Jef Denyn ... een veelzijdig man.

met categorie:  
Jef aan de tafelJef Denyn. Wie heeft er ooit gehoord van deze man ? Een Mechelaar van nature, maar een wereldburger in hart en nieren. En vooral ... een zeer veelzijdig man. Een zeer fotogenieke kop, die zoals zal blijken graag een Mechels biertje lustte en graag pijp rookte.

Maar hij was vooral zeer veelzijdig: een muzikant, een ingenieur, een ondernemer en niet te vergeten een marketeer. Zijn product ? De Beiaard !
Hij werd geboren op 19 maart 1862 in Mechelen als zoon van de toenmalige stadsbeiaardier, handelaar in wijnen en likeuren Pieter Antoon Adolf De Nijn. De beiaardmuziek was op die moment echter niet erg populair, maar daar zou verandering in komen.

Hij zou ingenieur worden, toen een zware slag de familie trof. Vader Denyn, die al jaren klokkenist was viel ziek en hij werd blind. De handelszaak thuis eiste een nieuw hoofd en de toren een nieuwe beiaardier. Als oudste zoon kreeg Jef deze dubbele last op zijn jeugdige schouders.

Hij was nog tamelijk onervaren in het beieren ... Hij speelde fatsoenlijk klavier, maar nood breekt wet: zijn proef als klokkenist werd afgelegd; Jef verzaakte aan de universitaire studies, ... en hij volgde in 1887 (op 25-jarige leeftijd) zijn vader op als stadsbeiaardier.

Hij werd echter een groot muzikant en componist. Er bestond nauwelijks beiaardmuziek die specifiek voor dit instrument bedoeld was. Het creëren van een echt beiaardrepertoire was dus een van zijn eerste doelstellingen. De nieuwe muziek zou op professionele manier gedrukt en uitgegeven worden.

Postzegel

Omstreeks 1892 toont hij zijn groot technische kennis en inzicht. Er was in hem een ingenieur verloren gegaan! Hij verbeterde de techniek van het aanslaan van de klokken. Op die manier kon er veel sneller en veel virtuoser op het instrument worden gespeeld. Een revolutie in het bespelen van de beiaard, die navolging kreeg over de hele wereld. Onder meer adviseerde hij dringend om de bestaande broeksystemen te vervangen door tuimelaarsystemen. In Nederland breken de broekse en tuimelaarse twisten uit met de centrale vraag aan welk spel de voorkeur gegeven moet worden. Aan het Vlaamse beweeglijke spel met zijn vele tremolo's dankzij het tuimelaarsysteem of aan de eenvoudige Hollandse speelwijze met het broeksysteem. Die strijd zou tot in de jaren vijftig voortduren waarbij de Vlaamse speelwijze van Jef Denyn tenslotte de overhand kreeg.

Hij begreep ook dat reklame een belangrijk element is om publiek te verzamelen voor zijn concerten. Vanaf 1892 introduceert hij de wekelijkse maandagavondbespelingen die nog steeds plaats vinden. Op verschillende plaatsen, maar vooral in het Straatje zonder Eind in Mechelen verdrong het publiek zich om te luisteren naar de heerlijke klokkenklank. Door zijn talent en bezieling voor zijn instrument, wist Denyn de beiaardkunst (weer) tot echte muziek te maken. Van heinde en verre kwam men luisteren. Men spreekt in die tijd over den begaafden wereldvermaarden klokkenist ...

Hier een getuigenverslag uit die tijd:

De Melaan zag zwart van toehoorders, die ingetogen en muizestil te genieten stonden van de heerlijkheid die door de zoo reine lucht naar beneden kwam gerinkeld. Wij gingen op de arduinen paaltjes eener koetspoort zitten en hadden, op dit oogenblik, onze plaats niet geruild voor een orkestzetel in de grootste opera... Voor ons schuurde het avond-zwarte water der vliet tegen den afgebolsterden muur van een kloostertuin. Verder stak de zigzaglijn van dak en gevelschimmen fantastisch tegen den helderen hemel af, en langsheen den oever wuifde, lui en zwaar als vederbossen, het loover van de lindenrij. Trotsch rees, boven de stad uit, de toren als een reus die geluiden uitstiet uit zijne koperen keel.

Het waren gebeden, met aandrang geduwd uit de ronkende pijpen van een machtig orgel; klachten, beklemming als slepende streken over een weenend cello; uitbundig op-fanfarende triomfgezangen en lichthuppelende tonenreeksen. Het was virtuozenmuziek, de hoogte in sprankelend als een verbluffend vuurwerk met schaterende trillers en snelle apreggio's; het waren breedrustige psalmen, geschraagd door een sobere begeleiding van brommende bassen; het waren droomstille wijsjes, uit overgrootmoeders tijd, teder en gemoedelijk. Het was eenig, het was verukkelijk!

(...)

Jef
Ik ging Jef Denyn vervoegen op de plaats onzer gewone zomermaandaagsche bijeenkomsten, een nauw, typisch herbergje. Daar zat hij, nog wel wat verhit, maar toch vrij monter reeds, gulzig te smakken aan zijn steenen pijp, met een pot schuimenden uitzet voor zich.
Luid klonk er de scherts uit alle hoeken op, en daartusschen dreunde bijwijlen zijn gulle, vettige lach. Rondom ons hing de pijprookwalm als een nevel waar de jolige tronies der drinkgezellen in wegschemerden en voor me zat Denyn, smakelijk te paffen, van tijd tot tijd eens ferm aan zijne pint dobbelen leppend. Hij zat daar, los en onbedwongen, met open, gul gelaat, in zijn element als een visch in het water, en waar eene scherts op hem afvloog, kaatste hij een sappige mop terug. Alleen nog het knakkende, hoekige gebaar, dat zijn zwans onderlijnde, herinnerde er aan dat hij bij de klokken thuis hoorde


Verder was Jef ook een geslaagde ondernemer ! Hij slaagde er door zijn overtuigingskracht in om bankiers te overtuigen in de beiaard te investeren. In 1922 in volle heropbouwingsperiode na de gruwelen van Den Groten Oorlog, deden Amerikanen graag aan ontwikkelingssamenwerking en Jef Denyn, slaagde er in om de Amerikanen Herbert Hoover, John D. Rockefeller Jr. en William Gorham Rice te overtuigen om geld in de nieuwe beiaardschool te stoppen.

Graf1
Nadat Jef Denyn aan het Mechelse station ten val komt, overlijdt hij nog diezelfde dag aan zijn verwondingen 2 oktober 1941. De beiaardwereld bleef verweesd achter. Hij ligt begraven in een schitterend praalgraf op de Stedelijke begraafplaats.


Op 26 juni 1952 werd Jef Denyn vereeuwigd door de Mechelse gemeenteraad door het Jef Denynplein in te voeren voor een gedeelte van de Melaan.

(bronnen: Wikipedia en hier)
(Foto's Beeldbank Mechelen en Peter Meuris)

Ik heb de eer op de Koningin Astidlaan te wonen in de residentie "Jef Denyn".
Van deze wereldburger bezit ik een enorme documentatie.
Ik zal eens een stok in het hoenderhok werpen : Is het nu "Jef Denyn" of "Jef Denijn"?
Laat de reacties maar komen.
Volgens alle informatie / documentatie waarover ik beschik is het Jef Denyn.
Het is Jef Denyn denk ik ...
@Jos: Kan je hier nog wat info over de brave man bijvoegen ... ? Eeuwige dankbaarheid is uw deel ...
Leo Roels, ooit inspecteur-generaal van het vrij onderwijs in lang vervlogen tijden, schrijft in zijn mémoires 'Onder Sint-Rombouts', deze anecdote: rond 1898 - normaalschool...

'(...) Op maandag, van elf tot twaalf, zit meester Denijn voor zijnklavier.
We hebben opzettelijk de ramen op een kier gelaten.
De fijne trillers dringen de klas binnen.
We luisteren naar 'mijn moederspraak', 'Brise des nuits', 'comme à vingt ans', 'Milenka'.
Konden we de leraar maar doen zwijgen!
Ik voel me thuis in de stad van Sint-Rombouts! (...)'

Dit schreef een geboren Antwerpenaar!
En inderdaad: hij schrijft dus wel degelijk: 'Denijn'!
Maar heeft hij het wel bij het rechte eind?
Oude postkaart: Jef Denijn.
Volgens mij is het Denyn.
Waar staat dat praalgraf van Jef Denyn ergens op het kerkhof? Ik ben het nog nooit tegen gekomen.
Naast het graf van de oud-burgemeesters ... Eerder aan de kant van de Vrouwvliet. Op een alleenstaande weide staan er drie graven bij elkaar als ik me niet vergis.
Het graf van mr. Jef Denyn stond vroeger op het oude kerkhof, niet ver van de spoorbaan en blijkbaar heeft men dat dus overgebracht naar het ere-perk op het "nieuwe kerkhof" waar het veel beter tot zijn recht komt.
Toen ik op 11/11 de stok in het hoenderhok wierp i.v.m. de vraag : is het nu 'Jef Denyn' of 'Jef Denijn', had ik er niet bij stil gestaan dat er nog andere mogelijkheden waren o.a. 'Jef De Nyn' of 'Jef De Nijn'.

Hierbij een artikel van 1985 uit de Gazet van Mechelen welke het raadsel oplost.

Is het nu 'Jef Denijn' of 'Jef De Nijn'?

Deel 1.

Vroeger vertelden we reeds hoe onze stadsbeiaardier Jef Denijn op 8 augustus 1892 een traditie startte die sindsdien onafgebroken (met uitzondering van de beide wereldoorlogen) werd verder gezet, nl. de zogenoemde zomerbespelingen op de Sint-Romboutsbeiaard, iedere maandagavond, van begin juni tot half september.
Het allereerste gedrukte beiaardprogramma werd gepubliceerd in 1902. het was volledig Franstalig opgesteld, niettegenstaande het uitgegeven werd 'sous les auspices de l'administration communale'.
Met de schrijfwijze van de naam Denijn moet ongetwijfeld iets gebeurd zijn, wat nu nog vraagtekens oproept.
Wanneer we de oude weekbladen doorpluisden van de beginjaren, viel het ons op dat de naam zowel als De Nijn (in twee woorden) of Denijn (in één woord) werd geschreven. Vader Adolf voerde o.a. publiciteit voor zijn handel in wijnen en likeuren onder de naam Pieter Antoon Adolf De Nijn, echtgenote Weckers, Beenhouwersstraat 7.
En nochtans, bij het overlijden op donderdag 11 januari 1894 wordt hij door gans de pers algemeen vernoemd als A. Denijn. In de Mechelse Courant van maandag 11 juni 1894 vonden we het beiaardprogramma dat die avond zou gespeeld worden door Edward De Nijn, 'broeder van Jozef De Nijn'. Zo staat het er letterlijk.
In die zelfde Courant lezen we begin augustus 1896, dat op zondag 9 augustus een 'buitengewoon koncert op de beiaard' van 10 tot 11 uur 's avonds zal worden gegeven door Jozef Denijn (in één woord)'. De daaropvolgende week brengt die krant een verslag uit van ditzelfde koncert 'dat bij alle Mechelaars eenen bijval zonder weerga genoot, in alle straten, op alle plaatsen eenigzins voor 't aanhoren van 't concert gunstig gekend, bevonden zich talrijke personen die stil onbeweeglijk (!) in verrukking (!) stonden te luisteren naar de prachtige uitvoering. Jef De Nijn (in twee woorden) heeft wederom de buitengewone gaven van zijn onovertroffen talent getoond'.
Deel 2.

De schrijfwijze van de naam wordt dus meer en meer verwarrend en riep vragen op die een afdoend antwoord vereisen. Uiteindelijk raadpleegden we de overlijdens- en geboorteakten van Adolf en Jozef Denijn.
En wat lezen we? ‘De elfden dag der maand january van het jaar achttien honderd vier en negentig, overlijdens-akt van Pieter Antoon Adolf De Nijn, overleden heden ten vier ure des morgens, Beenhouwersstraat 7, handelaar en gepensioneerde stadsbeiaardier’. En wat verder : ‘op de verklaring van Edward De Nijn, student zoon van den overledene…’
Dus onbetwist : De Nijn in twee woorden en telkens zeer duidelijk beginnend met een hoofdletter.
Maar wat dan wel eigenaardig is en opvalt op diezelfde akte, is het feit dat onze Edward De Nijn, die verklaring ondertekend als Edouard Denijn, in één woord.
Op de geboorteakte van de zoon Joseph Guillaume François staat eveneens De Nijn, maar hoe ongelooflijk ook, ditmaal ondertekend door de vader met A. Denijn.
En wanneer nu uiteindelijk onze beroemde stadsbeiaardier sterft op 2 oktober 1941 lezen we nogmaals op de overlijdensakte dat “overleden is te Mechelen ter plaatse hoek Statiestraat en Koning Albertplaats, Jozef Willem Frans (de drie Franstalige voornamen zijn ondertussen vernederlandst) De Nijn, wonende Koningin Astridlaan 131, en zijnde zoon van Adolf De Nijn”.
Er is dus geen twijfel : officieel heette onze beroemde stadsbeiaardier Jozef De Nijn, in twee woorden geschreven. Maar voor de buitenwereld en door een waarschijnlijk verkeerde schrijfwijze die nooit werd verbeterd, werd algemeen Denijn geschreven, zoals hij ten slotte in de herinnering zal blijven voortleven.
Op zijn doodsprentje staat hij inderdaad ook als Jozef Denijn vermeld die ‘Gode ter eere en tot Vlaanderens roem, gehoord werd en geprezen tot aan de grenzen ter aarde. St Rombouts beiaardier en aller torens Meester, die op zijn Hemony-klokken las, en op zijn brieven overdrukte, en in zijn kunst vermaande : Laudate Dominum in cymbalis bene sanontibus’.
We zullen dan ook onze De Nijn maar Denijn blijven noemen.

(F.V.)

Uit de Gazet van Mechelen 03/07/1985.
BEDANKT voor deze reactie !

Heu maar nog een vraagje, waarom hebben we het dan over Denynplein ? Met een y-grecque ?
Op zijn graf staat Denyn ook met een y-greque.

Waren de puntjes op ? Is het manier om je naam iets chiquer te maken ?
Joseph Denijn was de peter van mijn
schoonmoeder Wilhelmina Goovaerts
dochter van W.L.Goovaerts-Decamp
Op het naamkaartje van J.Denijn met de
de gelukwensen staat de naam met ij
echter zonder puntjes op de i.
En de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen is nog steeds de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn', dus met een 'y'... En deze is zeker genoemd naar zijn stichter Jef Denyn.
@ An en al de anderen :

het is wel degelijk "Jef De Nijn" al de rest, naamkaartjes, postkaarten, straatnaamborden, enz... waar men een andere schrijfwijze heeft vermeld, zijn fout. Voor wat dienen officiële akten anders?
@Jos: Je kan gelijk hebben. Officieel. Maar als hij zelf een andere schrijfwijze verkoos, dan had hij er zelf misschien een ander gedacht over ...
Jef Denyn op YouTube (1925):

http://thevandijks.web-log....