Samen werken aan een beter Mechelen: een ‘toegevoegd agendapunt...’

Een actualiteitsdebat over de Mechelse voetbaltax en hoe we die op ‘Vlaanderen’ kunnen verhalen? Of over de Mechelse burgerslachtoffers van de tweede wereldoorlog? Of over fragiel doch waardevol Mechels erfgoed dat bescherming verdient?  

Aangezien er ondanks de oproep niemand zich meteen aangesproken voelt om via de MechelenBlogt een eigen voorstel voor een ‘toegevoegd agendapunt’ voor de komende gemeenteraad te formuleren zal ik mezelf maar deftig aanstellen om als eerste meteen twee voorstellen te formuleren die stuk voor stuk tot een veel interessanter actualiteitsdebat kunnen leiden dan het debat dat op de afgelopen gemeenteraad werd gevoerd.

Met het vertrouwen dat minstens één van deze twee voorstellen door toch minstens één van de Mechelse gemeenteraadsleden zal worden opgepikt en er op die manier een eerste bescheiden aanzet tot meer betrokkenheid van gewone mensen aan het Mechelse bestuur kan worden gegeven, publiceer ik ze bij deze...

INDIENING TOEGEVOEGD AGENDAPUNT 1

Voor de behandeling in de gemeenteraad van 26.03.2013

Indieners (bij voorbeeld) Alexander V, Bart S, Magda VL, Frank N, Loïc V, Bjorn S, Karel G, Ali S, Jan V, Liesbet DK, Johan DV, Tine VdB, Fabienne B, Tom K, Frank C e.a.

Agendapunt 48/1: Voorstel tot bescherming als monument: Monument Burgerslachtoffers WWII, Perk I

Toelichtende nota

Drie Mechelse oorlogsmonumenten krijgen binnenkort een beschermd statuut. Het gaat om het monument van de weggevoerden op het Ontvoeringsplein, het oorlogsmonument op het Sint-Romboutskerkhof en het heldenmonument op de stedelijke begraafplaats in de Ziekebeemdenstraat. "Als historische stad is het belangrijk om ons cultureel erfgoed zo goed mogelijk in stand te houden", hintte onze schalkse schepen van Monumentenzorg Greet G via haar fraaie webstek.

Met het oog op de herdenking van de 'Groote Oorlog' in 2014 werden er enkele maanden geleden door de schepen van Monumentenzorg Karel G alvast drie Mechelse oorlogsmonumenten geselecteerd om een beschermd statuut te krijgen.

"Mechelen heeft de naam en faam een kunsthistorisch patrimonium te bezitten. Het is dan ook van groot belang dat wij ons cultureel erfgoed onderhouden en alle kansen geven om verder te evolueren, zonder daarbij aan waarde in te boeten", laat  onze schalkse schepen Greet G die geschiedenis heeft gestudeerd en oog heeft voor kunst er op haar fraaie webstek geen enkele twijfel meer over bestaan…

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat samen met de stedelijke dienst Monumentenzorg het onroerend erfgoed onderzoekt en beschermt. Om beschermd te kunnen worden moet er aan twee voorwaarden voldaan worden. Het erfgoed moet van algemeen belang zijn en moet ook een cultuurhistorische waarde hebben.  

Heldenmonument stad / Monument Weggevoerden station  / Heldenmonument  begraafplaats

Erfgoed dat door de stedelijke dienst Monumentenzorg als zijnde van algemeen belang en met een zeer grote cultuurhistorische waarde wordt aanzien is het Monument Burgerslachtoffers WWII. Dit Monument dat uit fragielere materialen werd opgebouwd dan de drie reeds vernoemde monumenten, is complementair aan deze drie monumenten maar werd jammerlijk ‘vergeten’ in het beschermingsbesluit dat op 17 december jongstleden door minister Bourgeois werd opgemaakt. In 2005 kreeg dit aftakelende monument zijn huidige te beschermen verschijning en daarover lazen we ooit wat volgt...

,,De site lag er tot hiertoe weinig uitnodigend bij. Stoffig bij droog weer, een modderpoel bij regenweer", zegt Lisette Debie, beheerder van het stedelijk kerkhof. ,,Bezoekers maakten ook opmerkingen over een gebrek aan respect omdat heel wat grafzerken er scheefgezakt bijstaan. Ten onrechte, want we laten alles precies onaangeroerd uit eerbied voor de overledenen en het cultureel erfgoed. Maar het zegt wel iets over de algemene indruk van verwaarlozing die van dit deel van het kerkhof uitgaat."  (Oorlogsgraven Mechelen worden Openluchtmuseum, De Standaard 17 mei 2005)

Zicht gebombardeerde stad in 1914, zicht Perk Burgerslachtoffers WWII in 2003

Architect Mark Tourlouse maakte een ontwerp voor de heraanleg van de begraafplaats. Tussen de zerken wordt gras aangeplant, waardoor de site getransformeerd wordt tot een groot groen perk. Panelen met een plattegrond van de stad Mechelen geven de verschillende fasen in het oorlogsverleden van de stad weer. (De Standaard 17 mei 2005)
 

Het ‘vergeten’ Monument Burgerslachtoffers WWII, heraangelegd sinds 2005

”De heraanleg brengt de slachtoffers terug in één gemeenschappelijk grafmonument. Door het wegvallen van de traditionele wandelpaden zullen de bezoekers de zerken ervaren als sculpturen", zegt schepen van Cultuur Frank Nobels. ,”De plaats krijgt een sacrale uitstraling en vertelt het verhaal van de oorlog, zodat bezoekers te weten komen waarom deze mensen hier begraven liggen." (Oorlogsgraven Mechelen worden Openluchtmuseum, De Standaard 17 mei 2005)

Architect Mark Tourlouse en glaskunstenaar Wim Geerts kozen voor vier sobere gedenkplaten, verspreid over perk 1 van het oude kerkhof. Ze verwijzen naar de vier oorlogsfasen. Het kunstwerk met opschrift Vluchten kan niet meer refereert naar de beginperiode. Vluchtwegen als Battelse-, Hombeekse- en Brusselsesteenweg staan daarbij aangegeven in het groen.

Een andere glasplaat toont een vereenvoudigde plattegrond van de stad. Rode puntjes daarop tonen de inslagen van V1-en V2-bommen in bepaalde woonwijken.

,,We wilden een evenwicht vinden tussen kunst en informatie, waarbij soberheid primeert. Aanvankelijk zouden er foto's komen op de achterkant van de graven maar uiteindelijk vonden we dat ongepast", zegt Wim Geerts. 

Een paar honderd genodigden woonden de plechtigheid bij en vonden het monument sober en stijlvol. Eén van hen zou een ,,kerkhofgids met wandelroute" wel zien zitten. ,,Velen weten niet hoeveel mooie monumenten ons kerkhof herbergt en hoe het ingedeeld is", vindt de man. (Burgerslachtoffers oorlog niet vergeten, De Standaard 5 september 2005)

Voorstel van beslissing

De gemeenteraad, bijeen op 26.03.2013, geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het nodige te doen teneinde dit Monument te beschermen als Monument.

De indieners (bij voorbeeld) Alexander V, Bart S, Magda VL, Frank N, Loïc V, Bjorn S, Karel G, Ali S, Jan V, Liesbet DK, Johan DV, Tine VdB, Fabienne B, Tom K, Frank C e.a.

 

INDIENING TOEGEVOEGD AGENDAPUNT 2

Voor de behandeling in de gemeenteraad van 26.03.2013

Indiener : (bij voorbeeld) Tom K & Fabienne B

Agendapunt 48/2: Voorstel tot bescherming als monument: de hoofdtribune van het ‘Oscar Vankesbeeck Stadion’ en de hoofdtribune van ‘Achter de Kazerne’  

Toelichtende nota

Bescherming als monument is gerechtvaardigd, houdt geen beperking in tot uitbreiding en kan de voorziene tax van 1 euro per verkocht voetbalticket zeker doen opheffen. Voor KVM is er al een voorontwerp tot uitbreiding en vernieuwing, voor KRCM kan dit gezien de nakende promotie naar tweede klasse en vervolgens die naar eerste klasse ook opgemaakt worden. De Mechelse voetbalderby is een unieke happening in Europa en kan net zoals het Carnaval te Aalst op termijn zeker op de UNESCO lijst terecht komen. (werelderfgoed = materiële + immateriële waarde van het erfgoed)

Voorstel van beslissing

De gemeenteraad, bijeen op 26.03.2013, geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het nodige te doen teneinde deze 2 Monumenten te beschermen en dit met de meest gunstige randvoorwaarden voor de beide voetbalclubs en de omwonenden.

De indienders (bij voorbeeld) Tom K & Fabienne B

 

Voilà, meer moet dat niet zijn. Benieuwd welk van de voorstellen zal opgepikt worden en hoe de hoofdelijke stemming zal verlopen...

 

 

 

 

@MarkT

Het is percies da Mechele ni kan verbeiterd weure.

Mechelen kan zeker verbeterd worden, G.L. en ik heb al een beetje spijt dat ik vorige keer niet op Frank C, Fabienne B en/of Tom K  gestemd heb. Van de 43 gemeenteraadsleden bleken er slechts 3 in staat een 'toegevoegd agendapunt' te formuleren... (waarvan er dan slechts één ter stemming werd gebracht)

Misschien mogen we van onze locale politici niet verwachten dat ze zelf om de maand eens een goede idee hebben (al vormt Frank C daar dan wel een uitzondering op) dus daarom lijkt het mij een goed idee dat niet-politici (gewone mensen en/of kunstenaars) alhier een voorstel tot 'toegevoegd agendapunt' formuleren dat maar op te pikken valt en binnen te koppen is.

Benieuwd wie van die zelfverklaarde 'constructief oppositievoerende gemeenteraadsleden' de  MechelenBlogt hier leest en in staat is tot een copy/paste van een idee dat nooit kan weggestemd worden door de meerderheid.

 

@MarkT

Ik moet u bewonderen voor uw lef. Of je daarmee deuren gaat intrappen is een andere vraag. In ieder geval bedankt dat je duidelijk maakt wie het schoon verdiep wakker houd en dit al gedurende vele jaren. Decenia lang zijn de agenda's van de gemeenteraad gevuld met vragen en opmerkingen van Frank C en zijn team, dit is dus geen nieuws. Zal daar dan nooit op ingespeeld worden ? Misschien als de cypriotische lente komt overgewaaid.