In 't zelfde bedje ziek...

met categorie:  
Inderdaad: binnenkort zijn we allen in 't zelfde bedje ziek: namelijk in dat van de vzw Emmaüs, die na het AZ Sint-Maarten in de Leopoldstraat, en het ziekenhuis van Duffel, nu ook het Dodoensziekenhuis gaat runnen...
Eén groot ziekenhuis dus.
Over tien jaar moet aan de R6, vlakbij Tivoli en Otterbeek een gans nieuw, groot regionaal ziekenhuis komen!
Emmaüs bereikte zopas eeen akkoord met de stad en het OCMW. Mechelen was al een poos op zoek naar een nieuwe partner voor het Dodoensziekenhuis, na 't afspringen van de onderhandelingen met de VUB.
Met dit samenwerkingsakkoord komt een einde aan een maandenlange onzekerheid.
De driehonderd personeelsleden en vijftig artsen kunnen allemaal aan de slag blijven.
Met Dodoens erbij groeit Sint-Maarten uit tot een ziekenhuis van 771 bedden, 1450 personeelsleden en 170 dokters, verspreid over drie campussen.
OCMW-voorzitter Backx zegt dat er een stuk grond gaat aangekocht worden van ongeveer zestig hectare groot, voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. (eerstesteenlegging voor minstens binnen 10 jaar...).
In afwachting daarvan wordt nu eerst onderzocht op welke manier het huidige zorgaanbod beter kan worden uitgetekend.


Concreet denkt Sint-Maarten er bijvoorbeeld aan om de spoedgevallen samen te brengen op één campus.
Héél veel plannen dus...
Er verandert dus wel één en ander op het gebied van ziekenhuiswezen in Mechelen.
In de marge van dit akkoord hebben gisteren Mechelse brandweerlui een vakbondsactie gevoerd voor het stadhuis.
Symbolisch droegen ze hun korps ten grave.
De brandweer protesteerde daarmee tegen de privatisering van hun ambulancedienst. Het stadsbestuur besliste immers om het ziekenvervoer over te dragen aan de ziekenhuizen.
De christelijke en socialistische vakbond vrezen dat het verdwijnen van de ziekenwagens de eerste stap is in de afbouw van het korps.
22 van de 107 jobs dreigen verloren te gaan...
Er zal de volgende tijd beslist nog heel wat inkt vloeien over dit akkoord, en de gevolgen ervan...
De tijd van 'de kliniek van Peeters' en 't Gasthuis' is nu wel definitief gedaan...
Voortaan in 't zelfde bedje ziek: dat van Sint-Maarten...
en gaan ze nu dan ook in de campus dodoens in alle kamers een kruisbeeld hangen? Waarmee ik eigenlijk bedoel: wat met bijvoorbeeld euthanasie en abortus in mechelen? Want dat is het gevolg van deze fusie: geen openbaar ziekenhuis meer in Mechelen en omstreken, nu heeft Caritas het hele aanbod in handen. Is het even denkbaar dat het de Mechelse scholen van het Gemeenschapsonderwijs overgeheveld worden naar de 'Guimardstraat' ?
zolang de verzorging maar even goed blijft of nog beter wordt en de werkzekerheid voor het personeel behouden blijft...en een nieuw ziekenhuis voor binnen (zeg maar) 15 jaar, meer moet dat niet zijn...
Het zal natuurlijk wel heel wat veranderingen te weeg brengen...zeker indien men verschillende funcies en diensten wil herverdelen en toewijzen aan éénzelfde ziekenhuis of Campus. Dat wil dan ook zeggen dat men binnenkort niet meer de keuze zal kunnen maken in welk ziekenhuis men wil verpleegd worden.
Maar, inderdaad, er zal nog heel wat over heen en weer gediscussieerd worden vooraleer dit akkoord helemaal rond zal zijn...dus, afwachten maar, hé.
@mieke: het gebeurt wel meer dat openbare en christelijke ziekenhuizen fusioneren en dan wordt een protocol opgesteld dat het pluralistische karakter van het openbaar ziekenhuis behoudt. niet panikeren!
Het project van de Emmaüsgroep lijkt mij nogal megalomaan, op kosten van de gemeenschap wil men een nieuwbouw opzetten die miljarden zal kosten en Mechelen zal opzadelen met twee nieuwe
stadskankers, zijnde de twee huidige campussen ; vandaag maakte een Duffels gemeenteraadslid in de GVA al dezelfde opmerking over de Duffelse campus.In Leuven is de grote stedenbouwkundige uitdaging van het komende decennia de sloop van het Sint-Pietersziekenhuis (dat voor het grootste deel al tientallen jaren leeg staat) en de renovatieprojecten die daarmee gepaard gaan.Maar Leuven is Mechelen niet, het telt meer kapitaalkrachtige inwoners en het stadsbestuur beschikt er over veel meer financiële middelen. Blijkbaar realiseert men onvoldoende wat de impact van zo'n project is, je krijgt gigantische veranderingen in de verkeersstromen en dit terwijl op de site van de huidige campus Dodoens nog gigantisch veel ruimte onbenut is, men kan er gerust nog zo'n 200 ziekenhuisbedden bijzetten ,een nieuw operatiekwartier bijbouwen en alle acute diensten die nu over de twee Mechelse campussen verspreid zijn groeperen.De campus van het Sint-Maartenziekenhuis kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld daghospitalisatie en niet-acute medische diensten.Indien nodig zou men nog mits enkele onteigeningen van een tiental redelijk verkrotte panden( waarvan er sommige leegstaan) in de Keizerstraat de Dodoenssite kunnen uitbreiden.Op die manier blijven de ziekenhuizen ook voor Mechelaars uit het stadscentrum gemakkelijk bereikbaar te voet of per fiets.Daarnaast biedt de ondergrondse parking van de Dodoenssite voldoende parkeergelegenheid.
Op zich zijn we niet a priori tegen de fusie; maar dan denken we toch dat in het definitieve akkoord tussen stad en Emmaüs een sluitende regeling moet staan die de therapeutische vrijheid van de artsen en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt garanderen(abortus, euthanasie) ; ook lijkt het me evident dat niet-gelovige patiënten in het nieuwe fusieziekenhuis moeten kunnen rekenen op de diensten van een moreel consulent zoals in het Vilvoordse fusieziekenhuis.
Het Tivoli-project moet echter naar de prullenmand, zoniet krijgen we er twee nieuwe Euroshoppings bij.
Sommige mensen vergeten dat de nieuwe vleugel van het Dodoensziekenhuis die er pas sinds 2000 staat ook al zo'n half miljard gekost heeft.
Marthe, ter info: het ocmw-ziekenhuis heeft de Mechelse gemeenschap vanaf 1993 jaarlijks zowat 1 miljoen euro gekost. Reken zelf maar uit.
Net voor het einde van de vorige legislatuur hebben VLD (olv oppositieleider Bart Somers), SP (olv Burgemeester Bervoets) en Agalev (toen noemden ze nog zo, olv Salmi en Lamon) een wisselmeerderheid opgezet tegen de CVP (die noemde toen ook nog zo).

Zo werd de "autonome vereniging" geboren, die het O.L.Vrouwezekenhuis moest beheren. De VUB moest en zou immers de gezondheidszorg in Mechelen in handen krijgen ten koste van de "christelijke zuil". Het waren namelijk de prille hoogdagen van de paarse "anti-CVP-staat" van Verhofstadt, alles wat kon verdacht worden van enige binding met de CVP moest er aan geloven. Ten koste van alles.

Wat inmiddels bekend raakte, bewijst dat dit monsterproject niet noodzakelijk het beste idee was. De 70/30 verhouding in stemmen (VUB / OCMW) heeft Mechelen geen enkele inspraak gegeven, en dus veel geld gekost (Leo Stevens vermeldt het terecht).

Door de vroegere overeenkomst van Somers, Bervoets en Lamon heeft ook nu nog de VUB het laatste woord. Maar indien dit nieuwe project er effectief komt, krijgt Mechelen eindelijk waar het al zoveel jaren recht op heeft: de kans op een zorgproject voor de ganse regio, en een rekening die de Mechelse belanstingbetaler niet langer voor alles doet opdraaien. Bovendien luidt dit het einde in van de "tripjes" van zieken naar het verre Jette.

Als de goedkeuring dus goed afloopt, zullen we staan waar we zonder de "paars-groene" wisselmeerderheid van destijds al meer dan 6 jaar hadden kunnen staan. Eindelijk, en maar goed ook.

Hoewel, er is zelfs na goedkeuring nog één angel. Inmiddels heeft, door de 70/30 verhouding, de autonome vereniging immers ook Willebroek er "bij gepakt", tegen de wil van Mechelen in. Zo mogelijk nog een slechtere zaak. En die is nog niet opgekuist. Hopelijk duurt het geen zes jaar voor ook dat probleem is opgelost....
Wel Karel ik wist niet dat jij over een glazen bol beschikte waarin je kon zien wat had kunnen zijn??
Het is altijd gemakkelijk om achteraf commentaar te geven.
Ik geloof toch dat het toen op de gemeenteraad geweest is en daar heeft dan toch ook een meerderheid zijn goedkeuring gegeven voor het VUB-scenario?
Laat Karel toch gloriëren over de zoveelste overwinning van de katholieke zuil, Filip. Objectief gezien moet het mij echter van het hart dat de fusie met de VUB ook niet je dat was. Maar ik zou toch graag zien dat wat meer zaken door de staat worden verzorgd en niet door instanies die zich beroepen op een godsdienst.

Hoeveel geld het instand houden van het patrimonium en de organisaties van de katholieke zuil de gemeenschap kost wordt hier natuurlijk door Karel niet uit de doeken gedaan. Meer dan water aan het Dodoensziekenhuis werd gespendeerd uiteraard.
Maar ik kijk het door de vingers, tenslotte staat het in stand houden van de kunst binnen dit patrimonium boven politiek en levensbeschouwelijk gekrakeel. Maar het stoort me toch dat vadertje staat mee moet opdraaien voor wat vermoedelijk één van de kapitaalkrachtigste organisaties van deze planeet is.
Marthe, ik was nog een belangrijk cijfer vergeten...in 2000 hebben we bovenop de verliezen van elk jaar nog eens extra 285 miljoen oude Belgische franken aan de VUB moeten betalen als afkoop van hun know how in dit dossier. Komt nu wel dubbel triest over nu de VUB met stille trom is vertrokken na er niets van gebakken te hebben.
@Filip
Als je de toenmalige standpunten herneemt, zal je zien dat toen, dus niet achteraf maar vooraf, door mij namens CVP werd gecommuniceerd dat de overeenkomst een misbaksel was.

Meer nog, de afgang ervan werd toen al voorspeld. Hoofdzakelijk op basis van deskundigen hun verslagen (niet mijn verdienste dus, tenzij het feit naar deskundigen te luisteren een verdienste is).

Het akkoord was een louter politieke beslissing, getrokken door Somers en Bervoets, gesteund door Groen, en gedoogd door Vlaams Belang.

En inderdaad, zo was er dus een (wissel)meerderheid voor. En die (wissel)meerderheid heeft toen dus een domme beslissing genomen. Waar wij allemaal voor betaald hebben. Jammer.

Laat ons dus hopen dat de gevolgen er van nu, 6 jaar later, VOLLEDIG, dus inclusief Willebroek, opgekuist geraken.
@ Karel: Wat ik dan niet snap met het euroshoppingdossier dat de meerderheid kiest voor een ontwerp dat niet aan alle vereisten voldoet.
Degene die aan alle vereisten voldoet, komt als 2e uit de bus!?
Waar zaten dan de oplettende gemeenteraadsleden en schepenen??
@Filip: ik heb zopas een kwartier getikt aan een antwoord, en krijg dan dat de pagina niet beschikbaar is, en floeps mijn antwoord is weg.

Spookt het in dit dossier, of wat (grapje)?

Als ik wat gekalmeerd ben probeer ik misschien opnieuw....
@Filip
Ik probeer wat korter dus.
Hoe werken we liefst vanuit CD&V?

-) We bepalen een partijstandpunt,
-) De technische selectie van of onderhandeling over voorstellen, alsook de keuze tussen voorstellen (die liefst aan onze criteria voldoen), laten we over aan de mensen die er voor betaald worden, namelijk burgemeester, ocmw-voorzitter en schepenen.
-) Onze gemeenteraadsleden beoordelen ten slotte op de gemeenteraad op basis van het coalitieakkoord, de partijstandpunten en de afweging tussen wat haalbaar is en wat ideaal is.
Vervolg 1
1) Ziekenhuis.
Partijstandpunt:
"het zelf uitbaten van een ziekenhuis is geen kerntaak van de stad. Wel moet er een regionaal zorgproject zijn, dat gezondheidszorg biedt die sociaal, betaalbaar en kwalitatief is voor de Mechelaar. Aangezien het project regionaal moet zijn, mag het voor ons niet alleen door de Mechelaar betaald worden."
VUB-voorstel: alle beslissingen worden in het verre Brussel genomen, en de Mechelaar moet zwijgen en betalen.
Gevolg: onze gemeenteraadsleden keuren dit voorstel af.
En Rudi, dat heeft niks met zuilen te maken, daarover misschien afzonderlijk meer.
Vervolg 2
2) Euroshopping
Partijstandpunt: elk dossier dat deze site kan opwaarderen binnen de normen van degelijk bestuur (financieel en ruimtelijk), draagt onze steun weg.

Technische discussies, selectie van voorstellen die hieraan voldoen, etc gebeuren dan door het College van burgemeester en schepenen (verder CBS genoemd).

Het CBS komt op de laatste gemeenteraad met een voorstel dat hieraan voldoet. En dus keuren de gemeenteraadsleden van CD&V het goed.

Is daarmee alles gezegd? Nee. Zijn er fouten gemaakt? Ik weet het niet. Ik zou vandaag alvast zelf niet in een jury gaan zitten als Mechelen het mij moest vragen. Maar of daarom alle insinuaties die de laatste tijd gedaan werden, correct zijn?

Wat ik wel weet, is dat het te gemakkelijk is om te beschuldigen om te beschadigen, en dan de handen in onschuld te wassen. Zeker als je zelf in het CBS zit, en zelfs "ja" hebt gestemd in de gemeenteraad.

Ja, als er al fouten gemaakt zijn, dan moeten diegenen die ze gemaakt hebben hun verantwoordelijkheid nemen, dat is zonneklaar. Maar als er geen gemaakt zijn, moeten diegenen die loze insinuaties gemaakt hebben dat volgens mij OOK doen. En of dat vaak gebeurt, dat is nog maar de vraag.

Wat voor mij als (voorlopig nog?) vrijwilliger die na zijn uren gratis aan politiek doet vooral telt is: dat onze centjes goed besteed worden, en dat die site eindelijk een goeie oplossing krijgt, welke ook.

Als de bijdrage van sommige oppositie- en meerderheidspartijen in dit debat er in bestaat dat de site geen oplossing krijgt, dan zijn ze misschien politiek handig geweest, maar voor de Mechelaar zeer schadelijk. Dat mag ook eens gezegd worden.
@Rudi

Geen enkele patiënt vraagt m.i. iets anders dan sociale, betaalbare en kwalitatieve medische zorgen. Of dat nu van de Caritas ziekenhuizen, de vrijzinnige ziekenhuizen of de staat is. Het zal de zieke worst wezen. Als hij maar geneest.

Een goed project van de Caritas zuil is dus niet per definitie "verdacht want verzuild", en een slecht project van de georganiseerde vrijzinnigheid is niet per definitie "OK, want pluralistisch". En omgekeerd ook niet.

Akkoord, Rudy?
@Karel: Ik beschuldig niemand, het enige wat ik (en ook andere bloggers) vraag is openheid.

- Waarom volgde de meerderheid het advies van de jury niet ?
- Moet er nu een boete betaald worden aan de gedupeerde winnaar van de wedstrijd ?
- Was het Vlaams Belang nodig om aan een meerderheid te geraken ?
- Hoeveel bedraagt de subsidie van de fedrale overheid voor dit project ?
- Wat bleef er nog staan van het huidige gebouw in het winnende ontwerp ?

Sans rancune
@Peter

Ja jong, en daarin hebt ge groot gelijk. Maar ik kan toch niet in de plaats van de burgemeester Somers of de bevoegde schepen Lamon antwoorden hé? Ik ben (voorlopig) echt nog maar alleen een vrijwilliger die na zijn uren probeert de juiste dingen in de politiek te doen en te forceren. Onder het motto: "we leven in het enige systeem waarin je niet alleen mag zeggen "ze doen het slecht", want je kan zeggen "we doen er iets aan" ". Ik ben dus op geen enkele manier daar bij betrokken geweest, net zo min als jij.

Een van mijn grote ambities waarom ik politiek bedrijf, en waarom ik me zelfs laten overtuigen heb om op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker(al doe ik daar individueel en financieel alleen verlies mee), is juist die drang naar democratische openheid. Als vrijwilliger kon ik die al wat implementeren in de lokale partijafdeling, dankzij mijn resultaat als underdog-kandidaat nationaal voorzitter kon ik het ook wat helpen afdwingen in de inmiddels vernieuwde structuren van de nationale CD&V, en ook in de stad Mechelen wil ik die graag inbouwen.

Maar dat gaat niet op één dag, daar ben ik van overtuigd....

Ik kan jouw vragen dus écht niet "van binnenuit" beantwoorden. Den Bart en de Jowan moeten dat in principe best (kunnen) doen.

Maar wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft, dus hier ga ik: voor zover ik het weet is de subsidie afkomstig van de VLAAMSE overheid (niet de federale), en was het Vlaams Belang niet nodig wat betreft stemmen "voor", maar wel nodig wat betreft niet allemaal "tegen" (één onthouding ware maw ook voldoende voor een goedkeuring geweest).

Bye.
Beste Karel,
het spookt niet op je PC en in dit dossier - als je te lang tikt aan een antwoord kom je op een "verlopen" pagina, zie mijn reacties hierover enkele dagen geleden.
De rest volgt later gezien het tijdsprobleem....
@Karel,
hieronder mijn reactie over welk project nu het beste is: uiteraard ga ik akkoord met je stelling maar met volgende bedenkingen:
Ik kan grotendeels akkoord gaan dat het dossier moet worden losgekoppeld van levensbeschouwelijke opvattingen.
Maar : Dat beide strekkingen proberen het laken aan hun kant te trekken is echter te begrijpen, maar wel te betreuren. De christelijke zuil heeft daarin echter meer ervaring en
anciënniteit. Het meest opvallende is daarin het onderwijs. Men is er eerst in geslaagd alle gemeenschapscholen op te zadelen met, wegens aanpassing, probleemallochtonen ( met de gekende gevolgen) en men is er echter ook in gelukt om diezelfde mensen buiten het eigen onderwijs te houden. Dat men daarbij sommige wettelijke regels met de voeten trad, is slechts een detail natuurlijk. Met als gevolg dat iedereen weg loopt uit het gemeenschapsonderwijs. Ik noem zoiets een tjevenstreek. Het beste voorbeeld is de SITO, door iedereen veroordeeld als een oord van verderf door de hele stad wegens te veel Marokkanen… Niet soms? Alles wat maar een zweempje heeft van een godsdienst is in principe beter, zoals ik overal kritiekloos hoor ( met excuses voor de uitzonderingen zoals mijn gewaardeerde bloggenoot JanS)
Dat is het probleem dat ik heb met de C: hypocrisie.
Dat anderzijds de vrijzinnigen het alles behalve goed gedaan hebben en ook soms verschrikkelijk hypocriet kunnen zijn hoor je me niet ontkennen. Mijn vrouw zit in het gemeenschapsonderwijs in het hoger onderwijs en het is ontroerend om te zien welke kansen deze mensen o.a. in Mechelen laten liggen om zich te profileren.
Ik ben ook opgevoed in een katholieke school en ik kan daar zelfs positief op terugkijken. Ik ben Scheppers daar ook dankbaar voor – het is dank zij o.a. hun breeddenkendheid dat ik tot mijn vreugde mijn geloof ben kwijtgeraakt en de zaak heel anders bekijk dan in mijn jeugd. Maar is katholiek onderwijs of een katholieke gezondheidszorg daarom beter? En je gaat me toch niet wijsmaken dat de katholieke zuil niet gaat proberen van onopvallend hun doctrine te laten infiltreren, zo naïef ben ik nu net niet. Vandaar mijn leuze : als je een levenshouding( welke die ook is) aanhangt en je wilt die propageren: geen probleem en ook het nodige respect, maar dan wel op je eigen kosten en niet op die van de gemeenschap. Dus geen door de staat betaalde priesters en tutti quanti meer. Laat de gemeenschap dat organiseren en bekostigen, maar liefst niet dubbel! Dit geldt ook voor vrijzinnigen trouwens.
Ik heb ondertussen verschillende levensbeschouwingen beschouwd en blijf een gezond wantrouwen hebben. Maar helaas, het wantrouwen tegenover die C is nog het grootste. Sans rancune Karel, maar het is maar dat je het weet.
Karel, ondertussen een tip voor lange reacties: Ik sluit de blog af - tik mijn antwoord apart in een word document en met knippen en plakken zet ik dat dat terug in een antwoordvakje van de blog die ik dan terug geopoend heb. Tijdswinst.
Geen probleem Rudy, maar wel jammer voor jou dat je zo wantrouwig geworden bent, want uiteindelijk is er ook héél veel goeds voortgekomen uit allerlei levensbschouwelijke initiatieven.

Om de rubriek niet te overlasten met zaken die er in wezen niet thuis horen, zal je me hier niets over onderwijs horen zeggen.

Maar naast vele andere zaken is dat wel ook nen dada van mij, dus hou je niet in daar een rubriek over te openen (al ben ik de komende dagen niet steeds bereikbaar via dit medium). Dan worden het zeker nog boeiende discussies...
;-)

Bye, en alvast een spetterende jaarovergang gewenst.
Hetzelfde toegewenst Karel - maak er een toffe jaarovergang van.
Tof te lezen dat de onderwijsproblematiek een dada van jou is.
Trouwens inderdaad een leuk onderwerp om daar eens over te bomen op de blog. Lees er maar eens onze discussies over godsdienst over na van enkele tijd geleden.
Maar eigenlijk zou ik dat wel eens met jou willen bespreken achter pot en pint.
Dit is dus een voornemen voor volgend jaar. Feest ze!
Karel,
Als ik de positieve en open sfeer op deze blogsite opsnuif; als ik de intelligente en eerlijke opmerkingen en de kritische bedenkingen die er geuit worden en die vaak van een hoog niveau zijn met een grote welwillendheid tot mij laat doordringen;dan besef ik dat deze tolerantie t.o.v.diverse ideeën en levensbeschouwingen van onze bloggers zich momenteel nog niet vertaalt in onze politieke vertegenwoordiging.
Ik heb de geschiedenis van de Mechelse ziekenhuizen de laatste 10 jaar van op afstand gevolgd en ken een aantal mensen en politici die in dit dossier rechtstreeks betrokken partij waren.Ik heb hun verhaal gechekt en dubbelgechekt en ik kan maar tot één conclusie komen en dat is dat jij op zijn minst maar een deel van het verhaal vertelt.
Het is waar dat het VUB-verhaal uiteindelijk uitgedraaid is op een mislukking.De meerwaarde die een samenwerking van een academisch ziekenhuis met een kleinere regionale partner verondersteld werd te bieden bleek uiteindelijk te berusten op theoretische,hypothetische synergieën die in de praktijk nooit gerealiseerd werden.

Maar men moet zich de vraag stellen waarom het vroegere OLV-Ziekenhuis uiteindelijk dit verbond is aangegaan .Eind jaren 90 zocht het ziekenhuis toenadering met in eerste instantie het Sint-Jozef Ziekenhuis dat toen ook op zijn kapitaalsreserves aan het leven was; die onderhandelingen draaiden op niets uit ( er kwam wel een fusie tussen Sint-Jozef en het Sint-Norbertus ziekenhuis in Duffel die de naam kreeg van Sint-Maarten) en vervolgens werd er gepraat met het Imelda Ziekenhuis.Deze onderhandelingen werden gevoerd tussen politici en afgevaardigden van de raden van bestuur van de diverse ziekenhuizen .
Parallel vonden er binnen de schoot van de toenmalige CVP echter geheime onderhandelingen plaats met een beperkt aantal Mechelse CVP-tenoren zoals Karel Van Butsel ,Leo Stevens,de toenmalige sterke man van de Mechelse CVP (Luc Van Den Brande) , de CVP-Voorzitter van het ziekenhuis en de directeur van het Imelda-ziekenhuis (waar de echtgenote van Luc Van den Brande in de Raad van Bestuur zat).Die vergaderingen vonden in het grootste geheim plaats ten huize van één van deze tenoren, ik vermoed zelfs bij jou thuis Karel of was het bij Luc Van Den Brande?.Het doel was eenvoudig: het ziekenhuis moest en zou zo vlug mogelijk opgeslopt worden door de “zuil”, en dit zonder garanties voor het personeel, de geneesheren , het pluralisme en de stadsfinanciën.
eind deel I
@ rosa: Ik heb het gevoel dat je zelf bij die vergaderingen aanwezig was. Of ben jij de echtgenote van Luc Van den Brande?
Trouwens, kan Kristel Strubbe het standpunt van VLD in dit dossier hun standpunt toelichten of zwijgen ze erover in alle talen?

Aan iedereen een zalig eindejaar toegewenst!
karel;deel 2
Zelfs de CVP-fractie binnen de OCMW-Raad vond dit te gortig scheurde zich van de partij af . Ondertussen zocht het OLV-Ziekenhuis contacten met de Universitaire Ziekenhuizen van de KU.-Leuven en het Academisch Ziekenhuis van Jette.
Leuven bleek niet geïnteresseerd ; de VUB wel.Er kwam een voorstel tot samenwerking dat zou voorgelegd worden aan de gemeenteraad; de CVP was uiteraard tegen, Somers die toen volop aan het onderhandelen was met de CVP rond een toekomstige coalitie zat in dit dossier in een zeer moeilijke positie en werd onder druk gezet door zowel de CVP als door de loge in de persoon van Karel De Gucht (toenmalig partijvoorzitter). Uiteindelijk zwichtte hij voor deze laatste.
karel,deel 3
Wat men ons over deze periode nog vertelt is dat jij karel in het toenmalige CVP-blad consequent en tot herhalens toe de VUB trachtte te diaboliseren door er stelselmatig op te wijzen dat het hier een Franstalig Brussels ziekenhuis betrof, dit terwijl het het enige Vlaamse ziekenhuis is in het Brusselse.Je kon toen echt geen beter argument vinden en je nam herhaaldelijk de toevlucht tot dit soort desinformatie.

Ook vandaag nog zit je te hameren op de zogenaamde patiëntentransferten naar Brussel , terwijl die nog geen 1% uitmaken van de opgenomen patiënten en er meer patiënten naar het UZA of naar Imelda worden doorgestuurd voor diverse behandelingen.Dit is trouwens één van de redenen waarom de VUB een eind wenst te zetten achter de samenwerking.
karel, deel 4
Het verschil met de VUB-contructie en het ontwerp-akkoord met Sint-Maarten is dat er nu geen enkele vertegenwoordiger van de Mechelaars in de Raad van Bestuur zal zitten ,Sint-Maarten maakt deel uit van de machtige Emmaüsgroep met meer dan 4000 werknemers die aangestuurd worden door een kloosterorde.

We geloven nog best dat deze kloosterorde zijn best zal doen om de sociale rol die het OCMW-ziekenhuis altijd al had te vrijwaren, maar we vrezen echt het ergste wat patiëntenrechten en de therapeutische vrijheid van de artsen betreft.Als een beminnelijk en tolerant man als kardinaal Danneels zich duidelijk en herhaaldelijk uitspreekt tegen abortus en euthanasie in Christelijke ziekenhuizen , dan weten we het wel.
karel, deel 5
Los daarvan vind ik de opmerkingen die Marthe hier al eerder maakte over de stedenbouwkundige impact van het monsterplan van de Emmaüsgroep (een grote campus van zo maar eventjes 60 hectaren aan Tivoli en de leegstand van campussen in de Leopoldstraat ,in de Keizerstraat en in Duffel) volkomen terecht zeker als er de alternatieven zijn die Marthe zelf aangeeft.
karel, deel 5
Het verschil met de VUB-contructie en het ontwerp-akkoord met Sint-Maarten is dat er nu geen enkele vertegenwoordiger van de Mechelaars in de Raad van Bestuur zal zitten ,Sint-Maarten maakt deel uit van de machtige Emmaüsgroep met meer dan 4000 werknemers die aangestuurd worden door een kloosterorde.

We geloven nog best dat deze kloosterorde zijn best zal doen om de sociale rol die het OCMW-ziekenhuis altijd al had te vrijwaren, maar we vrezen echt het ergste wat patiëntenrechten en de therapeutische vrijheid van de artsen betreft.Als een beminnelijk en tolerant man als kardinaal Danneels zich duidelijk en herhaaldelijk uitspreekt tegen abortus en euthanasie in Christelijke ziekenhuizen , dan weten we het wel .

Los daarvan vind ik de opmerkingen die Marthe hier al eerder maakte over de stedenbouwkundige impact van het monsterplan van de Emmaüsgroep (een grote campus van zo maar eventjes 60 hectaren aan Tivoli en de leegstand van campussen in de Leopoldstraat ,in de Keizerstraat en in Duffel) volkomen terecht zeker als er de alternatieven zijn die Marthe zelf aangeeft.
Marthe,

Straks wordt het nog een Dutroux-verhaal, met geheime bijeenkomsten en wat weet ik niet nog al meer....

Ik beperk me tot de échte feitelijkheden, en dit keer in het bijzonder tot wat de inbreng waar ik bij betrokken was.

Ik ben nooit bij rechtstreekse onderhandelingen betrokken geweest destijds (nu ook niet trouwens). Wie weet had het anders sneller goed afgelopen ipv met de VUB te moeten scheep gaan (;-) lol).

Er is dus ook nooit enige vergadering over een ziekenhuisfusie bij mij thuis door gegaan. Insinuaties of onwaarheden, hierover (en over alles trouwens), maken de politiek kapot. Dat is sinds een tweetal jaar een nieuw fenomeen in Mechelen. Gek.

En dergelijke onjuiste berichten ontkennen, ja, er zullen er toch altijd zijn die het geloven. Maar dat zal je bedoeling wel zijn hé. Al is er overigens niks verkeerd aan interne partijvergaderingn bij mijn weten...

Ter info. Het lid van de toenmalige CVP in de ocmw-raad die overliep naar de VLD (Jan De Keye ) deed dit nadat bleek dat hij electoraal te licht woog om op onze lijst te staan. In de pers verscheen "reserveploeg van CVP gaat naar VLD". Zijn stemmenaantal bij de VLD gaf ons gelijk.

Ik vind het wel uitdagend te weten wie je bent, aangezien je pretendeert alle geheimen van de loge, de christelijke zuil en een aantal politieke partijen te kennen.

Gezien je standpunten veronderstel ik dat je niet God de vader bent, maar ver zit je er blijkbaar niet af (lol) ;-)

Voor de rest bevestig je zelf wat ik zei: de verkeerde opties werden destijds genomen, en dit onder druk van volgens jou de loge, en zelfs in het bijzonder olv Karel De Gucht. Als jij het schrijft, dan zal dat wel waar zijn zeker? (Alhoewel, als ik de rest lees...)

Kortom en naar de toekomst gericht: een regionaal zorgproject, gedragen door de regio en zonder dat de Mechelse belastingbetaler er alleen voor op draait, is en blijft onze enige doelstelling. Betaalbare, sociaal verantwoorde en kwalitatieve gezondheidszorg, zonder enig ideologisch fanatisme. En dat is altijd ons standpunt geweest, in tegenstelling tot wat gerealiseerd werd door anderen enkele jaren terug. En naar mijn bescheiden mening is dat ook het enige wat de niet fanatieke Mechelaar wenst.
@Marthe en @Rosa: vorige post is natuurlijk voor Rosa...
@ Rosa en Karel: Zit God de Vader nu ergens op een gouverneurszetel? En heeft hij zijn zonen en dochters over het Vlaamse land gestuurd om zijn verhaal te verkondigen? Toevallig ook vanuit Sint Truiden naar Mechelen?
;-)

Kan iemand ons meer vertellen over de ziekenwagens die de brandweer moet afstaan? Volgens een brandweercommandant zou dit als gevolg hebben dat we in Mechelen maar twee ziekenwagens overhouden. Terwijl er blijkbaar wettelijk 4 zouden moeten zijn. Ik durf me niet voorstellen wat de gevolgen gaan zijn als er toevallig drie interventies nodig zijn op hetzelfde moment. Het moet maar je kind zijn dat moet wachten op een ziekenwagen vanuit Bonheiden, Duffel of verder!
Zonder me in dit 'debat' te willen mengen zou ik ervoor willen pleiten dat mensen die 'grotere waarheden' als 'wetenswaardigheden' over het 'beste Mechelse frietkot' op de blog posten, de moed en de openheid zouden willen hebben om met méér dan initialen en voornamen hun antwoord te 'ondertekenen'....
Zélf staat onder mijn posts steevast jans - maar klik verder: en je wéét dat ik Jan Smets ben...
Ik geloof bést dat ik niet alles wéét wat zich achter politieke coulissen afspeelt. En ALLES hoef ik niet te weten - en zéker niet alle insinuaties, vermoede achterbakse spelletjes, verborgen agenda's...
Overal - in elke partij zijn er mensen en dingen die méér dan te waarderen vallen, en ook in elke partij zijn er dingen die niet zo koosjer zijn...
Maar wil aub niet de anti-politiek voeden - want dat zal ons ALLEMAAL zuur opbreken!
Voer het debat elders - waar het kan en moet gevoerd worden!
Ik verafgood geen politiekers, maar heb er wel respect voor (tenminste voor diegenen die het verdienen - en zo zijn er, heus wel, ook nog voldoende...). De rest is stemmingmakerij...
... nog méér: ik heb waardering voor mensen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheden willen waarmaken op politiek terrein. Politiek boeit me - maar ik zou me er nooit in kunnen engageren. Daarvoor heb ik te weinig 'dik vel', om steevast betiteld te worden als 'sjoemelaar', zakkenvuller' en meer van dat fraais...
Natuurlijk zitten er rotte appels in de politieke mand - en zullen grote ego's gestreeld worden door het vervullen van politieke mandaten... Zal wel - Maar ik zie in de meeste fracties toch mensen die gedreven en eerlijk bezig zijn..., en met goeie compromissen bevredigende resultaten kunnen bereiken!
Mij ergeren ook heelwat dingen in de politiek - maar ik weiger om me te laten meeslepen in negativisme!
Daarvoor is 'democratie' me een te heilig begrip. Liever een kleurrijk gamma van meningen, achtergronden, godsdiensten, filosofieën... Akkoord: dan moet er steeds gezocht worden naar de grootste gemeenschappelijke deler - so what...
Hoeven rood en blauw, oranje, groen en andere schakeringen steeds met mekaar te 'vloeken'?
Of...speelt er al heelwat nervositeit mee nu de verkiezingen met rasse schreden naderen?
Is het toeval nu te moeten lezen in de krant dat er net geïnvesteerd werd in een vernieuwde spoed van Sint Maarten ziekenhuis?
En in het artikel in de Streekkrant spreekt men er naar te streven nog maar één spoed voor beide ziekenhuizen te behouden, uiteraard die van Sint Maarten. Ik citeer uit het artikel letterljk :
quote:
voegt hij er echter nog fijntjes aan toe.
unquote
Raar...
Boy, oh boy... Wat een boeiend item!
Toch wel fantastisch om te weten dat zoveel mensen het dossier van verschillende kanten zo goed kennen. Amaai, ik ben weer een tijdje weg geweest en het zit er weer boenk op!
JAN met DE pet zou het KEYE leuk vinden als de verantwoordelijke die uit eigen belang dit allemaal realiseerde en ons zo veel geld kostte persoonlijk zichzelf zou UITGOMMEN!
Hij sprong naar een andere partij omdat de eerste hem te oranje heet onder zijn schoenen werd en splitste ons het akkoord met Jette in de maag, ging toen in de raad van beheer zitten van Dodoens en streek er zijn premietjes op.
@Karel, je bent veel te zacht voor die man (ik bedoel JDK)een afstameling van de oude politiek zo van ik doe iets voor u en gij doet iets voor mij.
Vraag maar aan ons moeder, hij heeft niet alleen Jette op zijn kerfstok.
@Hamid: Ik heb zo nog een tijdje met jullie meegedraait en daar is toen over die manskerel (JDK)ook 't een en 't ander gezegd en bewezen dat die niet voor de zaak, maar voor zichzelf ging (cfr overlopen)
@Jeroen van FP: wil dan man en paard noemen en ons zeggen wie die JDK is ( voluit dus)
Jan de Keye, om de kat een kat te noemen. Ik moet 't eerlijk zeggen: hij ligt als een steen op mijn maag...
Wat mij stoort in dit hele verhaal is dat het personeel van Sint-Maarten pas enkele dagen geleden officieel op de hoogte is gesteld van de overname van Dodoens door Emmaüs. Tevoren werd er intern met geen woord over gerept, zelfs niet over eventuele plannen in die richting. Het personeel las al maanden allerlei berichten in de kranten. Buiten in de media waaide er een storm, maar binnen het ziekenhuis zelf was er alleen windstilte. Op communicatief vlak heeft Emmaüs véél te leren!
@Koen,
daar verschiet ik nu niet van zie.
Wat niet weet niet deert, hou jij ze arm, wij houden ze dom was de leuze vroeger!
Hopelijk worden de OCMW-gedetacheerde personeelsleden in de nieuwe Mechelse "VZW" niet uitgerookt en jaarlijks een maandwedde afgenomen zoals in het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen.
Stadbestuur en vakbonden hebben gisteren een akkoord bereikt over de hervorming van de Mechelse brandweer. De ambulancedienst 1OO verdwijnt en het korps krimpt in tot 85 man.
Bij de brandweer reageert men teleurgesteld en gelaten...
(méér nieuws hierover vandaag in de Gazet van Antwerpen - artikel Sven van Haezendonck).
T'straffe is dat deze hervorming (deels)gebaseerd is op een rapport dat uitgerekend door de vakbonden is gevraagd!

Het deksel op de neus krijgen noemt men zoiets zeker ?

Wat had men nu gedacht, het gebied dat door de brandweer wordt 'bediend' wordt kleiner daar men Boortmeerbeek-Haacht naar Leuven heeft zien overstappen.
Dus is het niet meer dan logisch dat het rapport zou aangeven dat het korps moest inkrimpen.

Maar men ging ervan uit dat het rapport voor hen enkel positief KON zijn.

Verkeerd gedacht dus.
Goede vrienden,
Als de gemeenteraad van donderdag 26/01 de principiële overeenkomst goedkeurt, is Mechelen vanaf 30 juni 2006 het Dodoensziekenhuis kwijt. Op zich is dat een goede zaak, want een ziekenhuis uitbaten is mijns inziens geen kerntaak van een stad en het ziekenhuis heeft al genoeg geld gekost. Maar de Mechelaars zullen niet alleen hun ziekenhuis kwijt zijn, maar ook honderden miljoenen franken aan investeringen.
Eén en ander werd de afgelopen week aan de bevoegde commissies in gemeenteraad en OCMW voorgelegd. In die commissies werd doodleuk verklaard dat de AV, het samenwerkingsverband tussen de stad (OCMW) en de VUB, nog over voldoende liquide middelen beschikte om het akkoord met de vzw Emmaüs financieel rond te maken. Zo werd er gezegd dat er nog 200 miljoen frank aan fianciële reserves aanwezig was om Emmaüs over de brug te trekken. Tweehonderd miljoen frank die overigens voornamelijk zouden gebruikt worden om ten minste tot na de verkiezingen de sociale vrede te bewaren.
Raar, dat er ineens financiële reservers werden gevonden waar het rapport van Deloitte & Touch (juli 2005) nog duidelijk aangaf dat alle financiële reserves van de AV tegen eind 2005 zouden uitgeput zijn. En plots vindt de stad daar maar liefst 200 miljoen frank liquide middelen omdat het – dixit OCMWvoorzitter Patrick Backx – ‘niet altijd duidelijk is waar winst en verlies zich situeren’.
Waar haalt men dan die 200 miljoen vandaan? Het Dodoensziekenhuis beschikt over 237 bedden, waarvan de exploitatiewaarde op minstens 3 miljoen frank per bed wordt geschat. Ofwel een totale waarde van 711 miljoen frank. Dit is in feite het enige tastbare dat voor de Mechelse belastingbetaler nog overblijft van de honderden miljoenen die de afgelopen jaren in de AV werden gestopt. Logisch zou het dus zijn dat dit te gelde werd gemaakt. Maar dat doet men officieel niet. Om het politieke gezicht van Bart Somers te redden worden daarvan al 200 miljoen Bef naar de AV gesluisd om te kunnen zeggen: ‘zie eens hoe goed we het de afgelopen jaren gedaan hebben’. In ruil krijgt Emmaüs toegevingen bij het nieuw te bouwen ziekenhuis: de stadsgronden aan Tivoli worden geschonken en de werken rond het ziekenhuis zullen door de stad worden betaald. Emmaüs krijgt dus van de Mechelse belastingbetaler een terrein cadeau van 13,6 ha potentiële bouwgrond. Pakweg 136 kavels van 10 a goed voor een marktwaarde van 680 miljoen Bef en de stad betaalt ook nog eens al de voorzieningen rond de ziekenhuiscampus, ook al goed voor 150 miljoen.
De exploitatiewaarde van de bedden (verkoopwaarde 711 miljoen die onderhands door Emmaüs betaald zullen worden) min de 200 miljoen voor Emmaüs maakt nog altijd dat er nog 511 miljoen te verdelen blijft. Die 511 miljoen zullen verdeeld worden tussen de gemeente Willebroek, de VUB en het ziekenhuis van Bornem. Dit betekent dat de VUB gesust zal worden met enkele honderden miljoenen Mechels belastinggeld om geruisloos de chaos te verlaten die ze zelf veroorzaakt hebben.
De oplichtingoperatie op kosten van de Mechelse belastingbetaler is dan afgerond. Er werd de Mechelse belastingbetaler op enkele jaren tijd 1 miljard 915 miljoen frank ontfutselt ten voordele van de vrijzinnige zuil (VUB) en nu ook de katholieke zuil (Caritas). De traditionele partijen zorgen altijd goed voor zichzelf.
Dat, beste vrienden, is de realiteit van dit dossier en al dan niet kruisbeelden in ziekenkamers of pluralisme heeft er geen lap mee te maken.
@ Frank Creyelman Ik ken het dossier absoluut niet, toch probeer ik het te verstaan...De belangrijkste financieringsstroom naar de ziekenhuizen verloopt via RIZIV en niet met de middelen van Stad Mechelen...er is een grote vertraging in het doorstorten van deze RIZIV-middelen naar de ziekenhuizen...als dus RIZIV de achterstand tracht in te lopen, dan krijgt Dodoensziekenhuis méér geld in de kas...dit verklaart misschiens een deel van dit overschot...
Om een juist oordeel te hebben, moet je een duidelijk beeld hebben van de cash-flow van het ziekenhuis, de achterstand van de RIZIV-betalingen, de schuldevolutie ,...
Ik hoop dat de gemeenteraad je de juiste cijfers kan geven...
Deze ziekenhuisoperatie moet in alle transparantie verlopen...
voorlopig geloof ik niet in een oplichtingsoperatie....
Gisteren werd in de ocmw raad het akkoord met Emmaüs goedgekeurd. SP.a stemde tegen. Net zoals bij het monsterakkoord met de VUB, heeft ook nu het VB zich onthouden. Na de uitlatingen van Creyelman op deze blog en de persmededelingen vooraf, is de onthouding wel héél straf. Zien wat het op de gemeenteraad wordt. Maar ja, als je als argument een zogezegd cadeau van gratis grond gebruikt en dat blijkt helemaal niet te kloppen, dan moet je natuurlijk wat voorzichtiger worden.

Alleen bizar dat er zoveel aandacht gaat naar dergelijke foute uitlatingen, en dan nog zonder inhoudelijke correcties. Freya Van den Bossche en Frank Creyelman kunnen het communicatief blijkbaar even goed...;-)
Een bewijs van het niveau van VB.
En mooie Freya overtuigt me ook helemaal niet.
Mechelen is een spoeddienst armer zo las in vandaag in De Standaard, "Spoeddienst Dodoens gaat 'snachts toe".

We zullen er dus rekening mee moeten houden dat we op dat kritieke moment niet op Dodoens aankomen.
Eigenlijk kan dit toch echt niet hoor!
Dus als je in héél krtieike toestand, nog wel net in staat bent zelf naar spoed te gaan of kruipen, dan moet je er toevallig nog wel aan denken welke spoed er OPEN is??? Moet er nog zand zijn? Een ziekenhuis die zijn SPOED 'snachts sluit??? Wat gaat het volgende zijn?

Dus: mensen, als ge iets voorkrijgt, denk eraan he.. best niet in de buurt van Dodoens, want daar wordt ge NIET geholpen.....

Ik hoop dat deze zaak een staartje krijgt, en liefst in het voordeel van de patient die toch moet kunnen geholpen worden in elke spoedafdeling van elk ziekenhuis!
Natuurlijk als Sint Maarten 4 personen plant voor spoed dan kunnen er dat in toch ook 2 per site te Mechelen zijn
Ik vraag me ook af wat zwangere vrouwen moeten doen. Mijn geliefde is in verwachting en we heben geboekt voor dodoens. Wanneer zij (de twins) plots beslissen om 's nachts te komen moeten we ons naar Leopoldstraat begeven waarna er nadien transport moet gebeuren naar Zwartzustervest?