Recente reacties

 • Madam Hamers? Die heur geld stond op de Drobank! 

  Jokke oep zeun blokke
 • Een geluk dat Pasen dit jaar laat valt... Een vijgje voor Gimycko, zie 02/02/2013 - 11:37: Een smis is niet een smid maar wel een smidse. Er was [is?] natuurlijk een smis in 't Arsenaal en voor die smederij was het de gebruikelijke benaming in dialect. Maar alle drie die cursief geplaatste termen zijn net als smisse ook correct Algemeen Nederlands. Dit grote aantal synoniemen zal wel geen verwondering wekken gezien de vele familienamen als Smet, Smets, Desmet, Smits, enz... De zeer zeldzame door Jokke vermelde naam Hambelt, houdt evenmin als hamer etymologisch verband met aambeeld maar misschien bedoelde hij Mevrouw Hamers?

  SomeHuman
 • Wel dat is nu eens interessant. Hier sta ik volledig achter, laat de bijen maar zoemen en honing maken.

  Rudi
 • Mooi initiatief; het zijn al die kleine initiatieven die gebundeld de wereld mooier en leefbaarder maken.

  Etienne Mylemans
 • Een taal is een levend iets. Verba volant, scripta manent: hoe groter het aandeel "mondeling" in het gebruik van een taal, hoe sneller ze evolueert. Elke poging om "het" Mechels te inventariseren levert per definitie een momentopname op. Hoe meer contacten met (sprekers van) andere talen en dialecten, hoe meer beïnvloeding. Doordat het contact met mensen uit dezelfde wijk of hetzelfde dorp niet langer de hoofdbrok vormt van de gesprekken die mensen dagelijks voeren, is die evolutie in een stroomversnelling gekomen. "Regiolecten" nemen de plaats in van de vroegere dialecten. Ze lijken, zeker wat de woordenschap betreft, veel meer op de standaardtaal dan de oude dialecten, maar zijn herkenbaar aan de daarvan afwijkende uitspraak (vooral van klinkers), ritme en melodie die overgebleven zijn van de dialecten van de streek. Je kan dat betreuren of toejuichen, maar je kan die evolutie niet tegenhouden.

  Je kunt wel stellen dat net die evolutie het zinvol maakt om zo veel mogelijk vast te leggen van wat onherroepelijk verdwijnt, zodat geïnteresseerde nabestaanden er kunnen van genieten, zoals wij nu genieten van prenten en foto's van verdwenen stadsgezichen...

  Ondanks deze relativerende taal wil ik de initiatiefnemers, en alle mensen die met dialectonderzoek bezig zijn, feliciteren en bedanken voor hun inspanningen.

  Wieland Volkaert
 • Blijkbaar zou er ooit op de hoek van de Magdalenasteenweg (aan de sporen) een café geweest zijn. Klopt dit? Zoja, wat was de naam en heeft iemand er toevallig een foto van?

   

  Alvast bedankt

   

  S.
 • Schandalig fout gespelde en zelfs Slechtmechelse titels voor die dialectwandelingen:

  “’t Stadôôs oep z’n Mèchels” ==> ...oep ze Mechels (Men hoort daar geen 'n'. Die is er slechts vóór een b, d of klinker.)

  “Ââlege en-uile atribeute” ==> Dat koppelteken staat daar onnozel. In deze spellingsconventie is er geen reden om af te wijken van de dubbele 't' als in AN en andere talen, dus "attribeute". Bij normaal spreekritme is er op twee plaatsen echter wel een extra 'n' te horen vóór die bepaalde klanken. Ik laat in het midden of de eerste een echte tussen-'n' is die men tussen koppeltekens zou moeten plaatsen, dan wel een nog overgebleven meervouds-'n' ; de tweede hoort zeker steeds vast aan het woord dat voorafgaat aan het woord dat tot die 'n' aanleiding geeft [zoals "nen dikken aap", "uilezen ââven boet"]. Kortom, “Ââlege-n-en uilen attribeute” ofwel en m.i. beter “Ââlegen en uilen attribeute”.

  “Leive in een bezette stad” ==> Leiven in...  (Bij normale spreeksnelheid hoort men de 'n', die ook hier een soort tussen-'n' zou kunnen zijn maar m.i. eerder een vóór bepaalde klanken ook in het dialect overgebleven infinitiefvorm met 'n'.)

  ”Lup, lup, lup, de gardevil is daa” ==> ...is da (Het klassieke gezongen zinnetje heeft altijd een korte 'a'. Dat is trouwens normaal want "daa" zou heel nadrukkelijk een welbepaalde richting/locatie aanwijzen, wat hier niet de bedoeling is: zoals "A-j-is da" betekent het 'Hij komt er aan' en ook in dit AN wil 'er' eigenlijk zeggen 'bijna hier'.)

  't Is blijkbaar hoog tijd om eens serieus les te geven, mennekes. Zeven fouten in de 28 woordjes van zes titeltjes... Hopelijk struikelt men niet zo dikwijls bij het wandelen want da gaa zier doon.

  SomeHuman
 • Oorspronkelijk geplaatst op za, 11/01/2014 - 02:57:

  @Rudi Van Poele: CORRECTIE

  Als deels vermeld: De bezittelijke persoonlijke voornaamwoorden 1e "ons", 2e "aolɘ" en 3e persoon meervoud "uilɘ", krijgen in geval van een mannelijk genus van het substantief + "zɘ" ("onzɘ", "aolɘzɘ", "uilɘzɘ"). De personen enkelvoud 1e "mao" [onzijdig substantief] / "maon" [vrouwelijk substantief], 2e "aof" [o en v], 3e "zao" [o]  / "zaon" [v] en "uir" [o en v] worden op vergelijkbare wijze "maonɘ", "aovɘ", "zaonɘ", "uirɘ" (en zonder nadruk "mɘ" / "mɘn", "a", "zɘ" / "zɘn" en "ɘur" respectievelijk "mɘnnɘ", "avvɘ", "zɘnnɘ", "ɘurrɘ") bij een mannelijk substantief. Bijvoeglijke naamwoorden ofte adjectieven krijgen na hun onzijdige vorm + "ɘ" in geval van een vrouwelijk of mannelijk substantief.

  Al die vormen bij een mannelijk substantief krijgen + "n" indien dat bezittelijk voornaamwoord of bijvoeglijk naamwoord meteen gevolgd wordt door een woord dat hetzij met een klinker hetzij met een B, D of T begint. Want mijn op 2014-01-05 04:10 vermelde ondoordachte eerste indruk als 'stemhebbende medeklinker' blijkt geheel onjuist.

  Ook het bepaald lidwoord "dɘ" en het onbepaald lidwoord "nɘ" alsook het ontkennende "ginne" [AN 'geen'] volgen die algemene regel (dus niet alleen zoals in mijn voorbeelden in een reactie hierboven voor een klinker): "nɘn bεbbɘl", "nɘn dao", "nɘn top".

  Uitsluitend klinkers en B, D en T veroorzaken die + "n" achter "dɘ", "[gin]nɘ", "aolɘzɘ", "maonɘ", "groetɘ" enzovoort: "ginnɘ groetɘn bεbbɘl", "nɘ stεεvɘgɘn dao" en 'cumulerend' "nɘn oen top", "r bɘstaa ginnɘn dœnkɘrɘn Deuvɘl".

  Verificatie: Men zegt "nɘ fottou", "'t Is nɘ gaovɘ" en "uilɘzɘ gaovɘ rink". Mechelse woorden beginnen nooit met hoorbare 'h'; waar die in het AN voorkomt hoort men in het Mechels slechts een klinker zodat de + "n" vanzelf spreekt. Men zegt ook "nɘ jan", "nɘ Zjεf" [persoonsnaam Jef] of "nɘ zjolzjee" en "nɘ sjεf" [chef] of "nɘ sjal". Zo ook "nɘ kop", "nɘ loepɘr", "nɘ mens", "nɘ naagɘl", "nɘ pot", "nɘ rossɘ", "nɘ stamp", "nɘ sjgεεt", nɘ vaovɘr", "nɘ walvis", "nɘ zet". Voor de R komt er dus geen "n" bij maar toch lijkt me zulke toevoeging minder evident fout te klinken dan voor die andere medeklinkers, alsof die "n" ooit wel gebruikelijk zou kunnen geweest zijn.
   

  Oorspronkelijk geplaatst op za, 11/01/2014 - 02:57 doch gecorrigeerd op 8/04/2014:

  Let wel: In het AN zegt men 'onze kinderen', 'onze dames' doch in 't Mechels "ons kadεεjɘ", "ons madammɘ". Het lijkt wel alsof het AN een overblijfsel uit een meer algemene taalregel verkeerd toepast, namelijk ook bij niet-mannelijke substantieven. Maar ook dan hoort men in het Mechels bijvoorbeeld "ons mannɘ" tegenover AN 'onze mannen'.

  SomeHuman
 • @ SomeHuman,

  Het was geen helikoptercrash die het leven kostte aan de 4 leden van de civiele bescherming. De kabel waaraan het net hing waarin de mannen zaten kwam los (of brak).

  Eén van de doden was Racingspeler Jean Joosen.

   

  Roger Kokken
 • Dramatisch Fort van Walem

  Toch nog even verduidelijken dat het "noodopvangcentrum" reeds jaren vóór "1995" een 'gesloten' centrum was dat velerlei sukkelaars vasthield, met fataal gevolg voor één van het groepje via het koude water overmoedig of wanhopig ontsnappende geïnterneerde asielzoekers. Ook in 1914 was dit het lot van enige soldaten geweest en na de zachte voorbije winter heerst in die brede gracht omheen het fort misschien een in onze contreien uniek gevaar.

  De '70' vonden hun graf of (wellicht juister als de toenmalige fortcommandant De Wit op 4 december 1919 stelde) "plus de 70 hommes sont ensevelis" door de grote ontploffing. In de aanval sneuvelden echter nog meer Belgen want een dodenlijst bevat 147 namen. Op 29 april 1975 kostte een helikoptercrash bij een demonstratieredding in de tijd van 'de Civiele' 4 pompiers het leven.

  De necropool werd na een brandstichting die in de nacht van 12 op 13 juni 1996 de linkervleugel van de voormalige alarmpost van de Civiele Bescherming vernielde, ook tien jaar en een week later geteisterd door onbekende pyromanen of krakers en toch bijna twee jaar erna voorzien tot 'openstelling voor zachte recreatie' die wel erg mager uitgevallen is: Staaltjes van het "sporadisch groepsbezoek" waren begeesterde spokenjagers en hun onfortuinlijke landgenoten-schattenjagers.

  Verscheidene voorgaande links tonen (soms mits eenvoudige navigatie) behalve boeiende teksten ook een filmpje, tekeningen en veel foto's, zo ook dit 'Fort of the Masks'.

  SomeHuman
 • @G.L. Nee, al had dat makkelijk gekund. CAD, met opleiding toen al ruim anderhalf jaar in Peutie i.p.v. Mechelen. Blue Bees. Ook een 'rappel' moeten doen: Karpatten en dan vier latten. No further comment.

  Een vriend die terzelfdertijd als ik eenzelfde functie doch dieper in de Belgische sector 'genoot' bij de Strijdkrachten in Duitsland, was, als ik het me goed herinner al voordien in de nasleep van Ruisbroek, een tijd als 'tewerkgestelde werkloze' bij de Civiele Bescherming en kende het fort op zijn duimpje. Hij wist allicht ook waar de toiletten waren en bij die dienst moest men wel geciviliseerd zijn, zeker.

  SomeHuman
 • @ Some   Gij weet het niet zeker . Ook om een of andere rede vrij gesteld ?

  G.L.
 • @G.L.: Als ge 't zo goed weet, loop dan voor de verandering bij dat bezoekje eens voorop.

  SomeHuman
 • En als men heel goed moest zoeken zou men weleens pakken kakkewieten kunnen vinden uit de jaren vijftig-zestig van vorige eeuw. Als het bij de mannen van den Baron Michel opkwam werd ter plaatse gelost, zeker weten.

  G.L.
 • Men had natuurlijk ook een hands-on experience kunnen meemaken, vermits in 2011 het fort van Walem te bezoeken was op Open Monumentendag. Daarbij bleek trouwens ook wel dat het domein niet uitsluitend omwille van de vleermuizen door Natuurpunt verworven hoefde te zijn. Nergens anders kan een zulk contrast ervaren worden tussen de pikdonkere krochten met stapels oude gasmaskers, en een buitenwandelingetje.

  SomeHuman
 • Dat de gebouwen bij de Grote Markt gesmurfd zouden geworden zijn door een voltooide Sint-Rombouts... was toch juist de oorspronkelijke intentie. Mooi had hij zeker wel geweest maar zijn karakteristieke bekomen vorm is herkenbaarder en maakt hem allicht even beroemd als de hoogste van de wereld zou geweest zijn. Aldus en met de smaak der gewenning, sluit elke kosten/batenanalyse een groeiende toren uit. Maar I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X. XI en XII horen in viervoud verguld opgehesen.

  SomeHuman
 • Wordt genoteerd!   Zou wel eens een succesreeks kunnen worden met die rode draad van WOI die doorheen deze wandelingen loopt!   Bovendien weer een unieke kans om het Fort te bezoeken...

  Jan Smets
 • Geert is een geboren verteller! En wat wil nu het toeval?

  MechelenBinnensteBuiten plant in hun zomerwandelingen een interessante tussenstop in Walem.

  Warm aanbevolen!

  peter
 • Idd Jan,  we hebben de toren altijd gekend zoals hij nu is.  Moesten ze "in 't stad" de spits van de OLV toren afbreken, en een stuk laten staan zodat het overschot enige overeenkomst met St Rombouts  zou vertonen, de sinjoren zouden dat ook lelijk vinden.  Veel hangt er vanaf hoe je er mee opgegroeid bent.

  Persoonlijk zou ik het niet lelijk vinden moest die spits erop staan, maar... "ieder zijne meug".

  Roger Kokken
 • Een niet te missen reeks en het boek leest als een trein !

  Men wordt zowaar naar de verborgen plekken gezogen.

  Een aanrader !

  Linda Van Crombruggen
Inhoud syndiceren