Feestje voor Rombout!

met categorie:  
Op de naamdag van Sint-Rombouts (of Rumoldus zo je wil...), 1 juli, wordt de patroon van onze stad, extra in het voetlicht geplaatst...


(foto: Jan Smets)


De parochie van Sint-Rombouts tekende een gevarieerd feestprogramma uit.
Om 10.30 u gaat Kardinaal Danneels voor in een viering in de kathedraal.
Daarna volgt een receptie op de binnenkoer van het aartsbisschoppelijk Paleis op de Wollemarkt.
Om 13 uur is er een middagmaal in het Diocesaan Pastoraal Centrum in de Merodestraat. (hiervoor dient natuurlijk ingeschreven te worden...)
Om 15.30 u treedt daar dan de folkloregroep De Krekels uit Bonheiden op.
Om 14.30 u staat er een speelse zoek-en verkenningstocht in en rond de kathedraal (kerk, toren en stad...) op stapel!
17 u: korte dagafsluiting in de kathedraal.

(voor méér info en gedetailleerder programma: info@kerkmechelen.be of tel: 015/21 62 78)


(foto: Jan Smets - reliekschrijn Sint-Rombouts)

Rumoldus kwam naar onze gewesten afgezakt in de tijd dat Pepijn de Korte hier de scepter in handen had.
Romboutje was de zoon van de Schotse koning David en z'n vrouw Cecilia.
Het geboortejaar zou zo rond 720 geweest zijn.
In 746 werd hij reeds bisschop van Dublin!
Naar het schijnt zou hij tot de orde van de benedictijnen hebben behoord.
In 754 stak hij het Kanaal over om in het Mechelse het Christelijke geloof te brengen.
Hij ging bijzonder enthousiast te werk, en preekte, doopte en bekeerde dat het een lieve lust was.
In het gebied dat nu gekend staat als 'den Holm' zou hij een abdij stichten.
De grond hiervoor, kreeg hij van de Mechelse graaf Ado.
Diens zoon, de kleine Libertus, werd door Rumoldus van de verdrinkingsdood gered.
Dus: 't één pleziertje is 't ander waard - en het lapje grond was voor onze geïmporteerde Heilige.
Enne, Libertus ging later in de voetsporen van z'n redder en volgde dezelfde geestelijke weg.
Rombout stierf op 24 juni 775 de marteldood.
Twee metselaars vermoordden hem omdat het gerucht de ronde deed dat Rombout zo rijk was als de zee diep was..
Maar de twee kompanen vonden geen rooie duit...
(de legende vertelt immers dat God onze Mechelse Heilige steeds voorzag van de nodige centen, als hij die nodig had...).
Het lijk van Rumoldus werd teruggevonden, en graaf Ado liet de stoffelijke resten begraven in de abdij die door de Heilige werd gesticht...

Heeft de abdij écht bestaan?
Goh, bewijzen zijn er niet echt meer...
Wat is legende? wat is verzinsel?
Maar volgens de kroniekschrijver Remmerus Valerius zouden in 803 de toenmalige paus Leo III en Karel de Grote het graf hebben bezocht...
De relieken van de heilige worden nu bewaard in de Sint-Romboutskathedraal.
En op de 'echtheid' van deze relieken werd al duchtig wetenschappelijk onderzoek gedaan...
De abij zou uiteindelijk verwoest worden door de Noormannen in 837.
(trouwens heel de nederzetting aan de beide oevers van de Dijle - het toenmalige 'Mechelen' - zou door de grondige 'opkuis' van de Noormannen met de grond gelijkgemaakt zijn).
En toen was het hek van de dam: het centrale bestuur raakte in verval, en onze streken verkeerden in die tijdsperiode in een ware chaos!
De verpauperde bevolking ging toen bescherming zoeken rond kloosters, burchten en bisschoppelijke verblijfsplaatsen... Steden ontstonden...
Officieel werd onze stad voor de eerste maal pas vermeld in 1008, in een document dat in Trier door Keizer Hendrik II werd overhandigd aan Balderic, prins-bisschp van Luik en aan een gelijknamige graaf die hiermee de rechten verkregen op bezittingen die beiden hadden in het Waverwoud, gelegen tussen Dijle en Nete, en grenzende aan o.m 'Machlines' (!)...
In 1143 ging het parochierecht van het gestaag groeiende Mechelen over aan het kapittel van Sint-Rombout., dat reeds in 992 gesticht was door prins-bisschp Notger.
Volgend de overlevering zou er reeds sinds 1150 een kapel gebouwd zijn, waar de relieken van Rumoldus werden bewaard...
Deze kapel stond op de hoek van de Katelijnestraat en het Sint-Romboutskerkhof.
Voor 1250 werd er reeds met de bouw van de machtige Sint-Romboutskathedraal begonnen...
Maar da's wéér een ander verhaal...

Sint-Rombouts: onlosmakelijk verbonden met de ontstaansgeschiedenis van onze stad...
Op 1 juni krijgt hij dus z'n feestje...

(info gedeeltelijk gehaald bij Marcel Kocken, uit z'n gids voor oud-Mechelen)
De hele legende van St.Rombouts kan je gaan "lezen" in de kooromgang van de St. Romboutskerk. 25 gerestaureerde houten schilderwerkjes in de stijl van de Vlaamse primitieven. Het leven van de patroonheilge staat er op afgebeeld en ook de mirakelen tijdens en na zijn leven. Vooral die mirakelen na zijn overlijden zijn de moeite, wonderbaarlijke genezingen, het kleden van een door Noormannen gekidnapte en naakte (!) non (zuster Gerlindus). Het terugbrengen van een haan door de vos die hem pakte etc...
Maar ook op enkele paneeltjes een gezicht op het Mechelen van rond 1500. Ga maar eens kijken. De moeite!
En geef toe, jarig zijn op 1 juli, de naamdag van onze stadspatroon, dat was toch met een zekere voorbestemming hé. Geen wonder dat ik stadsgids geworden ben!
@rudi :-) Ik vroeg me al af waarom jij stadsgids bent geworden ... Nu weet ik het .

Op enkele van die paneeltjes staat trouwens de toren nog in aanbouw als ik met niet vergis ...
@ rudi : Gewoon maar om te weten...

Is Walter Smits (De Cesar uit Slisse & Cesar - VTMversie) tegenwoordig ook stadsgids ?
Ik zag hem uitleg geven op de Malinska (Toeristen-
boot op de Dijle), toen die voorbijvaarde.
Walter is/was een vriend van de familie, maar het is
lang geleden dat we hem nog hebben gesproken...
enne Rudi ... gij hebt geen wandeling op 1 juli? 't is maar ... dat terrasje van zondags ... en 1 juli is een zondag ... en de pintjes zijn daar goe ... en dan krijg je er nog 2 extra kussen bovenop se ;-)
Beste lezers,
Walter Smits is geen stadsgids, maar hij is wel sinds kort kapitein van de bootjes als dat uitkomt. Ondertussen heb ik al gemerkt dat hij ook uitleg verstrekt...

Wat 1 juli betreft Katrientje, ik heb wel degelijk een wandeling die zondagnamiddag, maar het uur is nog onbekend. Laat ons zeggen dat ik zeker om 15 u in 't Ankertje ben... zodus....

Interessante opdracht. Zoek de echte patroon van Mechelen, niet Rumoldus, op in de Mechelse geschiedschrijving. Tot vandaag is er een gedeelte van een kapel, aan die patroon toegewijd, bewaard en voorzien van een herinneringsplaatje. Of St Rumoldus onze regio gekerstend heeft, is betwistbaar. Met Trier zit je op de juiste locatie maar in 1008 was de stad Mechelen nog niet geboren. Vergeet daarbij niet dat uitsluitend de rechter Dijleoever onder het prinsbisdom Luik ressorteerde en de overkant onder bisdom Ter Kameren was ondergebracht. Nog werk aan de winkel!