : 525.000 euro voor de aanleg van de Plattebeekstraat, wat een ontsluiting voor de wijk Nekkerspoel betekent.
- Muizen en Walem : renovatie van de oude gemeentehuizen en in Muizen ook nog deze van het voormalige schoolgebouw (respectievelijk 368.000 en 77.000 euro)
- Tervuursesteenweg : 328.000 euro voor ‘Aboittoir Fermée’ en 15.000 euro voor de renovatie van de gevel van het bowlinggebouw nabij de Colomabrug.
- Arsenaal : voor de parking in de Hamerstraat werd 300.000 euro voorzien
- Mechelen-Noord : krijgt 500.000 euro voor de heraanleg van diverse straten.

In het stadscentrum werden volgende investeringen voorzien, in vele gevallen met een hoog percentage aan subsidies :

Heraanleg van de Sint-Katelijnestraat (1.200.000), Zoutwerf (750.000), Ziekenliedenstraat (310.000), restauratie van de Kraanbrug (230.000) en verdere afwerking van het Dijlepad (1.400.000). Verder noteren we ook nog de inrichting van de tuin aan de Karmelietenstraat (275.000), het nieuwe stadsplein aan het Cultuurcentrum (336.000) en de plaatsing van toeristische infoborden (50.000)

Verder werden er nog “losse budgetten” weerhouden voor : ‘buurtparkings’ in de rand (500.000), verkeersremmers – onder andere in Hombeek (200.000), werken extra muros (262.000)

Zwakke weggebruikers

De zwakke weggebruikers worden in de plannen van de stedelijke overheid niet uit het oog verloren. Zo liggen de volgende plannen op tafel.

Het voetpadenprogramma wordt verdergezet (1.200.000), fietspaden en zone 30-gebieden (850.000) en het veiliger maken van de schoolomgevingen (250.000)

Cultureel evenement

Met het oog om op regelmatige basis een groot cultureel evenement te organiseren in de stad, zal men in 2009 – “Mechelen, 450 jaar aartsbisschoppelijke stad” - van start gaan met de restauratie van een aantal historische kerken in de binnenstad. Volgende budgetten worden voorzien : Sint-Janskerk (2.180.000), Begijnhofkerk (36.000) en de Hanswijkbasiliek (181.000)

Openbaar domein

Tijdens de komende bestuursperiode zal men ook aanzienlijke inspanningen leveren met als doel het ‘openbaar domein’ op te waarderen. Zo zullen er in 2007 ruim 300 bloembakken, voor een bedrag van 278.000 euro, komen. “We willen naar uniforme straten met éénzelfde bebloeming” volgens schepen Greet Geypen.

Verder op de to do-lijst : nieuw straatmeubilair (50.000) en bijkomende fietsstallingen (52.000).

Perron M

Iets meer dan een jaar na de opening is er een fikse injectie voor de fuifzaal aan het Douaneplein voorzien. Ruim 200.000 euro voor ; graffiti op de buitengevel, inrichting van kleedkamers en de ‘buitenaanleg’.

Speelpleintjes en Tivoli

Voor de aanleg van speelpleintjes in de stad heeft de nieuwe coalitie volgend jaar 89.000 euro voorzien, terwijl men 90.000 euro in de vernieuwing van de kinderboerderij in Tivolipark gaat pompen.

Onderwijs en kinderopvang

De komende jaren zal men bijzondere inspanningen leveren voor het onderwijs en de kinderopvang in de Dijlestad. “Een grotere regisseursrol voor de stad om meer zicht te krijgen op onze schoolgaande jeugd” aldus schepen voor onderwijs Caroline Gennez. De SP.a-politica zet ook de kinderopvang bovenaan, “zeer belangrijk voor een stad in groei”. “Hier is een inhaalbeweging nodig. Want hier waren we de afgelopen jaren zeker niet de beste leerling van de klas” gaat Gennez gevat verder.

Woonmonitor

Mechelen wil haar opdracht in het woonbeleid ten volle opnemen. Hierbij zal men planmatig te werk gaan, opdat men de ‘juiste’ strategische keuzes kan maken. De ‘woonmonitor’ zal het voorziene stappenplan in beeld brengen :

1. analyse van de bestaande toestand
2. visie en vertaling in doelstellingen
3. actieprogramma
4. evaluatie en bijsturing

Sfeerverlichting

In 2005-2006 werden door Atelier Roland Jéol voorstellen uitgewerkt voor de verlichting van de gevels van onder meer de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Het postgebouw en stadhuis kwamen ook reeds aan bod. Nu wordt er 250.000 euro voorzien voor de verlichting van de Sint-Romboutskathedraal.
De moeite precies
Hey Peter,

Ik ben vandaag speciaal alle kranten gaan kopen omdat ik gisteren al op RTV had gezien dat de begroting was voorgesteld. De kranten gaan meestal dieper. Je moet zeker Gazet van Antwerpen gaan kopen. Daar brengen ze vandaag bijna 3 (!) volle bladzijden over de begroting. Echt de moeite en interessant dat budget 2007, zoals het vanaf heden blijkbaar officieel heet
Kan er iemand checken of dit artikel van het Nieuwsblad wel klopt ?
Ik vind maandelijks ruim 15 miljoen euro aan schulden afbetalen wel erg veel.
Peter, goed gezien. Het moet natuurlijk
JAARLIJKS zijn. We zouden anders met de
overschot niet ver lopen!
En de 15% van financieschepen Stevens zou niet meer kloppen...
1 kleine opmerking: Voor de verlichting stapt men naar Roland Jéol, een fransman uit Lyon.
Ah bon, is er écht iemand die daadwerkelijk ervan overtuigd is dat er in Mechelen en omstreken niemand, maar dan ook echt niemand te vinden is die genoeg talent heeft om een gebouw te verlichten?