Recente reacties

 • Allee, Kareltjes belastingbewind kan dus wat vergeleken worden met onze opeenvolgende regeringen waarbij het  huidige bewind  niet in het minst en zijn onze contreien op het gebied van uitgezogen te worden steeds geweldig verwend geweest.

  Roger Kokken
 • Een dame met klasse. Onder haar bewind werden de eerste "ketters" op de brandstapel gezet en  ze "luisterde" in Den Haag zo'n verbranding "op" met haar gedistingueerde aanwezigheid. Tijdens haar eerste bewindsperiode volgde ze nog de politiek van broer Filips die feitelijk de laatste echte vorst der Nederlanden was en ze voerde zoals Filips een politiek die rekening hield met de belangen van de Nederlandse staten. Na haar demotie door neefje Karel had ze haar les geleerd. Tijdens haar tweede ambtsperiode (1515 -1530) was ze de waardige vertegenwoordigster van een afperser als Karel V en was ze alleen geïnteresseerd in de familiebelangen en niet langer in die van de onderdanen. Ze kocht de keizerskroon voor hem en de Nederlanden waren juist goed genoeg om de enorme afkoopsommen voor die kroon te betalen en belastingen op te hoesten om zijn "Weltpolitik" te financieren zodat hij kon oorlog voeren in Duitsland, Frankrijk, Italië, Tunesië enz. Marguerite d'Autriche deed geen pogingen hem af te remmen. Historici hebben uitgerekend dat de belastingen met  70 % stegen tijdens Karels regering. O.a. in Gent daalde de levensstandaard van de arbeidende klasse tot de helft van twee generaties eerder.  

  janarthurleo
 • Net nog het artikel op canvas gelezen, geleid door Torens a/d dijle op FB.

  In feite kan je van die dame toch best een mini tv serie maken: drie afleveringen of zoiets. Ik vind  haar levensloop en haar invloed op de geschiedenis niet zo onbelangrijk.

  Ik denk met veel plezier terug aan het optreden van Zefiro Torna in het gerechshof ter gelegenheid van Mechelen, stad in vrouwenhanden, met heuse papegaai!

   

   

  malenie
 • "In Mèchele is toch noet niks te doon!"

  jevara
 • Als kinderen uit de drankgelegenheden allerhande aan het Stationsplein, hadden we verschillende speelterreinen waarop we ons konden uitleven. Eén daarvan was de aardeweg langs de Vaartdijk. Aan die hobbelige oeverweg van het kanaal paalde het gebouw van "Het Zegel". Daar werden de Belgische postzegels gedrukt en ook alle soorten rantsoeneringszegels van tijdens en na WO II.

  Op een mooie zomerdag hadden ze in die drukkerij de vuilnisbakken buiitengezet op de Vaartdijk. Die waren propvol gestopt met alle mogelijke resterende vellen van die zegeltjes. Waarde hadden ze toch niet meer. Zowel niet als zegel dan als verzamelobject. Het waren er teveel om er een antiquiteit van te maken. We vermaakten ons die voormiddag om die vellen gegomd papier, overal waar ze maar wilden kleven, op te plakken. Het was eens iets anders dan dan de zoveelste voetbalmatch op de kasseien van de Van Kerckhovenstraat.

  jevara

 • Ik heb het niet speciaal opgezocht maar ik meen me te herinneren dat de vleesrantsoenering in januari 1948 verdween. Zuivelproducten en tekstiel waren einde mei 1948 niet langer op de bon. Alleen alle nodige dingen voor brood en taarten bleven nog tot einde 48 begin 49 op de bon. Ik herinner me ook nog de vrolijkheid bij de familie toen in 1954 de mededeling kwam dat de rantsoenering was afgeschaft bij de grote overwinnaar; "den Engelsman" zoals de Mechelaars toen zeiden.

  janarthurleo
 • 223000 LED"s

  Waar is de tijd dat de stadarbeiders de lampekes één voor één moesten indraaien.

  marcanne
 • Ik herinner me dat bij een autorondrit in de jaren '80 we Joegeslavië doorkruisten. We dienden daar aan de grens benzinebons aan te schaffen.

  marcanne
 • Ik kan mij niets voorstellen bij de waarde ' 5 ', was dat veel of was dat weinig? Wat Janarthurleo zegt over bons voor de kleinhandel of distribiteurs, is een uitleg die zeer plausibel is. Als je niet over een kolenkelder beschikt is een bon voor 200 kilo kolen niet uit te leggen. Net zoals in de jaren vijftig gingen die mensen een zakje kolen van 10 kg kopen.

  Wat de gevel van het postgebouw betreft, misshien gebruikte men een bestaande postzegelcliché uit of vóór WO I? 

  Luc
 • Een van mijn verste herinneringen is dat ik met mijn moeder aan het trapje van het Busleydemuseum (?) aanschoof voor rantsoeneringsbonnetjes.  Vermits ik het mij nog herinner, was het wellicht al na de oorlog, ik vermoed eind 1946 of misschien nog later??  Janarthurleo weet wellicht tot wanneer die zegeltjes werden uitgereikt.

  Merkwaardig dat de zegels van 1943 de oude gevel van het postgebouw tonen alhoewel die rond 1907 werd verbouwd tot de trapgevel zoals we hem nu nog kennen.

  Roger Kokken
 • De aanmaakt en de verdeling van de bonnenkaarten waren taken voor de gemeente. Die was ook verantwoordelijk voor de distributie van de schaarse voedings- en andere producten die de stadsdiensten leverden aan de winkeliers waarbij iedereen zich verplicht moest inschrijven. Iedere gemeente maakte ook eigen bonnen aan voor sommige producten. In Mechelen huisde de dienst voor Voedselvoorziening en Rantsoenering in de danszaal Magic in de Goswin de Stassartstraat. De Mechelse oorlogsburgemeester Baeck (VNV) deed er met schone en vuile middelen alles aan om iedere aardappel of bloemkool die in Mechelen geteeld was ook in Mechelen aan te bieden. Hij werd geregeld op de vingers getikt maar trok zich daar weinig van aan: "eigen Mechelaars eerst" was zijn leuze.

  janarthurleo
 • Ratsoeneringsbonnen werden door de overheid in het leven geroepen om bij een tekort aan producten, er voor te zorgen, dat iedereen aan deze producten kon geraken. Door middel van een verdeelsysteem en controlesysteem, de distributiebonnen. Distributiebonnen als controle, maar ook om hamsteren door de bevolking tegen te gaan, en speculeren door handelaars tegen te gaan door bevoorradingsbonnen. 

  Dus de klanten leverden hun distributiebon in bij de handelaar, de handelaar leverde deze distributiebonnen om voor bevoorradingsbonnen. Waarmee hij zijn goederen kon inkopen.

  marcanne
 • Jan Smets, de gouverneur van de Nationale Bank in België is met een jaarwedde van 479.000 €, de best betaalde gouverneur in Europa. 'k weet het, offtopic, maar allé, de Jan zo'n wedde...

  marcanne
 • Oscar Wilde was geen Ier maar een Anglo-Ier en dat is een hemelsbreed verschil.Hij stamde dus uit een familie van de Engelse bezetters van Ierland die tijdens zijn leven nog alle macht in Ierland bezaten en het land en zijn bewoners keihard onder de duim hielden. Wilde was dus ook een protestant die zich op zijn sterfbed tot het katolicisme bekeerde. Hij is -in tegenstelling tot wat hierboven staat - nooit veroordeeld voor sodomie (anaal geslachtsverkeer volgens de Britse wet) maar wel voor "grove onzedelijke daden". In het eerste geval zou de straf nog veel zwaarder geweest zijn. Waarschijnlijk herinneren alleen bejaarde Mechelaars zich nog dat de vele Mechelse amateurgezelschappen geregeld zijn twee successtukken speelden: Lady Windermere's waaier en vooral De ernst van Ernst. Wilde schreef ook in het Frans Salomé, dat -vertaald in het Duits- letterlijk gecomponeerd werd door Richard Strauss.  

  janarthurleo
 • Uiteraard Lodewijk 15...  Stomme fout.  Ik corrigeer het.

  Bedankt voor de reactie.

  Jan Smets
 • Interessant ! Paar kleine rechtzettingen en aanvullingen.

  1. Lodewijk VX in aflevering 3 ? Frankrijk heeft nooit een Lodewijk 45 gehad (XXXXV). Bedoeld is Lodewijk 15. (aflevering 3)

  2. Oostenrijkse keizer Leopold II (aflevering 4). Oostenrijk had tot 1804 geen keizer. Zoals bij Karel VI en Jozef II was Leopolds hoogste eigen titel : koning van Hongarije en koning van Bohemen, aartshertog van Oostenrijk en was hij ook hertog van Brabant, graaf van Vlaanderen enz. . Wel werd hij zoals zijn voorgangers verkozen tot keizer van het Heilige Roomse rijk der Duitse natie. Maria-Theresia was alleen keizerin omdat zij de echtgenote was van keizer Frans I. Als vrouw kon zij niet verkozen worden maar ze was wel op eigen titel koningin van Hongarije enz. enz. en zij en niet Frans bestuurde haar vele landen.  Ze was heel boos dat de keurvorsten aanvankelijk een Beier als keizer kozen ipv Frans. Die "Duitse" keizer (Frans 2, ook laatste Heer van Mechelen) aanvaardde in 1804 zijn degradatie tot keizer van Oostenrijk.

  3. Mercier (aflevering 5) werd niet als Vlamingenhater bestempeld wegens een conflict met een marginale groep als de Vlaamse activisten tijdens de oorlog maar omdat hij in 1906 tezamen met de andere bisschoppen de beruchte Instructions uitvaardigde waarin het Nederlands niet geschikt werd geacht voor het universitair onderwijs. Op het einde van zijn leven ging hij akoord met een katholieke Nederlandstalige univ....in Antwerpen. Van Roey begon dan toch met de vernederlandsing van Leuven uit schrik voor de concurrentie met Gent. Het standpunt van Mercier wijkt niet zoveel af van dat van idioten als Pauwels van de VUB die tegenwoordig vinden dat Vlamingen die in Vlaanderen leven en werken aan Vlaamse universiteiten vooral in steenkolen-Engels moeten studeren.

  4. Van Roey organiseerde een massamanifestatie "na de turbulente periode van de schoolstrijd in 1957". (aflevering 5). Neen, hij organiseerde o.a. het feest van de 10.000 (op KV Mechelen) tijdens de schoolstrijd want die eindige eerst einde 1958.

  5. Uiteraard steunde Van Roey Leopold III en niet II (aflevering 5) tijdens de koningskwestie. De kardinaal overtrad bewust de wet toen hij de koning en zijn Oostendse minnares trouwde vooraleer zij burgerlijk gehuwd waren. Het koppel kwam dan ook zijn stoffelijk overschot groeten. Ook alle Mechelaars waren welkom om hem te groeten (mijn vader nam me mee).

  6.En ik vind dat er toch een woordje mag gezegd worden over mei 1966 toen Suenens in Sint-Rombouts door een troep studenten werd uitgescholden en weggezongen waarbij het orgel probeerde de studenten te overstemmen en er hysterische reacties waren van afkeer of steun bij de aanwezigen in de mis.

  janarthurleo
 • Die gespecialiseerde mannen op de foto, 2 broers van begin vorige eeuw, werkten vooral voor rekening van het bestuur van de dorpen in de omgeving van hun woonplaats Weerde, daarnaast maakten ze ook meubels/huisgerei om de kost te verdienen. Na hun pensioen maakte ze nog manden en dergelijke.

  marcanne
 • Marcanne,die gespecialiseerde mannen waren rond 1950 in Hombeek werklozen, zij kwamen van rond Putte en Heist oep den Berg.

  G.L.
 • Ik zat vroeger ook af en toe in het archief maar zo'n een mooi en duidelijk leesbaar geschreven verslag ben ik nooit tegengekomen. Mooi verhaal heb je ervan gemaakt, Jan.

  Maar dijkgraaf/goaslager?

  In de straat waar ik in mijn jeugd woonde, woonde Jef de kantonnier. Ik vermoed dat dit hetzelfde is.

  Zijn functie als kantonnier bestond erin, het onderhouden van het natuurlijk afwateringstelsel. Dat wil zeggen grachten, beken, waterlopen in zijn kanton, die vies, aan erosie onderhevig of beschadigd zijn, met een groep dagloners  herstellen of schoonmaken.

  Of Jef deed beroep op gespecialiseerde mannen. Door hun vlechtwerk hielden de wanden van de waterlopen jarenlang stand.

  marcanne
 • Als dat geen super aanwinst is!

  peter
Inhoud syndiceren