Culturele Hoofdstad? Zeg maar 'ja', Mechelen!

met categorie:  
Als dat nu geen idee is!
Vandaag lanceerde schepen Nobels het geweldige idee om Mechelen kandidaat te stellen als Culturele Hoofdstad voor 2010 of 2015.
En hoewel het nog een poosje duurt voor we aan de beurt zouden kunnen zijn - begint het reeds te kriebelen bij de trotse Mechelaars.
Burgervader Somers is het idee wel genegen (de man had zelf ooit al wel eens 'grootse' plannen met andere kandidatuurstellingen...).
WAAROM NIET?
Deze stad heeft een enorm potentieel op cultureel gebied...
Onze stad bloeit als nooit tevoren; er is een duidelijke markt voor!
Hotels rijzen als paddestoelen uit de grond - de Lamot staat te schitteren aan de Dijle... Musea zijn prachtig vernieuwd, of staan in de stijgers om nog meer te voldoen aan de hedendaagse eisen - Toeristen uit binnen-en buitenland ontdekken Mechelen...
Laat ons ervoor gaan!
Laat Mechelen het 'Firenze aan de Dijle' worden!

Dit is een haalbare kaart, en het zal Mechelen nog méér nieuwe stimulansen geven...
Mechelen Culturele Hoofdstad van Europa? Daar twijfelen we niet aan!!
Mechelen... het firenze aan de Dijle? Als dat niet goed klinkt! Ja, hoor.. het zou fantastisch zijn he: "Mechelen als Culturele hoofdstad" !!!

Dag op dag bewijst deze stad hoe interessant ze is, hoe zeer ze (her)leeft en bruist.... (her)openbloeit!

Mechelen Culturele Hoodstad. Ja! Doén!!!
Geplukt uit de website van Europese commissie (europa.eu.int) de samenvatting wat de Europese regelgeving terzake is:

"De aanwijzing van de "Culturele hoofdstad van Europa" draagt ertoe bij dat de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen beter tot hun recht komen en maakt het mogelijk dat de burgers van de Unie elkaar beter leren kennen.
MAATREGEL
Besluit 1419/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 [Publicatieblad L 166 van 01.07.1999].

SAMENVATTING
De "Culturele Hoofdstad van Europa" wordt overeenkomstig het besluit vanaf het jaar 2005 als volgt aangewezen (artikel 2):

uiterlijk vier jaar vóór de aanvang van het evenement legt de betrokken lidstaat de Commissie, het Europees Parlement, de Raad en het Comité van de regio's het voordrachtdossier voor van de stad of steden die voor het betrokken jaar in aanmerking komen; eventueel doet hij deze voordracht vergezeld gaan van een aanbeveling;
de Commissie stelt elk jaar een jury samen die verslag moet uitbrengen over de voorgedragen stad of steden. Het Europees Parlement kan binnen drie maanden na ontvangst van het verslag de Commissie een advies doen toekomen over de voorgedragen stad of steden;
op basis van een aanbeveling van de Commissie en in het licht van het advies van het Europees Parlement en het verslag van de jury wijst de Raad de "Culturele Hoofdstad van Europa" aan voor het betrokken jaar.
Het voordrachtdossier moet een Europees cultureel project omvatten, dat aan een specifiek thema met een Europese dimensie beantwoordt en hoofdzakelijk berust op culturele samenwerking overeenkomstig de doelstellingen en acties van artikel 151 (ex artikel 128) van het Verdrag. Dit project mag samen met andere Europese steden worden uitgevoerd.
In het dossier moet in het bijzonder zijn aangegeven hoe de gegadigde Europese stad, binnen het gekozen thema, voornemens is om (artikel 3):

culturele stromingen die de Europeanen gemeen hebben en waarvoor deze stad een bron van inspiratie is geweest of waartoe zij een bijdrage van betekenis heeft geleverd, tot hun recht te laten komen;
evenementen en scheppend werk te bevorderen waarbij actoren uit de culturele sector van andere steden van de lidstaten van de Europese Unie worden betrokken en die tot duurzame culturele samenwerking leiden, en het rondreizen van de actoren in de Europese Unie te stimuleren;
brede lagen van de bevolking te mobiliseren en bij het project te betrekken;
voor de opvang van de burgers van de Unie te zorgen en de uitstraling van de op te zetten evenementen via de verschillende media en volgens een meertalige aanpak te bevorderen;
de dialoog tussen de culturen van Europa en die van andere delen van de wereld te bevorderen;
het historisch erfgoed en de stedelijke architectuur en de kwaliteit van het leven in de stad op te waarderen.
Europese derde landen kunnen aan dit initiatief deelnemen. Elk van die landen kan een stad als "Culturele Hoofdstad van Europa" voordragen en stelt het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het Comité van de regio's van deze voordracht in kennis. De Raad wijst, op aanbeveling van de Commissie en met eenparigheid van stemmen, officieel voor elk jaar een van deze voorgedragen steden als "Culturele Hoofdstad van Europa" aan, zonder uit het oog te verliezen dat een voorbereidingstijd van vier jaar wenselijk is (artikel 4).

Elke stad stelt een programma van culturele evenementen vast dat de cultuur, het cultureel erfgoed, alsmede de plaats van de betrokken stad in het gemeenschappelijk cultureel erfgoed voor het voetlicht brengt en waarbij personen uit de culturele sector uit andere Europese landen worden betrokken om tot duurzame samenwerking te komen (artikel 5).

De Commissie stelt jaarlijks een verslag op waarin de resultaten van het evenement van het voorgaande jaar worden geëvalueerd. Dit verslag wordt aan het Europees Parlement, de Raad en het Comité van de regio's voorgelegd.
De Commissie kan ook voorstellen doen tot herziening van dit besluit indien zij dat voor het soepele verloop van deze actie en met name met het oog op de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie nodig acht (artikel 6).

De Europese Unie kan via haar kaderprogramma "Cultuur 2000" een financiële bijdrage aan de "Culturele Hoofdstad van Europa" leveren door het ondersteunen van een of ander in het programma van de festiviteiten opgenomen evenement met een Europese dimensie.
nog ni zweven hé mannen!
hoewel als Lille dat kan zijn, daar is geen kl... te zien, ja dan maakt mechelen een kans!
Allez, Kris? In RIJSEL is wel degelijk iets te zien! Een zeer mooie stad, zeker het oude stadsgedeelte! Kl.. heb ik er natuurlijk niet gezien ;-)
Mooie architectuur, interessante permanente en tijdelijke tentoonstellingen wel... en leuk om er te vertoeven is het zeker..

Maar jawel hoor, laat ons toch maar even op Wolk 9 blijven en dromen van Mechelen als Culturele Hoofdstad!
Volgens een krantenartikel uit 2004 hebben we al een concurrent voor 2015.

hierbij het artikel:

"Bergen volgende Belgische Culturele Hoofdstad"
BRUSSEL - Het voorbeeld van Rijsel 2004 is niet onopgemerkt voorbijgegaan in de regio. In het naburige Bergen sloeg burgemeester Elio Di Rupo (PS) het gebeuren met meer dan gewone belangstelling gade. Hij heeft namelijk voldoende politieke dekking om van zijn stad de volgende Belgische culturele hoofdstad te maken. Als de Europese Commissie groen licht geeft en bij zijn volgorde blijft, wordt dat in 2015. Er is al een intendant aangesteld, en diens plannen vertonen veel overeenkomst met de Rijselse aanpak.
Yves Vasseur (53) is de man die het straks moet waarmaken. Hij is directeur van het cultuurhuis manège.mons, een grensoverschrijdende samenwerking tussen Bergen en Maubeuge in Noord-Frankrijk. Net als Rijsel 2004 wil hij het project niet beperken tot één stad, maar uitsmeren over een hele regio. Hij ziet het zelfs zo breed dat hij er ook Brugge, Gent en Kortrijk bij wil betrekken. Over de grens wil hij samenwerken met Maubeuge, Valenciennes en Rijsel.

Ook de gewenste impact is vergelijkbaar. Net als de Noord-Franse regio is er rond Bergen veel oude industrie. Het is een arm gebied met veel werkloosheid. Met een initiatief als de Culturele Hoofdstad wil men de achtergestelde regio de nieuwe impuls geven die ze nodig heeft. De evenementen en de ingrepen in de steden moeten er extra sfeer brengen.

Di Rupo heeft ook goed naar het budget van Rijsel 2004 gekeken. Dat is het hoogste sinds de start van de Culturele Hoofdsteden. Bergen ziet in dat zulks noodzakelijk is om enige impact te realiseren in een brede regio. Daarom hebben de betrokken overheden al een spaarplan opgestart.

Zowel de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest als de stad Bergen storten elk jaar één miljoen euro in een fonds. Zo is er tegen 2015 al zeker een basis van dertig miljoen euro. Vasseur maakt zich sterk dat het dat bedrag kan verdubbelen met de tussenkomst van Europa en sponsors.
awel ik ben er ooit geweest en vond het nogal een grauw geval.(1988) nu is het ook wel zo dat ik een gigantische cultuurbarbaar ben, en een stad ligt me , of niet.ik vind Gent bvb ook ni te doen. maar hasselt dan weer wel.(hoewel daar absoluut veel minder te zien is dan in Gent)zodus moet ge men uitspraken over die materie maar zeer licht nemen(wat sommigen ongetwijfeld reeds doen!)
... ah.. hm.. ik zou toch zeggen, toch nog maar eens proberen hoor, Rijsel... wat Gent betreft: écht? Goh...
Een barbaar zou ik je niet noemen, laat ons het erop houden dat je een andere kijk op de dingen hebt ;-)
Ik heb toch bedenkingen bij het aankondigen van dit idee:

Gemiddeld kost de organisatie van "culturele hoofdstad van Europa" voor de organiserende stad 36 MIO euro
(= 1,4 MIA euro)

In dit bedrag zit alles (cultureel programma, infrastructuur, stadsverfraaing, marketing).

Dit is héél veel geld, eigenlijk véél te veel voor onze stad....

Dit is alleen betaalbaar met het fors verhogen van onze gemeentebelastingen !!!!

Uit de Europese regelgeving terzake (zie post hierboven van mij)vergt de organisatie van dit gebeuren enorm veel energie en voorbereiding.

Vooraleer je dergelijk idee lanceert, dient je toch de haalbaarheid eerst na te gaan... ik vrees, net zoals bij het aankondigen van de kandidatuurstelling voor de olympische spelen, dit niet gebeurd is.

Ik vrees dat dergelijke manier van aanpakken getuigt van weinig geloofwaardigheid van onze schepencollege....ik vind dit héél erg !!!!! dat bevordert de 'anti-politieke' gevoelens in onze stad !!!!
Ik wil absoluut het Vlaams Belang uit ons stadshuis houden !!!
Begrijp me niet verkeerd: ik zou niets liever hebben dat de Olympische spelen 2012 in Mechelen worden gehouden, dat wereldkampioenschap voetbal in 2014 in onze stad wordt georganiseerd, dat de top van G-7 in 2016 plaatsvindt in Nekkerhallen en ,waarom niet,Mechelen in 2010 'culturele hoofdstad van Europa' wordt,...ik gun de mechelaars dit allemaal van harte, doch we leven jammer genoeg niet in dromenland of in Las Vegas....
Als dat inderdaad zoveel moet kosten aan de belastingbetaler dan vind ik dat natuurlijk ook heel erg en onmogelijk, maar is dat werkelijk zo? Het zou toch spijtig zijn, want Mechelen komt zeker in aanmerking en zoveel moeten we toch niet meer aanpassen er zijn nu al zoveel vernieuwingen en stadsverfraaiingen gerealiseerd en het is nog niet gedaan, wacht tot onze vlietjes terug zullen open liggen.
Mechelen kan absoluut niet vergeleken worden met Bergen, akkoord er is ook wel veel gerealiseerd de laatste jaren vooral met de restauratie en verbouwing van site Grand-Hornu en Het Pass.
Ach, we zullen het maar rustig afwachten maar het zou toch wel mooi zijn, Mechelen Culturele hoofdstad van Europa!
Provincie ? Gewest ? Belgie ? Ze hebben allemaal baat bij een Europese hoofdstad in hun rangen. Ik denk dat 36 miljoen Euro uiteraard niet alleen door Mechelen zal worden betaald.
Weet iemand hier meer over ?

# 2000: Brussel, Avignon, Bergen, Bologna, Helsinki, Krakau, Praag, Reykjavik en Santiago de Compostela
# 2002: Brugge en Salamanca

Hoe gebeurde het in Brussel ? In Brugge ? Hoe gaat het gebeuren in Bergen ? (Mijn God je stadsnaam moet blijkbaar met een B beginnen)
Laat ons hopen dat het niet zo'n flater wordt als de Olympische spelen. De stad mechelen heeft een triestige sportinfrastructuur en dan probeert men zoiets. Er is slechts één bruikbaar zwembad waarvan op een gemiddelde avond slechts twee banen publiek beschikbaar zijn, de rest gaat naar clubs. Er is grote vraag naar een goede budohal. Als men dit in Elewijt kan, waarom dan niet in Mechelen.
Misschien dat men een lesje geleerd heeft en het nu beter doet.
Lille is anders inderdaad wel de moeite waard geworden de afgelopen jaren.
En naar het schijnt (maar dat is minder mijn specialiteit) een hele leuke stad om te shoppen.

Als Europese stad kan Mechelen natuurlijk wel meedraaien, want geef toe, we hebben een belangrijkere rol gespeeld in de Europese geschiedenis dan pakweg Bergen.

En ja, het zal geld kosten (hoewel inderdaad volgens mij er mede-betalers zijn), maar het gaat natuurlijk ook geld in het laatje brengen en een enorme opkikker geven aan de lokale handelaars, hotels, cafés, ...

Een objectieve haalbaarheidsstudie dus... hoewel een beetje dromen nooit echt kwaad kan ;)
@JC

Betreffende die Olympische Spelen was niet Mechelen kandidaat maar Vlaanderen !!

Een serieus verschil als je het mij vraagt !

Somers was op dat moment ook Vlaams Minister-President en deed dat voorstel in die hoedanigheid.

Wat culturele hoofdstad van Europa betreft, Mechelen heeft idd heel wat te bieden, in ieder geval meer dan Bergen.

Maar zonder steun van de overheid , Europa en de prive is dit gewoon niet betaalbaar, voor geen enkele Belgische stad trouwens !

Brugge heeft dit ook niet enkel uit de stadskas gefinancierd hoor.
@JC: Ik zou het jammer vinden als we pas ambitie mogen hebben van zodra alle problemen zijn opgelost. Dan zou er in Mechelen nog nooit iets georganiseerd zijn.
@Peter: die middelen kwamen voor een groot stuk vanuit Lotto-gelden en Vlaamse begroting (budgetten van cultuur en infrastructuur). Maar ook Mechelen moet hiertoe een serieuze brok kunnen bijdragen: de return van de bezoekers (zowel direct maar vooral indirect via overnachting en consumpties) brengt heel wat geld terug.
Was het trouwens niet de bedoeling dat er alle vijf jaar een groot project in Mechelen zou doorgaan? Na Keizer Karel zijn er nu de vrouwenhanden, in 2010 iets anders en in 2015 worden we de culturele hoofstad.
@ Steven logisch is: eerst de (ruwe)haalbaarheid na te gaan en pas dan het idee lanceren....anders hebben we de indruk dat dit idee gelanceerd wordt nav komende verkiezingen...louter om in nieuws te komen (zoals Bart Somers op een 'heel doorzichtige' wijze gedaan heeft met idee van Olympische spelen; trouwens dit heeft een enorme klauw gegeven in zijn 'geloofwaardigheid' en 'serieux')
Punt 1 : blijkbaar floot het CD&V-bestuur schepen Nobels ferm terug voor het lanceren van het Culturele-Hoofdstad-initiatief. Men verwijt de eigen schepen vooral profileringsdrang... Iets wat deze laatste ontkent... hij reageert dan ook zéér verwonderd op de kritiek.
Punt 2 : over de financies die nodig zijn om te kunnen fungeren als Culturele Hoofdstad kan ikzelf geen zinnig woord zeggen.
Maar, dit moet Mechelen toch niet alleen dragen... En hoevéél brengt het op?
Kan een bevoegd iemand hier licht op werpen? Of toch op z'n minst een realistische schatting geven?
Punt 3 : Bergen komt nog niet aan de tippen van Mechelen. Op dat vlak scoren we hoger, naar mijn gevoel...
Punt 4 : Angst en bescheidenheid zijn soms slechte raadgevers...
We hoeven niet zo dadelijk overmoedig worden of megalomaan denken - maar zijn we écht zoveel minder dan pakweg Stavanger of Reykjavik? Ik bewonder dus de durf van Nobels!
Laat die typische Mechelse mentaliteit toch eindelijk eens varen! We hebben héélwat te bieden hoor!
Punt 5 : ik verwonder me ook sterk over het standpunt van het partijbestuur dat z'n eigen schepen terugfluit... (blijkbaar is schepen Stevens ook al op de vingers getikt voor z'n uitspraken over o.a. overkapping van Ijzerenleen...). Ook dat hoeft niet in de pers uitgevochten te worden...

NB.1: kan iemand van de betrokken partij hierop reageren? of is dit delicaat? Schepen Nobels? Stevens? Van Butsel? Ik vermoed niet dat ik alleen hier vragen bij stel. Dat zullen nog meer mensen gedaan hebben bij het lezen van de ochtendkranten!
NB.2: Kris: Lille heeft een heel knappe oude binnenstad - heel Vlaams aandoend - een schitterend museum met oude kunst (Rubens!...), en nog veel meer... En de stad is mooi geworden in z'n 'cultureel jaar'.
Ik bezocht ze 't voorbije jaar 2 x, en ik werd positief verrast...

Mechelen kandidaat?
't roept blijkbaar heelwat pro's en contra's op...
Schepen Nobels heeft al schitterende dingen mogelijk gemaakt. Ik ken de mens niet, maar ik hou van dit initiatief. Met opbouwende politiek komen we ergens ...
case closed ? of toch nog politieks reactie ?
...en of Mechelen het niet zou 'verdienen' om Culturele Hoofdstad te worden van Europa...
'Nooit was cultuur in Mechelen zo sexy als vandaag!' lees ik in de Gazet Van Antwerpen van deze ochtend.
Met meer dan 4O OOO bezoekers stevenen de stedelijke musea af op een nieuw record (op het einde van het jaar ziet het er naar uit dat de 5O OOO wordt gehaald...) en het cultuurcentrum kreeg 165 OOO bezoekers over de vloer (waaronder 17OO abonnementen - 4OO meer dan vorig jaar).
Het Schepenhuis is van de Mechelse Musea de absolute koploper met 25 OOO bezoekers.
In Busleyden is de expo over Ost en zijn filmdiva's wegens groot succes verlengd tot eind januari 2OO6.
Het Cultuurcentrum behoort tegenwoordig tot de top in Vlaanderen. Mechelen scoort even hoog als Leuven en Turnhout, die toch een langere traditie hebben.
Schepen Frank Nobels stelt dat je in cultuur moet durven investeren, al ligt dat minder voor de hand dan geld steken in veiligheid.
Hij hoopt na 2OO6 een grote zaal te kunnen bijbouwen voor 8OO man, om ook grote concerten te kunnen aanbieden in Mechelen. Nu moeten grote namen vaak geweigerd worden.
Culturele plannen in Mechelen?
blijkbaar genoeg...
Ja, dat is toch allemaal heel positief nieuws, hé. Het kan niet meer stuk in Mechelen! Wie kan er nu nog aan twijfelen...Mechelen verdient nu zeker en vast Culturele Hoofdstad van Europa te worden. We blijven ervoor gaan.
Geen enkele Mechelaar twijfelt aan het feit of Mechelen de mogelijkheden heeft om culturele hoofdstad te worden.
En zoals verschillende malen al gesuggereerd is geweest, kan Mechelen dit niet alleen dragen. Er moet dus van ergens geld komen.

Ik was niet op de laatste vergadering van de CD&V, maar kan u wel zeggen dat we met CD&V liever naar buitenkomen met projecten waarvan de haalbaarheid al onderzocht is en niet met dromen.
Zeker niet een jaar voor de verkiezingen. Deze redenering zal aan de basis liggen van de discussie die in GVA extra in de verf wordt gezet.

Laat me toch eventjes duidelijk zijn.
Frank Nobels heeft al heel wat bereikt op vlak van cultuur in Mechelen.
En hij mag dromen van een concertzaal, culturele hoofdstad enz, maar laat ons aub toekomstplannen en dromen eerst toetsen aan de haalbaarheid ervan.

Dit is trouwens één van de minpunten van dit beleid onder Somers. Verschillende beleidsmakers dromen hardop en lopen ermee naar de kranten vooraleer erover na te denken.

Trouwens Nobels heeft nog wat tijd om een extra spaarpotje opzij te zetten tegen 2015. Als hem dat lukt in de begrotingsgesprekken, dan gaan we er met de volledige CD&V tegenaan!
@natan en co: je kan geen haalbaarheidsstudie maken vooraleer je weet dat er enig draagvlak is voor zo'n idee. 1) Zo'n haalbaarheidsstudie kost heel wat centen 2) zonder duidelijk draagvlak en enkele vooraf bepaalde randvoorwaarden heeft zo'n haalbaarheidsstudie 101 randvoorwaarden en dus 101 conclusies. Prijs de Heer dat er nog eens een schepen een haalbaar een realistisch idee lanceert en daarvoor wil gaan. De verklaring dat ook de VLD dit nu voluit steunt, wil ik zoals Hamid nu graag in de begroting terugvinden.
@ Hamid - en toch vind ik het niet verkeerd dat Nobels dit idee lanceert... Het spijt me. Er mag best 'afgetast' worden of er eventueel belangstelling voor is bij de publieke opinie.
Ik versta best wel de redenering dat niet alles via pers hoeft te gaan, en dat schepenen zich al té veel profileren. Deze 'waarheid' heeft ook haar rechten.
Maar... ook niet alles hoeft in partijbureaus te worden beslist. Schepenen zijn onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Zij moeten durven, denken, dromen...
Natuurlijk moet de haalbaarheid (financies o.a) stevig onderzocht worden. Gekke kosten maken is ook niet de bedoeling - maar ik blijf het idee erg goed vinden.
Sorry - maar ik vind dat de nerveusiteit, nu de verkiezingen niet zo ver weg meer zijn, serieus begint toe te nemen.
En zo'n 'schermutselingen' in de pers doen een partij als CD@V zéker geen goed. En da's spijtig te noemen - want daar zullen 'anderen' wel van profiteren.
Sluit de rangen - ondersteun uw schepenen, en bekijk SAMEN wat mogelijk is.
@Jans en Steven ik geef Hamid groot gelijk...vooraleer je dergelijk idee lanceert moet je als politicus op voorhand aftoetsen:
a) is er binnen de stadsbegroting budgettaire ruimte voor de organisatie van dergelijk duur massa-evenement ? (minstens 30 MIO euro)
b) is er politieke draagvlak voor dit initiatief , ook bij de andere overheden ?

De politici worden niet betaald om ondoordachte ideeën te lanceren...dit tast hun geloofwaardigheid aan...en komt de 'anti-politiek' ten goede !!!
ik wil absoluut een 'zwarte' zondag vermijden in 2006 !!!
Jans, je solliciteert erom maar ik geef geen commentaar op domme uitlatingen in de pers van diegenen die niet verder zien dan hun neus lang is.
@ Leo - natuurlijk 'solliciteer' ik graag - ik ben nu eenmaal een heel nieuwsgierig persoon ;) En commentaar hoef ik van jou niet te krijgen... Best begrijpbaar... (alleen 'probeer' ik graag de 'verkozenen des volks' uit hun tenten te lokken...)
Maar met jouw antwoord weet ik genoeg...
Bedankt.
@ Jans Voor alle duidelijkheid ik heb er niets tegen dat Mechelen culturele hoofdstad wordt, ik heb wel problemen de manier waarop het gelanceerd wordt, zonder enige voorbereiding vooraf...en kijk wetenschappelijk onderzoek geeft me gelijk: ik citeer uit mijn krant van deze morgen :
"Onderzoeker Dave Gelders van de KU Leuven schreef zijn doctoraat over het communicatiebeleid van de overheid.
Uit een enquête bij meer dan 700 Vlamingen blijkt dat 85 procent het positief vindt dat politici hun plannen via de media bekendmaken.
Maar zo’n 75 procent stoort zich wel enorm aan het feit dat de beleidsmakers zomaar ideeën in de pers lanceren, zonder te onderzoeken of die ook effectief gerealiseerd kunnen worden. Politici die hun wildste dromen in kranten en tijdschriften uit de doeken doen, maar dan hun staart intrekken door een gebrek aan budget of politieke wil bij de coalitiepartners verliezen in de ogen van het grote publiek almaar meer krediet.
Gelders haalt de Olympische Spelen aan, die Bart Somers (VLD) in 2016 in België wou laten doorgaan. Het ambitieuze plan werd zonder enig vooronderzoek in de media gelanceerd. Het kaartenhuisje donderde al even snel weer in elkaar na een bezoekje aan Athene door minister van Sport Bert Anciaux. Volgens Gelders kunnen politici maar beter voorzichtig zijn met dat soort enthousiaste mededelingen omdat de burger een negatieve uitkomst gaat beschouwen als een mislukking.
Daarnaast vervaagt door die strategie ook het onderscheid tussen een ongefundeerd idee en een nieuwe maatregel bij de bevolking.
Meer dan 40 procent van de ondervraagden gaf toe dat ze op dat vlak soms het spoor bijster zijn.
Voor die verwarring wijst Gelders niet alleen beschuldigend naar politici, maar ook naar de media.
Zij maken ook niet altijd duidelijk dat het nog maar om een idee gaat.
Het is nu eenmaal veel spectaculairder om een verhaal te schrijven over iets wat er effectief zit aan te komen, dan over iets wat in de hoofden van politici sluimert."

einde citaat