Is er te vuil lawoad in 't stad?

met categorie:  

In Mechelen zijn er veel leuke evenementen. In de straten, op de pleinen. Maar een flink deel daarvan is luid. Bovendien lijkt de stad bij evenementen automatisch een zeer hoog geluidsniveau goed te keuren.
Maar wat vinden de bewoners van het centrum daar nu van?

In september en oktober bevroeg de wijkraad via een brief en online meer dan duizend centrumbewoners. Hierop reageerden 320 bewoners van en rond de binnenstad, soms kort maar soms ook met uitgebreide en inzichtvolle commentaren.

De reacties op de enquete zijn duidelijk genoeg dat de wijkraad volgende conclusies kan trekken.

Iedereen wil evenementen.

De commentaren laten zien dat bijna iedereen evenementen waardeert en graag ziet. De veelgehoorde opmerking dat "klagers" evenementen willen afschaffen is een misvatting, die vaak wordt opgehangen aan het cliché van de "bruisende"-vs-"dode"stad.

Geluidsoverlast: in aanzienlijk deel van de binnenstad.

De mate waarin bewoners geluidsoverlast bij evenementen ervaren, is sterk afhankelijk van de straat waar ze wonen.

In een aanzienlijk deel van de binnenstad ervaart een meerderheid van bewoners geluidsoverlast bij evenementen.

In dat overlastgebied :

  • ervaart 56% altijd geluidsoverlast en 26% soms
  • ervaart slechts 18% geen geluidsoverlast

Daartegenover, buiten dat gebied:

  • ervaart 86% geen geluidsoverlast
  • ervaart slechts 9% altijd geluidsoverlast en 5% soms

De wijkraad heeft een gedetailleerde kaart met het overlastgebied overhandigd aan de bevoegde schepen, Katleen Den Roover, als deel van het opvolgingsdossier.

Het kan beter

Bewoners suggereren vier verbeterpunten, die ons, Mechelaars, mooie evenementen blijven geven, maar die wel werken aan de factoren die overlast veroorzaken.

Verbeterpunt 1: Een betere verwittiging

Van de bewoners in het overlastgebied zegt nu 34% altijd verwittigd te worden over evenementen, 26% soms en 40% helemaal niet. Dat kan beter, door bijvoorbeeld een evenementenloket-website of ander overzicht van afgegeven vergunningen en een verwittigingsplicht aan omwonenden voor organisatoren.

Verbeterpunt 2: Meer aandacht voor geluidsoverlast bij afgifte vergunningen door het stadsbestuur

Zo kan de stad het maximum geluidsniveau beter aanpassen aan het specifieke evenement en beter communiceren over het waarom van dat maximale niveau.

Verbeterpunt 3: Een grotere bereidheid van politie om overlastsituaties te onderzoeken

Het is wel algemeen gekend dat bewoners de lokale politie kunnen bellen bij geluidsoverlast. 85% van decentrumbewoners geeft dit aan en zelfs 97% in het overlastgebied. Maar het onderzoeken van overlast, zeker bij klachten, kan beter. Momenteel hebben verbazend veel Mechelaars het idee dat bellen naar de politie niet helpt.

Verbeterpunt 4: Meer aandacht voor overlast die volgt ná het evenement

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een duidelijk politie-optreden tegen openbare dronkenschap en nachtlawaai na evenementen.

Uit de enquete kwamen ook een aantal specifieke, niet-gerelateerde problemen naar boven. Die worden door de wijkraad eveneens overgemaakt aan de stad.

Ondertussen heeft de bevoegde schepen, Katleen Den Roover, in een gesprek met de wijkraad toegezegd om adviezen op te vragen bij een aantal stadsdiensten, die te evalueren en dan voor te leggen aan het College.

Rond de jaarwisseling verwachten we hierover meer nieuws.