Willen de 2-STEP mensen hun bordjes van de bomen komen verwijderen ?

met categorie:  
2step

Ik erger me soms wel aan de flechage (de richtingborden) die mensen plaatsen, en die men blijkbaar niet meer verwijdert.

Wat denkt de anderen hierover ?
Weet iemand of hier een reglementering rond bestaat ?
En weet er iemand wie die 2-STEP is ?


AANVULLING: Na een korte email werd het bordje meteen verwijderd door de organisatie ... Bedankt !
Natuurlijk bestaat er hierover een reglementering.

In de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de Stad Mechelen is het volgende te lezen :
Afdeling 5. Aanplakking en graffiti.

Artikel 1. Het aanbrengen van opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes, tags en graffiti op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere in de openbare ruimte of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden, op andere plaatsen dan die welke door de stedelijke overheid daartoe zijn bestemd, is verboden behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating, naar gelang het geval van de burgemeester, de eigenaar of de gebruiksgerechtigde.

De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op (niet-limitatieve opsomming):
• de aangebrachte mededelingen waaruit blijkt dat een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of afgeleverd;
• de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het verhuren van gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor zover de oppervlakte van de aanplakbiljetten geen 2 m² overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die aan de gebeurtenis voorafgaat;
• de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers;
• de plakbrieven in kieszaken;
• de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst;
• de plakbrieven van de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij erkende maatschappijen, de plakbrieven van het Woningfonds, de Gezinsbond, het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, de plakbrieven van het Europees Centrum voor Vermiste en Sexueel Uitgebuite Kinderen – België – Stichting naar Belgisch recht, en die van de verenigingen die actief zijn bij de opsporing van verdwenen kinderen of in strijd tegen de sexuele uitbuiting van kinderen, wanneer zij handelen in overleg met of op verzoek van het genoemde centrum.
• aanplakkingen opgelegd door een wettelijke of andere reglementaire bepaling.

Artikel 2. Behoudens voor wat betreft de door het stadsbestuur ter beschikking gestelde stadsborden, vrije aanplakborden, stadszuilen of aankondigingsborden moeten de regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten door degene die de toelating verkreeg of door degene op wiens last ze werden aangebracht, verwijderd worden binnen de acht dagen nadat de bestaansredenen van de aanplakbiljetten zijn verdwenen of hun termijnen zijn verstreken.

Artikel 3. Het is verboden ze te verwijderen, te overplakken of te bedekken zolang de redenen van het aanplakken niet opgehouden hebben te bestaan of hun termijn niet is verstreken.

Artikel 4. De stad zal de opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers, tags en graffiti dewelke onregelmatig werden aangebracht in deopenbare ruimte evenals de regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten die conform art. 20 niet tijdig verwijderd zijn, doen verwijderen op kosten van de overtreders die geen gevolg hebben gegeven aan het bevel tot verwijdering, met toepassing van het reglement van 29 mei 2002 betreffende de indirecte belasting op het verwijderen van aanplakkingen en graffiti.

Artikel 5. De inbreuken op de bepalingen van deze afdeling kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.

Wat betreft tags en graffiti kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze afdeling gestraft worden met de straffen voorzien in de artikelen 526 en 563 van het strafwetboek (voor zover van toepassing) of anderzijds met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
Heu Jos, mag ik daaruit afleiden dat het gewoon NIET mag ? Tenzij je schriftelijke toestemming hebt van de stad ?
Inderdaad Peter,
Het is een hele boterham, maar we onthouden best het onderstaande :
Artikel 1. Het aanbrengen van opschriften, ………………….is verboden behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating, ……

Artikel 2. …………moeten de regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten door degene die de toelating verkreeg of door degene op wiens last ze werden aangebracht, verwijderd worden binnen de acht dagen ………….
Artikel 3. ……………
Artikel 4. De stad zal de opschriften, ……. niet tijdig verwijderd zijn, doen verwijderen op kosten van de overtreders ……………
Artikel 5. ………….
Blijft er alleen nog de vraag wie die mannen zijn ...

Ik weet wel dat de 'Contour' pijlen ook erg lang bleven hangen vorig jaar.
hangt het niet af van discipline? In't begijnhof is er ook jaarlijks een wandeling enkele dagen vooraf worden de plaatjes gehangen en de volgende week al verwijderd.
2 step, dat zou "2 step crew" kunnen zijn, dansschool in Boortmeerbeek en Steenokkerzeel (zetel in Mechelen)

http://www.2-stepcrew.be
Zou wel kunnen, ik vond op hun website:
<QUOTE>
Ieder jaar organiseert 2-Step een groot dansspektakel. (...)

* Datum: vrijdag 4 en zaterdag 5 mei 2007
* Locatie: Zaal Theatrium te Mechelen
(...)
</QUOTE>

Heb hen een beleefd mailtje gedaan om de zaak te verwijderen ...
Doet me zowat denken aan de verkiezingsplakkaten of de verkeersborden die, als de verkiezingen/wegenwerken al lang voorbij zijn, ook nog een tijdje blijven staan.
De 2-STEP mensen zijn erg professioneel. Ze hebben vriendelijk geantwoord op mijn email, en zijn vandaag reeds de plaatjes komen halen. Bedankt voor de snelle opvolging !
...het buurmeisje van m'n ouders, Karlijne Provinciael - artistieke leidster van de dansgroep, is dan ook een héél vriendelijk iemand... ;-)
Klopt ... Heel vriendelijk, en erg 'snel' ...
beste,

wij excuseren ons nogmaals voor onze 2-step pijlen. Normaal gezien laten we niets hangen en we zijn ze dit jaar dan ook echt helemaal uit het oog verloren. Zal zeker niet meer gebeuren, want wij proberen overal waar we heen gaan correct en stipt te zijn. We zijn bij het lezen van de email en reacties hierop direct het in de auto gesprongen met schaar en knipmes om de pijlen te verwijderen.

HOPEND OP JULLIE BEGRIP

VRIENDELIJKE GROETEN

2-STEP DANCE COMPANY
KARLIJNE PROVINCIAEL
Ja hoor, snelle opvolging, helemaal in orde. Ik heb trouwens weer wat bijgeleerd. Ik weet nu eindelijk wie 2-step is.

Missschien kan je in de toekomst via dit medium reklame maken voor jullie volgende activiteiten ...
Trouwens, ze zijn niet alleen snel en vriendelijk, ze zijn ook héél goed. Ooit eens in Boortmeerbeek aan het werk gezien met één of ander optreden. Bij volgende gelegenheid hier zeker reclame maken ;-)
Of hoe een klein ongemak positief kan uitdraaien :-)